👈 فروشگاه فایل 👉

توقیف اموال

ارتباط با ما

... دانلود ...

توقیف اموال

دانلود پژوهش توقیف اموال

توقیف اموال

دانلود پژوهش توقیف اموال

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

 

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی كشور و سایر مراجعی كه بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بكار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است كه مقرراتی صرفاً شكلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شكلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نكاتی مطرح می شود كه برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری كه به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود كه در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

ب- كلیات

كلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1- مفهوم اجرای احكام مدنی. 2- شرایط اجرای احكام. 3- اهمیت اجرای احكام. 4- تفاوت اجرای احكام مدنی با كیفری. 5- تفاوت اجرای احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف

کلیات

مفهوم اجرای احکام مدنی

شرایط اجرای احکام مدنی

اهمیت اجرای احکام

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت

فصل اول: قواعد عمومی

۱-۱- مقدمات و شرایط اجراء

۲-۱- ترتیب اجراء

۳-۱- مامورین اجراء

۴-۱- هزینه های اجراء (مواد ۱۵۸ تا ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی)

۵-۱- مرور زمان

۶-۱- اقسام اجراء

فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

۱-۲- مقررات عمومی (مواد ۴۹ تا ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی)

۲-۲- موارد رفع توقیف

۳-۲- در توقیف اموال منقول

۴-۲- در توقیف اموال غیرمنقول

۵-۲- در توقیف حقوق مستخدمین

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

۱-۳- شرح ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام

۲-۳- شرح ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام

۳-۳- شرح ماد ۱۲۳ قانون اجرای احکام

۴-۳- شرح ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام

۵-۳- شرح ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام

۶-۳- شرح ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام

۷-۳- شرح ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام

۸-۳- شرح ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام

۹-۳- شرح ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام

فصل چهارم: تکمله

۱-۴- دستور توقیف اموال

۲-۴- نحوه توقیف اموال

۳-۴- توقیف اموال نزد شخص ثالث

۴-۴- اجرای حکم در مورد امور حسبی

۵-۴- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه

۶-۴- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها

۷-۴- فروش اموال توقیف شده

۸-۴- اعتراض ثالث به توقیف اموال

۹-۴- بازداشت محکوم علیه غایب

منابع و ماخذ

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نظریه های برنامه ریزی درسی (دیدگاه اجتماعی) تحقیق خط مشی یكنواخت و جلوگیری از اتلاف وقت مبانی نظری و پیشینه رویکردهای مختلف انگیزشی اهمیت اقدامات جنگ الكترونیك پایان نامه امنیت شبكه و رمزگذاری