👈 فروشگاه فایل 👉

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮﮔﺬاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺨﺼﺼﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ارتباط با ما

... دانلود ...

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮﮔﺬاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺨﺼﺼﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮﮔﺬاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺨﺼﺼﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮﮔﺬاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺨﺼﺼﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮﮔﺬاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺨﺼﺼﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

در 26 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ﺑﺮﮔزاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺨﺼﺼﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری، زﺑﺎن و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﻴﺎری و ﺗﻌﺎون ﻛﻪ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺎ

رﻳﺸﻪ ای ﭘﺎی ﺑﺮ ﺟﺎ و ﭘﻴﺸﺒﻨﻪ ای دﻳﺮﻳﻨﻪ دارد اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎ ﮔﺎﻣﻬﺎی اﺳـﺘﻮار و دﺳـﺘﺎﻧﻲ ﭘـﺮ ﺗـﻮان

ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎع داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻢ

داده اﻧﺪ و ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻨﺪ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی و رﺷﺪ روز اﻓﺰون داﻧﺶ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻘـﺶ ﻛـﻮﭼﻜﻲ اﻳﻔـﺎء

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﻌﺎوﻧﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷـﻲ ﺧـﻮد در ﺻـﺪد اﻳﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ در ﮔﺮدش ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﻲ

ﻛﻨﻴﻢ ﺳﻬﻴﻢ ﺷﺪه و در ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎری رﺳﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺪف

 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری، زﺑـﺎن

و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﻲ آزﻣـﻮن ﻛـﺎرداﻧﻲ ﺑـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﻪ

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺨﺼﺼﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻳـﺎد ﺷـﺪه و

 ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﻴﻨﺎر و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗـﺎﻟﻴﻒ، ﺗـﺪوﻳﻦ و ﻧـﺸﺮ ﻛﺘـﺐ و ﺟـﺰوات آﻣﻮزﺷـﻲ

اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.

در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ

ﻣﻴﺰان در آﻣﺪ زاﻳﻲ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و در

آﺧﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و در آﻣﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ.ﻻزم

ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻋﻼوه ﺑﺮ در آﻣـﺪ زاﻳـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻣﻴـﺰان اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ

ﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت انگیزش در کار پاورپوینت آشنایی با تکنولوژی فیبرنوری پایان نامه مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر کرمانشاه جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی پایان نامه تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی