👈 فروشگاه فایل 👉

ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار ﭼﺎﺑﮏ

ارتباط با ما

... دانلود ...

ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار ﭼﺎﺑﮏ

دانلود ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار ﭼﺎﺑﮏ در 69 صفه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار ﭼﺎﺑﮏ

دانلود ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ- ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار ﭼﺎﺑﮏ 

در 69 صفه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻓﺼﻞ اول- ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺮوژه ﻧﺮم اﻓﺰاری

 

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺮوژه ﻧﺮم اﻓﺰاری    6

 

ﻓﺼﻞ دوم- ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار

 

-1 -2 ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌﻤﺎری در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار 12

 

-2 -2 ﭼﺮﺧﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار   13

 

-3 -2 ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری        16

 

-4 -2 ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻌﻤﺎری   18

 

-5 -2 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻤﺎری        24

 

-6 -2 ﺑﺮﺧﯽ روﺷﻬﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮ   26

 

-1 -6 -2 روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار 26      (SAAM)

 

-2 -6 -2 روش SAAM ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه 28    (SAAMCS)

 

-3 -6 -2 روش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ SAAM ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ داﻣﻨﻪ 29         (ESAAMI)

 

-4 -6 -2 روش SAAM ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد         29

 

-5 -6 -2 روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ دﯾﺪ ﺗﻌﺎدﻟﯽ 30  (ATAM)

 

 

-12-2 روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺳﻮد 33   (CBAM)

 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- ﭼﺎﺑﮑﯽ

 

-1-3 ﭼﺎﺑﮑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ وزﻧﯽ     37

 

-2-3 ﭼﺎﺑﮑﯽ و ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ      38

 

-3-3 ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭼﺎﺑﮏ  39

 

-4-3 روﺷﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﮏ  40

 

41        Extreme Programming -1-4-3

 

                                   

-1-1-4-3           ارزﺷﻬﺎی XP        41

-2-1-4-3           ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی XP        43

-3-1-4-3 ﻧﻘﺸﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد           49

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﺗﻠﻔﯿﻖ ﭼﺎﺑﮑﯽ و ﻣﻌﻤﺎری              

-1-4 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎری در روﺷﻬﺎی ﭼﺎﺑﮏ 53

-1 -1 -4 اﺳﺘﻌﺎره در XP      53

-2 -1 -4 ﻣﺪل ﺑﺎﻻ دﺳﺘﯽ در FDD       60

-3 -1 -4 ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ در Scrum            61

-2 -4 ﭼﺎﺑﮏ ﺳﺎزی ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﻤﺎری      62

-2 -4 ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺎﺑﮑﯽ و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ روش ﺟﺪﯾﺪ63

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ       67

ﻣﻘﺪﻣﻪ

وﺟﻮد ﯾﮏ روش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﺮوژه ی ﻧﺮم اﻓﺰاری از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺎص ﮐﻪ ﺗﻮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اراﺋﻪ ی روش ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ، ﺗﺎ ﺣﺪودی دﺷﻮار ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع روش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .[24]

روﺷﻬﺎی ﻃﺮح راﻧﻪ و روﺷﻬﺎی ﭼﺎﺑﮏ دو ﺳﺒﮏ از روﺷﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و روش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻫﺮ دوی روﺷﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح راﻧﻪ و ﭼﺎﺑﮏ ﺿﻌﻒ ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ی ﻧﺮم اﻓﺰاری را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. از دﯾﺪﮔﺎه Beck اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﯿﻔﯿﺖ، زﻣﺎن، ﺑﻮدﺟﻪ و ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر در ﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺮآوردن اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

در ﻓﺼﻞ اول، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺮوژه را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻓﺼﻞ دوم ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. روﺷﻬﺎی ﭼﺎﺑﮏ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ی ﺗﻠﻔﯿﻖ روﺷﻬﺎی ﭼﺎﺑﮏ و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی مقاله درباره مهندسی بافت پل های پیش ساخته طرح توجیهی تولید خوراك طیوربه ظرفیت 24000 تن