👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

دانلود پژوهش بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان در 75 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود پژوهش بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

در 75 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

شرح مختصر: هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی ورودی 1380 در دانشكده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركز، و در سال تحصیلی 84-83 می باشد. در این تحقیق شوخ طبعی به عنوان متغیر ملاك و سلامت روانی به عنوان متغیر پیش بین برگزیده شده اند. نمونه تحقیق 100 نفر دانشجو را شامل می باشد كه با روش نمونه گیری در دسترس از جامعه دانشجویان روان شناسی ورودی 80 دانشكده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركز انتخاب گردیده اند. پژوهش حاضر یك تحقیق كاربردی از نوع توصیفی است و روش تحلیل داده ها، همبستگی است كه در طی آن ضرایب همبستگی ساده و چند گانه بین متغیرهای پیش بین و ملاك محاسبه شده است. فرضیه های تحقیق همگی دوسویه می باشند. در این تحقیق از پرسشنامه تجدید نظر شده علائم روانی SCL 25-R و مقیاس شوخ طبعی مارتین ولفكورت استفاده شد. نتایج حاكی از این بود كه بین متغیرهای پیش بین و ملاك،‌ همبستگی ساده و چند گانه وجود دارد.

كلید واژه ها:

شوخ طبعی

سلامت روانی

مقدمه

1-مزاح یا شوخ طبعی

مزاح   به عنوان یكی از ویژگیهای شخ+صیتی انسان، كیفیتی منحصر به نوع آدمی است. اگر چه ارائه تعریف دقیقی از مزاح دشوار است، اما حتی در تمدنهای باستان نیز در این باره نظرات و مطالب گسترده ای مطرح شده است. مثلاً در كتاب عهد عتیق، پندی به این مضمون وجود دارد كه «دلی شاد به خوبی یك طبیب كار می كند» افلاطون، ارسطو و اندیشمندان و فلاسفه سایر اعصار و قرون نیز دربارة مزاح به اظهار نظر پرداختند. در متون احادیث اسلامی نیز روایاتی از پیامبر و ائمه وجود دارد كه حاكی از تأثیرات مثبت مزاح در زندگی مؤمنان است. در روایاتی از پیامبر اكرم (ص) ایشان فرموده اند «هیچ مؤمنی نیست جز این كه او را شوخی و مزاح است».

متون اخیر روان شناسی بر نقش مزاح در سازگاری و مقابله   با استرس از یك سو و اثرات آن در افزایش بهبود كیفیت زندگی از سوی دیگر تأكید كرده اند (نجاریان، براتی و ابراهیمی قوام، 1373). در اصطلاح Humor (به معنی مزاح) از كلمة لاتین Humere به معنای «جاری ساختن» و «مرطوب بودن» مشتق شده است. از دیدگاه فلاسفه و اندیشمندان باستان، مزاح متأثر از اخلاط چهارگانه بدن است كه سبب علامت جسمی و روانی اند. آنان معتقد بودند خون قرمز، جاری، گرم و مرطوب است و چنانچه بر سایر اخلاط غالب شود، فرد سالم، امیدوار، با نشاط و سر حال می گردد. اما چنانچه ترشحات سایر اخلاط غلبه یابند فرد در حالتی مرضی قرار می گیرد برای مثال اگر ترشحات كبد كه صفرای سیاه است غالب شود فر دچار نوعی حالت مرضی می شود و از نظر خلقی، حساس، زودرنج، كج خلق و دچار حالات مالیخولیا و افسردگی می شود كه سبب نگ`رشی منفی و غمگنانه به زندگی می گردد. بدین ترتیب علت انتخاب اصطلاح Humor به جاری و مرطوب بودن خون به مثابة علت سببی مزاح است. در قرون میانه و پس از آن نیز پیرامون مزاح و شوخی نظراتی ارائه شده است. مثلاً توماس هابز   فیلسوف انگلیسی معتقد بود كه شوخی در درجه اول، روشی در جهت ابراز خشم و غضب آدمی است و هدف آن توهین به مخاطب یا شخص ثالث است (به نقل از راسكین  ، 1985). كانت   مزاح را احساس و تأثیر حاصل از تغییر شكل ناگهانی و بی ربط یك توقع یا انتظار به هیچ و پوچ می دانست.

 

فهرست مطالب

 

چكیده الف

 

فصل اول: موضوع تحقیق

 

مقدمه 2

 

بیان مسئله تحقیق 6

 

اهمیت و ضرورت تحقیق 7

 

اهداف تحقیق 7

 

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 7

 

فصل دوم: مبانی نظری و یافته های پژوهشی

 

مبانی (رویكردهای) نظری روان شناختی مزاح 11

 

نظریه اهانت 11

 

نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی 11

 

نظریه ناهماهنگی و تباین 12

 

واكنشهای مزاح 13

 

مزاح و سیستم ایمنی بدن 15

 

مزاح و عملكرد تحصیلی 16

 

نقش درمانی مزاح 16

 

تبین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس 17

 

مدل تعاملی استرس 18

 

مبانی نظری سلامت روانی 21

 

نظریه موری 22

 

نظریه آدلر 23

 

نظریه فروم 23

 

نظریه مزلو 23

 

نظریه اسكینر 24

 

نظریه یونگ 24

 

افراد سالم از نظر روانی 25

 

نظریه اسلام 26

 

اهمیت سلامت روان 28

 

عوامل زیستی 28

 

عوامل عاطفی و روانی 30

 

عوامل اجتماعی 30

 

رابطة بین استرس، كنار آمدن و سلامتی 30

 

پیامدهای استرس 33

 

اختلال هیجانی 33

 

اختلال شناختی 34

 

اختلال فیزیولوژیكی 35

 

كنار آمدن 36

 

روشهای كنار آمدن مستقیم 36

 

كنار آمدن مواجهه ای 37

 

مسئله گشایی برنامه ریزی شده 38

 

حمایت اجتماعی 38

 

روشهای كنار آمدن دفاعی 40

 

مكانیزمهای دفاعی 40

 

كاهش دهندگان شیمیایی استرس 41

 

پسخوراند زیستی 42

 

ورزش 43

 

یافته های پژوهشی در زمینة مزاح (شوخ طبعی) 43

 

ترغیب پرورش توانایی شوخ طبعی 47

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

جامعه آماری و روش نمونه گیری 50

 

ابزار اندازه گیری (پرسشنامة تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R) 50

 

نمره گذاری پرسشنامه SCL25-R 50

 

پایایی پرسشنامه تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R 51

 

مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین ولفكورت 51

 

نمره گذاری مقیاس سنجش شوخ طبعی 51

 

طرح تحقیق و منطق انتخاب آن 52

 

روش اجرا تحقیق 52

 

روش تحلیل داده ها 53

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق

 

یافته های توصیفی 55

 

یافته های مربوط به فرضیه تحقیق 57

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیق

 

تبیین یافته های تحقیق 59

 

محدودیتهای تحقیق 60

 

پیشنهادات 60

 

فهرست منابع 62

 

ضمائم 68

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت دیدگاه موضوعی و دیسیپلینی در برنامه درسی تحقیق درمان رفتاری غرقه سازی پایان نامه بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان ترجمه مقاله اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس فعالیت های تامین مالی خارجی