👈 فروشگاه فایل 👉

پژوهش تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

ارتباط با ما

... دانلود ...

پژوهش تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

اوقات فراغت بخشی از ساعات زندگی روزمره ی انسانهاست که فارغ از کار و تعهدات شغلی به آن می پردازند همچنین به زمانهایی اطلاق می شود که افراد کار ضروری برای انجام ندارند و معمولا در این مواقع جهت تفریح و سرگرمی و رفع خستگی تمایل به انجام فعالیت های فرحبخش و نشاط آور دارند در تحقیق حاضر اوقات فراغت در محدوده ی جوانان مطرح می شود چرا که نزدیک به 2 میلی

تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه

یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است.

فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را اشکار سازد.

برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده  فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای می‌دانند که با تمدن صنعتی پیود دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از: 1ـ تحت ‌تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‌شود. (براون ،1996 صفحه92)

2ـ از سایر فعالیت های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است. (دومازیه،1372،صفحه56)

چنانچه این دو شرط ملاک باشد، اوقاعت فراغت در جواع بیش پیش صنعتی وجود نداشته زیرا افراد در گذراندن فراغت خود نظیر تفریحات و سرگرمی نوعی تابع الزامات فرهنگی اجتماعی بوده اند.(فکوهی، ناصر 1382). واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه‌ی رشد صنعت و هم نتیجه‌ی جامعه‌ی مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد می‌کنند. به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است و ازاین نظرگاه،  کوشش برای شناسایی چگونگی‌گذران اوقات فراغت در یک جامعه یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه‌ای است. (چگونگی پرداختن به فعالیت‌های فراغت در بین جوانان و نوجوانان ،شریفیان، مسعود، صفحه 5)

فهرست مطالب

 

عنوان                               فصل اول : کلیات                                    صفحه

1-1           مقدمه-----------------------------------------------

2-1 بیان مسئله --------------------------------------------

3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق ----------------------------------

4-1 اهداف تحقیق -------------------------------------------

5-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات --------------------------------

1-5-1 اوقات فراغت -----------------------------------------

1-5-2 اوقات فراغت در لغت -----------------------------------

1-5-3 اوقات در لغت ----------------------------------------

1-5-4 فراغت در لغت ----------------------------------------

1-5-5 موفقیت در لغت ---------------------------------------

1-5-6 موفقیت تحصیلی --------------------------------------

فصل دوم پیشینه تحقیق

1-2           پژوهش های انجام شده در داخل کشور ----------------------

1-1-2چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید برفعالیتهای ورزشی   

2-1-2 نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشوربا تاکید بر فعالیتهای ورزشی          3-1-2 بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران -----------

4-1-2اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران ----

5-1-2بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی        

6-1-2بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی         

7-1-2بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد -------------------

جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری -----------------

2-2پژوهش های انجام در خارج از کشور -------------------------

1-   2-2فراغت در شهر --------------------------------------

2-   2-2اوقات فراغت جوانان --------------------------------

3-   2-2تئوری فراغت -------------------------------------

فصل  سوم : چهار چوب نظری  

1-3بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران---------------------

1-1-3نظریات رایزرمن ------------------------------------

2-1-3نظریات رایت میلز -----------------------------------

3-1-3نظریات فلوئید هاوس---------------------------------

4-1-3نظریات اسپنسر-------------------------------------

1-2-3تئوری رفتار واتسن ----------------------------------

2-2-3تئوری انگیزه جورج هومز------------------------------

3-2-3تئوری طبقات گرازیا ---------------------------------

4-2-3تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی ----------------------

3-3فرضیات تحقیق ---------------------------------------

4-3مدل تحلیلی تحقیق -------------------------------------

فصل چهارم : مبانی روش تحقیق

1-4روش تحقیق -----------------------------------------

2-4جامعه آماری ----------------------------------------

3-4واحد تحلیل ------------------------------------------

4-4شیوه ی نمونه گیری -----------------------------------

5-4حجم نمونه ------------------------------------------

6-4تعریف عملیاتی تحقیق -----------------------------------

 فصل پنجم : یافته های تحقیق

 فهرست جداول ------------------------------------------

1-5تحلیل های تک متغیره -----------------------------------

1-1-5 دوره تحصیلی -------------------------------------

2-1-5 معدل کل------------------------------------------

3-1-5 وضعیت تاهل --------------------------------------

4-1-5 رشته تحصیلی -------------------------------------

5-1-5 شغل پدر -----------------------------------------

6-1-5 میزان تحصیلات پدر ---------------------------------

7-1-5 درآمد ماهیانه خانوار---------------------------------

8-1-5 آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی می پردازید؟-------

9-1-5 نوع فعالیت ورزشی شما چیست؟ ------------------------

10-1-5 انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟ --------------

11-1-5 میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟ ---------

12-1-5 آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید؟----------

13-1-5 در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید ؟ --------

14-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست ؟ ------------------

15-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟ ------------

16-1-5 آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید؟ --------------------

17-1-5 نوع فعالیت مذهبی شما چیست ؟ ------------------------

18-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟ ------------------

19-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟ -------------

20-1-5 آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید؟ --------

21-1-5 نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست ؟ -------------

22-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟ ------------------

23-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟ ------------

24-1-5 در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید؟ --------------

2-5تحلیل های دو متغیره -----------------------------------

1-   2-5رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه        

2-   2-5رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه --

3-   2-5رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی ------

4-   2-5رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه -

5-   2-5رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در

 این فعالیتها --------------------------------------------

6-   2-5رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها     

7-   2-5رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیت

در تحصیل ---------------------------------------------

فصل ششم : نتیجه گیری

1-6 نتیجه گیری -----------------------------------------

2-6فهرست منابع و ماخذ -----------------------------------

3-6ضمائم ---------------------------------------------

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تصمیم گیری در سازمان پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 5 (رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه) مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت زناشویی ( فصل دوم پایان نامه ) تحقیق گنبدهای اسلامی از دوره تیموریان تا دوره صفویه مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با زمانهای تنظیم وابسته به توالی