👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی عوامل مرتبط با میزان موفقیت بنگاه های کوچک درشهرستان اردبیل بررسی عوامل مرتبط با میزان موفقیت بنگاه های کوچک

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی عوامل مرتبط با میزان موفقیت بنگاه های کوچک درشهرستان اردبیل بررسی عوامل مرتبط با میزان موفقیت بنگاه های کوچک

پایان نامه کارشناسی ارشد (MA) گرایش بازاریابی بررسی عوامل مرتبط با میزان موفقیت بنگاه های کوچک درشهرستان اردبیل چکیده در دهه های اخیر ، در نتیجۀ جریانات مؤثر اقتصاد جهانی از قبیل تغییرات فناوری ، شدت یافتن رقابت جهانی و تقسیم بیش از حد بازارها ناشی از رشد تقاضای مصرف کنندگان برای تولیدات متنوع ،گرایش به صنایع کوچک به میزان قابل توجهی

 پایان نامه  و پروپوزال کارشناسی  ارشد (M.A) گرایش : بازاریابی

به همراه منابع و ماخذ

 بررسی عوامل مرتبط با میزان موفقیت بنگاه های کوچک درشهرستان اردبیل

 

چکیده :

در دهه های اخیر ، در نتیجۀ جریانات مؤثر اقتصاد جهانی از قبیل : تغییرات فناوری ، شدت یافتن رقابت جهانی و تقسیم بیش از حد بازارها ناشی از رشد تقاضای مصرف کنندگان برای تولیدات متنوع ،گرایش به صنایع کوچک به میزان قابل توجهی افزایش یافته است به گونه ای که اغلب کشورهای جهان ، توسعۀ صنایع کوچک را به عنوان یکی از اصلی ترین گزینه های خود برای حرکت در مسیر توسعه برگزیده اند . از طرفی در سایۀ هدایت و الزام سازمان جهانی تجارت ، اقتصاد و بازار کشورهای مختلف به سرعت در حال پیوستن به جرگۀ اقتصاد باز ، تجارت آزاد و بازار جهانی است . با توجه به اینکه در اکثر کشورها ی دنیا بخش قابل ملاحظه ای از فعالیت های اقتصادی توسط شرکت های کوچک و متوسط انجام می شود و این شرکت ها مسائل و مشکلات خاص خود را در ورود به عرصۀ رقابت جهانی پیدا می کنند ، شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت یا شکست این صنایع ، از زیربنایی ترین کارهایی است که باید در هر کشور ، جهت افزایش نرخ موفقیت این صنایع و حرکت در مسیر توسعه از این طریق ، انجام گیرد .

در این پژوهش  در این پژوهش سعی کرده ایم تا « عوامل مؤثر در موفقیت بنگاه های کوچک » را در سه حوزۀ الف) خصوصیات کارآفرین ( مهارت های کارآفرینی و تحصیلات ) ب) ویژگی های بنگاه ( اندازۀ بنگاه و وابستگی به منبع سرمایه ) و ج) فضای کسب و کار ( شرایط بازار و تکنولوژی )   مورد مطالعه قرار دهیم .

 روش تحقیق توصیفی- تحلیلی برای انجام این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است و جامعۀ آماری این پژوهش مالکان بنگاه های کوچک استان اردبیل( در صنایع مختلف ) خواهد بود که تعداد کل آنها 410 مالک بوده است ،

 

                                              فهرست

               عنوان                                                                                صفحه

 

 

 فصل اول :  کلیات تحقیق

1-1 ) مقدمه .......................................................................................................................................2

1-2 ) بیان مسأله تحقیق .............................................................................................................. 3

1-3 ) اهمیت وضرورت تحقیق .................................................................................................... 6

1-4 ) چارچوب نظری تحقیق ...................................................................................................... 6

1-5 ) اهداف تحقیق ........................................................................................................................ 7

1-5-1 )  هدف اصلی این تحقیق ............................................................................................... 7

1-5-2 )  هدف کاربردی تحقیق ................................................................................................. 7

1-6 ) پرسش های تحقیق ............................................................................................................ 8

1-7 ) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ............................................................. 8

1-7-1 ) تعریف موفقیت و موفقیت تجاری بنگاه .................................................................. 8

1-7-2 ) مهارت های کارآفرینی ................................................................................................. 9

1-7-3 ) تحصیلات ...................................................................................................................... 10

1-7-4 ) اندازه بنگاه .................................................................................................................... 10

1-7-5 )وابستگی به منبع سرمایه ........................................................................................... 10

1-7-6 ) شرایط بازار .................................................................................................................... 10

1-7-7 ) تکنولوژی ....................................................................................................................... 11

1-8 ) فرضیه های تحقیق .......................................................................................................... 12

1-9 ) قلمرو تحقیق ..................................................................................................................... 12

1-9-1 ) قلمرو موضوعی ............................................................................................................ 12

1-9-2 ) قلمرو مکانی ................................................................................................................. 12

1-9-3 ) قلمرو زمانی .................................................................................................................. 12

1-10 ) محدودیت های تحقیق ................................................................................................ 13

 

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

2-1 ) مقدمه .................................................................................................................................. 15

2-1-1 ) نظریه اقتصادهای حاشیه ای پن روز  ................................................................... 16

2-1-2 ) نظریه میل به تمرکززدایی درصنایع بزرگ .......................................................... 17     

2-1-3 ) نظریه اکس و آدرش .................................................................................................. 18

2-2 ) تعریف صنایع کوچک و متوسط ..................................................................................... 19

2-3 ) ویژگی های صنایع کوچک و متوسط ........................................................................... 21

2-3-1 ) نوع مالکیت و مدیریت ................................................................................................. 21

2-3-2 ) اشتغال زایی ................................................................................................................... 21

2-3-3 ) ارزش افزوده ................................................................................................................... 22

2-3-4 ) کار آفرینی ...................................................................................................................... 24

2-3-5 )  نو آوری و تغییر فناوری ............................................................................................ 25

2-3-6 ) پویایی صنعت ................................................................................................................. 26

2-4 ) تعریف صنایع کوچک در ایران ....................................................................................... 26

2-5 ) وضعیت آماری بنگاه های کوچک در ایران و اردبیل................................................ 27

2-6 ) موفقیت تجاری و موفقیت بنگاه های کوچک ............................................................. 29

2-7 ) آشنایی با مفهوم کارآفرینی ............................................................................................ 31

2-7-1 ) تعریف کارآفرینی  ........................................................................................................ 31

2-7-2 ) سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی .................................................................................. 32

2-7-3 ) انواع کارآفرینی ............................................................................................................. 35

2-7-4 ) مهارتهای کارآفرینی .................................................................................................... 36

2-8 ) اندازه بنگاه .......................................................................................................................... 37

2-9 ) منابع تامین مالی کارآفرینان .......................................................................................... 38

2-9-1 ) منابع خصوصی تامین مالی ....................................................................................... 38

2-9-1-1 ) منابع شخصی (پس اندازهای شخصی ) ........................................................... 39

2-9-1-2 ) دوستان و بستگان .................................................................................................. 39

2-9-2 )  منابع تامین مالی از طریق بدهی (استقراض) .................................................... 39

2-9-2-1 )  بانک‌های تجاری .................................................................................................... 40

2-9-2-2 ) اعتبار تجاری ........................................................................................................... 41

2-9-2-3 ) عرضه‌کنندگان تجهیزات ..................................................................................... 41

2-9-2-4 )  شرکت‌های بیمه .................................................................................................... 42

2-9-2-5 ) کمک‌های دولتی ..................................................................................................... 42

 2-9-3 ) منابع تامین مالی از طریق سرمایه (حقوق صاحبان سهام) ............................ 43

2-9-3-1 ) فرشتگان کسب‌وکار ................................................................................................ 44

2-9-3-2 )  شرکاء ....................................................................................................................... 44

2-9-3-3 ) شرکت‌های سهامی بزرگ ..................................................................................... 44

2-9-3-4 ) شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر ............................................................. 45

2-9-3-5 ) عرضه عمومی سهام (عمومی شدن) ................................................................. 45

2-9-4 ) منابع داخلی تامین مالی ............................................................................................. 45

2-9-4-1 ) عاملیت حسابهای دریافتنی .................................................................................. 46

2-9-4-2 ) اجاره به شرط تملیک یا اجاره (لیزینگ ) ....................................................... 46

2-9-4-3 ) کارتهای اعتباری ..................................................................................................... 46

2-9-4-4 ) سود انباشته ............................................................................................................. 47

2-10 ) شرایط بازار ...................................................................................................................... 47

2-10-1 ) ابعاد تحلیل بازار ........................................................................................................ 48

2-10-1-1 ) اندازه واقعی و بالقوه بازار .................................................................................. 48

2-10-1-2 ) رشد بازار ................................................................................................................ 49

2-10-1-2-1 ) پیش بینی رشد ............................................................................................. 49     

2-10-1-3 ) تحلیل سودآوری بازار ........................................................................................ 51

2-10-1-3-1 ) رقبای موجود .................................................................................................. 53

2-10-1-3-2 ) رقبای بالقوه ...................................................................................................... 54

2-10-1-3-3 ) محصولات جایگزین ....................................................................................... 54

2-10-1-3-4 ) قدرت چانه زنی مشتریان ............................................................................. 55

2-10-1-3-5 ) قدرت چانه زنی عرضه کنندگان ................................................................ 55    

2-11 ) تعریف تکنولوژی ............................................................................................................. 55

2-11-1 ) تکنولوژی و کسب و کار ........................................................................................... 56

2-11-2 ) طبقه بندی تکنولوژی .............................................................................................. 57

2-11-3 ) تکنولوژی و مشکلات مربوط به آن در بنگاه های کوچک .............................. 60

2-12 ) پیشینه  تحقیق ............................................................................................................... 63

 

فصل سوم : روش تحقیق

3ـ1) مقـدمه ................................................................................................................................... 68

3ـ2) روش تحقیـق ....................................................................................................................... 69

3ـ3 ) جامعه آمــاری تحقیق ..................................................................................................... 70

3 ـ4 ) نمونه و روشهای نمونه گیری تحقیق .......................................................................... 70

3ـ5 ) روشها و ابزار گردآوری اطلاعات .................................................................................... 72

3ـ6 ) روایی و پایایی ..................................................................................................................... 73

3ـ7 ) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ..................................................................... 74

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت مفروضات بنیادی، اصول و مفاهیم حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری) پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران گزارش كارآموزی رشته مكانیك خودرو سیستمهای برقی و الكترونیكی اتومبیل خودرو پایان نامه بررسی نقش و تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی شرکت ها گزارش کارآموزی حسابداری هلال احمر شهرستان ورامین