👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله نقش شرکتهای کوچک در پیشرفت شرکتهای بزرگ

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله نقش شرکتهای کوچک در پیشرفت شرکتهای بزرگ

مقاله نقش شرکتهای کوچک در پیشرفت شرکتهای بزرگ

نقش شرکتهای کوچک در پیشرفت شرکتهای بزرگ

مقدمه

مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز دانش است . بی شک عصر حاضر ؛ عصر سازمانهاست و متولیان این سازمان ها , انسانها هستند ؛ انسانهایی که خودبه واسطه دراختیار داشتن عظیم ترین منبع یعنی تفکر می توانند موجبات تعالی ، حرکت و رشد سازمان ها را پدید آورند . در فضای پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز ، آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمانهای می شود نیروی انسانی با کیفیت ، خلاق و پویاست .

از این رو در عصر حاضر ، منابع انسانی عمده ترین دارایی نا مشهود قلمداد می شوند و باید کارکنان را کلید طلایی بهبود کیفیت و بهره وری کلیه فرآیندهای سازمانی دانست .

...

عامل ناسازگاری فرهنگی در پیوند شرکتها

درحالیکه درکشورهای اقتصاد بازار بزرگترین چالش فراروی ادغامها ناجوربودن وفقدان وحدت  درفرهنگ و اخلاق سازمانی و رفتاری بین بنگاه های ادغام شده است و چندین تحقیق دراین باب انجام شده وکتب مختلفی به چاپ رسیده است ، عدم سنخیت بین فرهنگ و اخلاق و رفتار و اعتقادات اجتماعی و بازرگانی سهامداران و مدیران ایرانی و بزرگترین چالش ، مانع ورادع فراروی ادغام بوده است .

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق نظریه درماندگی آموخته شده در بین دانشجویان پروژه کارآفرینی کارگاه تولید کاسه نمد گزارش كارآموزی احداث ساختمان بتنی پایان نامه بررسی تاثیر اشتغال مادران بر خود پنداره ی فرزندان در دبیرستانها مقایسه عاطفه منفی - کمالگرایی و تیپ شخصیتی (A-B) در بین دانش آموزان متوسطه دختر با سابقه افت تحصیلی و عادی