👈 فروشگاه فایل 👉

ارتباط بین باورهای فراشناختی و شیوه های تنظیم هیجان با فرسودگی تحصیلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارتباط بین باورهای فراشناختی و شیوه های تنظیم هیجان با فرسودگی تحصیلی

پایان نامه کارشناسی روان شناسی ارتباط بین باورهای فراشناختی و شیوه های تنظیم هیجان با فرسودگی تحصیلی مقدمه ارتقای بهداشت روانی محیط دانشگاه به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد توسعه و بهسازی منابع انسانی بوده

پایان نامه کارشناسی روان شناسی

ارتباط بین باورهای فراشناختی و شیوه های تنظیم هیجان با فرسودگی تحصیلی

 

مقدمه

ارتقای بهداشت روانی محیط دانشگاه به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد توسعه و بهسازی منابع انسانی بوده و در چند دهه اخیر توجه سازمان های آموزشی به نیروهای سالم جسمی و فکری در موسسات آموزشگاهی را به خود جلب کرده است. از جمله سازه های کلیدی در این زمینه که باید به آن توجه شود فرسودگی تحصیلی می باشد. رفتار فرسودگی به عنوان یک موضوع شناخته شده در پژوهش های روان شناختی در سه دهه اخیر منجر به تحقیقات زیادی گردیده است (یانگ 2004) .با بررسی اثر بخشی خود تنظیمی گری دانشجویان به فرسودگی تحصیلی آنها دریافتند که با کاهش خود تنظیمی و تلاش های خود نظم یافته ، فرسودگی تحصیلی آنها افزایشپیدا می کند.

استیل(2007)  ، معتقد است خود کارآمدی و راهبردهای خود تنظیمی اثر تعاملی بر یکدیگر دارند یعنی استفاده از راهبردهای خود تنظیمی منجر به موفقیت ودر نتیجه افزایش خود کارآمدی می شود، فرد مهارتهای خود را باور کرده و به آنها اعتماد می کند و در تکالیف بعدی از آنها استفاده می نماید .

مطالعات متعددی نشان داده اند که خود کارآمدی تحصیلی با کاربرد راهبردهای خود تنظیمی رابطه دارند.

از راهبردهای شناختی و خود تنظیمی بیشتری استفاده می کنند( سانگر و گانگورن،2009).

اعتقاد بر این است که باورهای فراشناختی مختل منجر به فرسودگی تحصیلی در دانشجویان می شود.(یان و فردریک،2010).همچنین یافته های نیکل (2006)، نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین شناخت های معیوب با فرسودگی تحصیلی وجود دارد.

 

بیان مسئله:

بر اساس تحقیقات و پژوهش های انجام شده می توان گفت که فرسودگی تحصیلی در موقیعت های آموزشی با ویژگی های مانند خستگی ناشی از الزمات مربوط به مطالعه و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالعه درسی و نیز بی کفایتی و پیشرفت تحصیلی در امور درسی و تحصیلی مشخص می شود.(زانگ 2007). نتایج پژوهش های نشان می دهد فرسودگی تحصیلی از نظر ویژگی های پیشامد ها مشابه فرسودگی شغلی است(مانتال2010).

 

فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه  ..............................................................................................................................  6

بیان مسئله  ....................................................................................................................... 6

اهمیت و ضرورت پژوهش  ..............................................................................................8

اهداف پژوهش  ................................................................................................................. 8

متغیرهای پژوهش  ........................................................................................................... 9

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها  ...............................................................................  9

فصل دوم

فرسودگی تحصیلی  .......................................................................................................  14-12

تعاریف فرسودگی تحصیلی  ............................................................................................ 14

فراشناخت  .........................................................................................................................  18-14

راهبردهای کنترل فراشناخت  .......................................................................................  19-18

نظام فراشناخت  ..............................................................................................................  20-19

مفاهیم اساسی فرایندهای شناختی  ............................................................................  21-20

کاربرد فرایندهای شناختی  ............................................................................................  22-21

تنظیم هیجان  ....................................................................................................................  25

تعاریف تنظیم هیجان  .....................................................................................................  27-26

ویژگی های تنظیم هیجان  .............................................................................................  28-27

مهارت های زمینه ای تنظیم هیجان   ...............................................................................28

مدل های تنظیم هیجان  ......................................................................................................  37-28

فصل سوم

مواد و روش تحقیق  ...........................................................................................................  40-37

فصل چهارم

نتایج  ........................................................................................................................................ 45-40

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری  ...........................................................................................................  49-46

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله شخصیت و سبک شناختی به عنوان الویت پیش بینی برای کار در تیم های مجازی دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی اعاده دادرسی گزارش کارآموزی واحد اسید استیک پایان نامه بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی