👈 فروشگاه فایل 👉

ارتقاء کیفیت زندگی در فضاهای شهری با تاکید بر رویکرد

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارتقاء کیفیت زندگی در فضاهای شهری با تاکید بر رویکرد

پایان نامه ارتقاء کیفیت زندگی در فضاهای شهری با تاکید بر رویکرد 21 مقدمه 22بخش اولمفاهیم پایه و رویکردهای نظری مربوط به کیفیت زندگی در فضاهای شهری 221 تعریف کیفیت در فرهنگ لغات و منابع تخصصی علوم تربیتی از کیفیت تعاریف متفاوتی به‌عمل آمده است در لغت‌نامه دهخدا کیفیت صفت و چگونگی ، چونی ، چگونگی ، و حالت وصفی که حاصل باشد در چیزی

پایان نامه ارتقاء کیفیت زندگی در فضاهای شهری با تاکید بر رویکرد  

2-1 مقدمه

 

2-2بخش اول:مفاهیم پایه و رویکردهای نظری مربوط به  کیفیت زندگی در فضاهای شهری

2-2-1 تعریف کیفیت

در فرهنگ لغات و منابع تخصصی علوم تربیتی از کیفیت تعاریف متفاوتی به‌عمل آمده است در لغت‌نامه دهخدا کیفیت صفت و چگونگی ، چونی ، چگونگی ، و حالت وصفی که حاصل باشد در چیزی ، معنی شده است. فرهنگ معین کیفیت را مترادف با چگونگی و چونی آورده است و در فرهنگ عمید نیز کیفیت به‌عنوان صفت ، حالت و چگونگی چیزی آمده است.دانشنامه آزاد ویکی پدیا مفهوم واژه کیفیت را غیر پستی،برتری از چیزی ،صفات یا یک استعداد بیان می کند. ( www.wikipedia.org)

2-2-2 کیفیت زندگی

واژه کیفیت زندگی سرچشمه روشنی ندارد و اگر چه جذابیت و معنی عام دارد،یک تعریف پذیرفته عام ندارد.فقدان یک تعریف استاندارد از این مفهوم،باعث شده است که گهگاه از واژه هایی نظیر رفاه،سطح زندگی،رضایت مندی از زندگی و... نیز به جای واژه کیفیت زندگی در ادبیات مطروحه در این زمینه استفاده شود کیفیت زندگی مفهومی است که برای ترسیم توسعه رفاه جامعه به کار میرود و در بیان کلی به مولفه های کامیابی یا رضایتمندی بیشتر یا کمتر در زتدگی مردم مربوط می شود.(لطفی،صدیقه).

کیفیت زندگی( موضوعی )چند رشته ای و چند شاخه ایست ،از این رو مفهومی چند بعدی است.

)Ulengin,2001p342).

 

مفاهیم پایه و رویکردهای نظری

2-1 مقدمه

2-2بخش اول:مفاهیم پایه و رویکردهای نظری مربوط به  کیفیت زندگی در فضاهای شهری

2- 2-1تعریف کیفیت

2-2-2 کیفیت زندگی

2-2- 3 رویکردهای ارزیابی کیفیت زندگی شهری

2-2-3-1رویکرد ذهنی

2-2-3-2رویکرد ذهنی

2-2- 4کیفیت زندگی در فضاهای شهری

2-2-4-1فضاهای شهری

2-2-4-2فضاهای عمومی شهری و شکلگیری تعاملات اجتماعی

2-2-4-3فعالیت در فضاهای عمومی

2-2-5کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی

2-2-6 منشا و آغاز توجه به کیفیت زندگی شهری

2-2-7 تفاوت استاندارد زندگی و کیفیت زندگی

2-2-8 شاخص های کیفیت زندگی برای برنامه ریزی

2-2-9 ارتقاءکیفیت زندگی شهری با توجه به الگوی طبقه بندی کارمونا

2-2-9-1کیفیت و بعد ادراکی

2-2-9-2 کیفیت و بعد اجتماعی

2-2-9-3 کیفیت و بعد عملکردی

2-2-9-4 کیفیت و بعد بصری

2-2-9-5 کیفیت و بعد ریخت شناسی

2-2-9-6 کیفیت و بعد زمان

2-2-10 مروری بر تجارب بکارگیری شاخص های کیفیت زندگی

2-2-10-1شاخص های مورد استفاده در سنجش کیفیت زندگی در شهرهای آمریکایی

2-2-10-2شاخص های مورد استفاده در سنجش کیفیت زندگی درنیوزلند

2-2-10-3 شاخص های مورد استفاده در سنجش کیفیت زندگی در تورنتو

2-2-10-4 شاخص های مورد استفاده در سنجش کیفیت زندگی در آمستردام

2-2-10-5 شاخص های مورد استفاده در سنجش کیفیت زندگی درسنگاپور

2- 3  فصل دوم:مفاهیم مربوط به الگوهای کلی رشدو توسعه شهری

2-3-1 جنبش نوشهر گرایی

2-3-1-1 الگوی توسعه واحد همسایگی

2-3-1-1-1 تعریف

2-3-1-1-2 اصول توسعه واحد همسایگی سنتی

2-3-1-2 توسعه با محوریت حمل و نقل عمومی

2-3-1-2-1 تعریف

2-3-1-2-2 اصول توسعه حمل و نقل محور

2-3-2 هسته های سازمند شهری

2-3-3 افتراقات و اشتراکات نوشهر گرایی و هسته های سازمند شهری

2-3-4 رشد افقی یا پراکنده

2-3-4-1 مفهوم پراکنش شهری

2-3-5 رشد هوشمند

2-3-5-1 تعریف

2-3-5-2 اصول رشد هوشمند

2-3-5-3 مزایای رشد هوشمند

2-3-5-3-1 مزایای کالبدی و فضایی رشد هوشمند

2-3-5-4 مقایسه رشد هوشمند و پراکندگی شهری

2-3-6 شهر فشرده

2-3-6-1 شهر فشرده و کیفیت زندگی

2-4 بخش سوم:توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی

2-4-1  تعریف واژه  

2-4-2 مقیاس

2-4-3 اهداف توسعه حمل و نقل محور

2-4-4 اصول توسعه حمل و نقل محور

2-4-4-1 توسعه فشرده

2-4-4-1-1 ویژگی بلوک

2-4-4-1-2 شدت و تراکم ساختمانی

2-4-4-2 اختلاط کاربری ها

2-4-4-3 پیاده مداری

2-4-4-4 تسهیلات جابجایی

2-4-5 رابطه بین       و توسعه های شهری

2-4-5-1  توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و توسعه پایدار

2-4-5-2 رابطه بین الگوهای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی ،نوشهر گرایی و رشد هوشمند

2-4-6 تاثیرات و مزایای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی

2-4-7 ابعاد برنامه ریزی و طراحی شهری در توسعه حمل و نقل محور

 

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت تحقیق در مورد عقد ضمان ترجمه مقاله عملکرد بدون سنسور اضافی درسیستم ترمز الکترونیکی مقاله مدیریت تغییر و آموزش و پرورش پایان نامه دانش ژنتیك ( زادشناسی )