👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق جغرافیای شهری

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق جغرافیای شهری

تحقیق جغرافیای شهری

جغرافیای شهری

جغرافیای شهری چیست؟

تاکنون درباره جغرافیای شهری تعاریف گوناگونی ارائه شده است.آنچه در زیر می آید تعاریف مورد پذیرش اغلب جغرافیدانان در دنیای علم است:

      1)جغرافیای شهری بر نظام فضائی و موقع شهر تأکید دارد و مانند دیگر شاخه های علم جغرافیا ، علل پراکندگی مکانهای شهری ، تشابهات و تناقضات اجتماعی - اقتصادی میان آنها را با توجه به شرایط مکانی مطالعه می کند.     

با توجه به تعریف مذکور،تحلیل و تأکید در جغرافیای شهری ،بر پایه این موارد صورت می گیرد:

     الف)نظام داخلی شهرها و ماهیت الگوها ،بویژه کاربری زمین ها و حوزه های اجتماعی در شهرها؛

     ب)بررسی روند این الگوها و شکل گیری آنها در طول زمان.

      2)جغرافیای شهری درباره الگوهای فضائی پدیده های شهری از نظر پراکندگی فضائی و نیز تأثیر متقابل فضائی آنها مطالعه کرده ، همچنین روندها را در داخل شهرها بررسی میکند.این تعریف از جغرافیای شهری بیشتر"پوزیتیویستی"است و روشهای آماری و مدلها را به کار می گیرد.

...

نسبت به طرق ارتباطی ، راهها و معابر طبیعی و حتی نسبت به مواد اولیه ، منابع انرژی و نیروی انسانی موجود در ناحیه می تواند داشته باشد.

لازم به یادآوری است که در قلمرو داده های طبیعی علاوه بر اهمیت گذرگاه ها و معابر طبیعی ، مرز تماس و برخورد دو ناحیه ای که از لحاظ مورفولوژیکی و پدولوژیکی با هم مغایر و ناهمانند ، مورد توجه جغرافیدانان است .

علاوه بر این و بطور استثنائی خود مقر و نشستگاه جغرافیائی شهر می تواند یکی از عوامل توجیه کننده موقعیتی باشد که شهر از آن برخوردار است و در این راستا است که ارزیابی متقابل مقر و موقع جغرافیائی شهر ضروری می نماید.

...

👇محصولات تصادفی👇

پروژه مبانی فلسفی تربیت بدنی و ورزش (فصل سوم کتاب آذربانی و کلانتری) مقاله معماری میر میدان ، معمار مفهوم گرای ایران تحقیق نارسائی مغز استخوان كم خونی آپلاستیک پایان نامه نان مدل سازی بهینه سلول فتوولتاییک