👈 فروشگاه فایل 👉

ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان چکیده هدف از پژوهش حاضر ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد جامعه اماری این پزوهش کلیه دانشجویان زن و مرد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد می باشد

پایان نامه  کارشناسی روانشناسی بالینی  

ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد .

جامعه اماری این پزوهش کلیه دانشجویان زن و مرد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد می باشد.

نمونه شامل 50 نفر از دانشجویان روانشناسی که با روش نمونه گیری به صورت تصادفی انتخاب شدند.

برای بررسی و جمع آوری داده ها از پرسشنامه شادی و نشاط و اعتقادات دینی استفاده شده است

نتایج در بررسی شادی و نشاط در دختران و پسران بدست آمد تفاوت معناداری در نمرات شادی و نشاط

در بین مردان و زنان وجود ندارد و مردان نسبت به زنان شادی و نشاط کمتری دارند .

کلمات کلیدی:

شادی و نشاط

اعتقادات دینی

 

مقدمه

 

شادمانی ذهنی عبارتست از"ارزیابی های شناختی و هیجانی فرد از زندگی اش " .

این ارزیابی از سویی واكنش های هیجانی به حوادث و در سویی دیگر قضاوت های شناختی5 در مورد رضایت

و به سرانجام رساندن وظیفه را در برمی گیرد. بنابراین، شادمانی ذهنی مفهوم وسیعی است

كه تجربه هیجانهای مطلوب ، سطوح پایین هیجان های منفی و رضایت بالا از زندگی را دربرمی گیرد.

شادمانی ذهنی، در ادراكات و ارزیابی های افراد از زندگی شان در ابعاد هیجانی ، عملكردهای روان شناختی و اجتماعی ، منعكس می شود.

جزء هیجانی شادمانی ذهنی شامل دو مولفه شادكامی6 و رضایت از زندگی7 است.

در پژوهش حاضر نیز به این بخش از شادمانی ذهنی پرداخته شده است (كار  ، 2003).

روان شناسی مثبت نگر به عنوان رویكرد تازه ای در روان شناسی ، بر فهم و تشریح شادمانی و احساس ذهنی بهزیستی و همچنین پیش بینی دقیق عواملی كه بر آنها موثرند ، تمركز دارد.

این رویكرد از منظری مثبت گرایانه با ارتقای احساس ذهنی بهزیستی و شادمانی ، در عوض درمان نواقص و اختلالات سرو كار دارد.

بنابراین، روان شناسی مثبت نگر تكمیل كنندة روان شناسی بالینی سنتی است. فهم ،

درك و شفاف سازی شادمانی و احساس ذهنی بهزیستی ، موضوع محوری روان شناسی مثبت نگراست (سلیگمن، 2005) .

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه     1

بیان مسئله            2

ضرورت و اهمیت تحقیق      3

اهداف پژوهش       4

هدف کلی 4

اهداف جزئی         4

فرضیه ها            4

تعاریف نظری و عملیاتی      5

فصل دوم

شادکامی  5

تعریف مذهب        5

مقدمه     7

تاریخچه شادکامی   7

تئوری های شادکامی           8

دیدگاه های مربوط به شادکامی            14

دیدگاه های تکاملی در مورد موانع شادکامی         15

عوامل موثر بر شادکامی       20

همبسته های شادکامی          23

انواع شادکامی       25

ویژگی ها و صفات شخصیتی و شادکامی           26

سلامت روانی و شادکامی      28

ارزش ها و شادکامی            29

فرهنگ و شادکامی  29

شادکامی و اهداف   30

شادکامی و نیازها    31

تاثیر ها و فواید شادکامی       32

باورهای دین و مذهب و تعاریف ان      33

تعریف دین           34

مذهبی بودن و سلامت روان   38

نظریه ها و نظریه پردازان در روانشناسی دین     39

عوامل موثر بر دیندار بودن فرد          45

رفتار مذهبی از دید روانشناسان           50

تاریخچه بررسی های روان شناختی رفتار مذهبی 50

پیشینه پژوهش       52

فصل سوم

روش تحقیق          60

جامعه آماری         60

نمونه و روش پژوهش          60

ابزار پژوهش        60

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت   61

پرسشنامه شادکامی آکسفورد   61

روش اجرا            62

تجزیه و تحلیل داده ها          62

فصل چهارم

بخش اول : آمار توصیفی      64

بخش دوم آمار استنباطی       67

فصل پنجم

نتیجه گیری          72

محدودیت های پژوهش         72

پیشنهادات            74

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تصویر ذهنی سازمانی مقاله اثر افزایش نرخ تورم در ترازبندی ها پروژه كنترل فرآیند آماری پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384 مقاله ماشینهای سنكرون سه فاز