👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه منبع کنترل درونی و بیرونی با کمال گرایی در بین بیماران وسواسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه منبع کنترل درونی و بیرونی با کمال گرایی در بین بیماران وسواسی

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه منبع کنترل درونی و بیرونی با کمال گرایی در بین بیماران وسواسی در شهرستان اردبیل مقدمه شناخت ویژگی های شخصیتی افراد در بسیاری موقعیت های زندگی ضرورت دارد چرا که همه دست اندر کاران و برنامه ریزان برای اینکه بتوانند روش و برنامه مناسب و هماهنگ با نیاز ها و ویژگی های شخصیتی برنامه ریزی نمایند ب

 پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی رابطه منبع کنترل درونی و بیرونی با کمال گرایی در بین بیماران وسواسی در شهرستان اردبیل

مقدمه

شناخت ویژگی های شخصیتی افراد در بسیاری موقعیت های زندگی ضرورت دارد چرا که همه دست اندر کاران و برنامه ریزان برای اینکه بتوانند روش و برنامه مناسب و هماهنگ با نیاز ها و ویژگی های شخصیتی برنامه ریزی نمایند باید شناخت کاملی از آنان داشته باشند.کارایی و موقعیت افراد در آموختن و همچنین داشتن سازگاری و تعادل روانی در تمامی موقعیت های زندگی رابطه نزدیکی با خصایص شخصیتی دارند یکی از این ویژگی های شخصیتی که افراد را در برخورد با موقعیت های زندگی دچار مشکل می کند کمال گرایی و دیگری وسواس فکری و عملی است.اختلال وسواس فکری عملی که طی آن فرد گرفتار افکار کنترل ناپذیر و نفرت انگیز می شود و بر تشریفات ظاهراً بی معنی می پردازد.بیمار مبتلا به وسواس فکری – عملی ممکن است فکر کند اجاق گاز را روشن گذاشته است و بیست بار در طول شب از تخت بلند شود و آنرا وارسی کند.وسواس از اختلالات عصبی انسانهاست که نمونه های ان در بین مردان و زنان، کودک و نوجوان، جوان و بزرگسالان و حتی سالمندان و پیران به صورت ها و انواع مختلف دیده می شود ولی برخی از نمونه های آن در بین گروه های مختلف سنی و جنسی بیشتر است بطور کلی وسواس یکی از شایعترین انواع اختلالاتی  است که باعث بروز مشکلات شدید در خانواده میشود.در برخی از آیات قرآن وسواس به معنی افکار بیهوده و مضر آمده که در ذهن خطور می کند.

منبع كنترل كه دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی كه دارای منبع كنترل درونی هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمده های در به حد اكثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع كنترل بیرونی٬ فكر میكنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.

 

چکیده:

 هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی بررسی رابطه منبع کنترل درونی و بیرونی با کمال گرایی در بین بیماران وسواسی در شهرستان اردبیل می باشد.روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه بیماران وسواسی که در سال 1390 در شهر اردبیل زندگی میکنند  است که از بین این جامعه 40 نفر به شکل نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شد ه اند،که این افراد با پرسش نامه های مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی و پرسشنامه مقیاس سنجش برونگرایی – درونگرایی مورد سنجش قرار گرفته اند .داده های بدست آمده با نرم افزار(SPSS) تکمیل شده و نتایج حاکی از ان است که کمالگرایی و مقیاسهای درونی و بیرونی همبستگی وجود دارد ،  کمالگرایی در بین زنان و مردان از تفاوت معنادار برخوردار است و مقیاس بیرونی در بین زنان و مردان از تفاوت معنادار برخوردار است .

 

کلمات کلیدی – درون گرایی – برون گرایی - کمالگرایی

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه.. 9

بیان مسئله.. 10

اهداف تحقیق.. 13

هدف کلی.. 13

اهداف جزئی.. 13

بیان فرضیه.. 14

ضرورت واهمیت تحقیق.. 14

تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرها.. 16

فصل دوم

تاریخچه وسواس فکری و عملی.. 19

معنای اصطلاحی وسواس :.. 20

اصطلاح وسواس در زبان فارسی :.. 21

صورتهای وسواس :.. 22

انواع وسواس :.. 24

تشخیص اختلال وسواس فکری و عملی.. 26

سه ملاک روشن برای رفتار وسواسی :.. 28

شکل بالینی :.. 29

تصورات وسواسی :.. 29

ویژگی های بالینی :.. 30

همه گیر شناسی :.. 31

سبب شناسی :.. 32

تشخیص افتراقی :.. 33

سیر و پیش آگهی :.. 34

تعریف کمال گرایی :.. 36

ابعاد کمال گرایی :.. 37

کمال گرایی دیگر مدار :.. 39

کمال گرایی جامعه مدار :.. 39

علل کمال گرایی :.. 39

نقش والدین در رشد شخصیت کمال گرا :.. 41

نیاز به کمال و انتقاد پذیری :.. 44

پیشینه تحقیق در مورد کمال گرایی در خارج و داخل کشور :   46

پیشینه تحقیق :.. 49

فصل سوم

مقدمه.. 52

روش تحقیق.. 52

داده های پژوهشی.. 52

جامعه آماری.. 53

نمونه آماری.. 53

روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 54

فصل چهارم

آمار توصیفی.. 60

بخش دوم : آمار استنباطی.. 63

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری.. 69

محدودیت پژوهشی.. 70

فهرست منابع.. 73

 

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان اسپرافکین، لانی و گادو (1992) جایگاه دموكراسی در ایران بررسی ارتباط بین دلسوزی به خود با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان روده پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان تحقیق موانع پیاده سازی طرح دورکاری و ارائه راهکارهای عملی آن