👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عواملی همه گیری شناختی آن در دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عواملی همه گیری شناختی آن در دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی

خلاصه بررسی میزان شیوع الودگی به شپش سر و عوامل همه گیری شناختی آن در دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی شهرستان ورامین و مقایسه اثر درمانی شپش كشهای اكتوپارومترین سال 851384 شپش سر حشره برون انگل خونخوار، دائمی و اختصاصی انسان است و آلودگی به‌آن یكی از مشكلات بهد اشتی جوامع شهری و روستایی در كشورهای مختلف به شمار می آید كودكان دبستانی

پژوهش بررسی میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عواملی همه گیری شناختی آن

 در دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی شهرستان ورامین و مقایسه

اثر درمانی شپش کشهای اکتوپار و پرمترین در سال 85-1384

خلاصه:

بررسی میزان شیوع الودگی به شپش سر و عوامل همه گیری شناختی آن در دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی شهرستان ورامین و مقایسه اثر درمانی شپش كشهای اكتوپارومترین سال 85-1384.

شپش سر حشره برون انگل خونخوار، دائمی و اختصاصی انسان است و آلودگی به‌آن یكی از مشكلات بهد اشتی جوامع شهری و روستایی در كشورهای مختلف به شمار می آید.

كودكان دبستانی آسیب پذیرترین گروه سنی هستند كه از شدت آلودگی به شپش سر برخوردارند و تماس سر با سر شایع ترین و اصلی ترین راه انتقال است.

در بررسی حاضر از 3257 دانش آموز مناطق شهری و روستایی شهرستان ورامین تعداد1794دختر(55%) و 1462 پسر(45%) مدارس ابتدایی (12-6 ساله) از نظر آلودگی به شپش سر مورد آزمایش قرار گرفتند. از دانش آموزان مورد بررسی 167 نفر (2/5%) دچار آلودگی به شپش سر بودند. شیوع آلودگی در دختران (4/96%) و در پسران دانش آموز (6/3%) بود. در گروه سنی 9-6 سال‌الودگی 7/43% و در گروه سنی 12-9 سال به 3/56% رسیده است. آلودگی در 2850 نفر دانش آموز ایرانی (5/87%) و در 405 دانش آموز افغانی (44/12%) بررسی شد. شیوع‌الودگی به شپش سر در نزد دانش آموزان ابتدایی در مناطق شهری 8/4 درصد و در روستاها 6 درصد بود. میزان آلودگی به شپش سر در دختران دانش آموز با افزایش طول موی سر آنان رشد چشمگیری دارد.

همه دانش آموزان پسر آلوده دارای موی سر كوتاه بودند. در مناطق شهری و روستایی شهرستان ورامین در ارتباط با وضعیت اقتصادی(شغل ) پدران دانش آموزان آلوده، با استفاده از آزمون كای دو از نظر آماری اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

از 167 نفر دانش آموزان تحت بررسی، 134 نفر (2/80%) آلودگی صرف به رشك و 33 نفر (8/19%) آلودگی توأماً به رشك و شپش زنده داشتند.

در زمینه ارزیابی تاثیر شپش كشهای مختلف روی شپش سر دانش آموزان دختر و پسر آلوده، تحقیق نشان داد كه شامپو پرمترین(84%)و بیشتر از شامپو اكتوپار روی شپش سر تاثیر كشنده دارد.(0001/0).

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

خلاصه······································· 1

دلایل انتخاب موضوع·························· 3

بیان مسئله································· 4

بازنگری منابع  ···························· 7

هدف کلی تحقیق······························ 9

اهداف اختصاصی  ···························· 9

جامعة مورد بررسی، تعداد و روش نمونه گیری·· 13

خصوصیات شپش کش های مصرفی  ················ 14

یافته ها  ································ 15

مقایسة اثر شپش کشهای اکتوپار و پرمترین···· 30

بحث و نتیجه گیری·························· 33

پیشنهادات و توصیه ها······················ 39

مراجع و منابع····························· 40

 

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق مکانیک شاره ها و معادلات دیفرانسیل تحقیق ماهی های تزئینی آب شیرین, از شناخت تا تکثیر پایان نامه بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه پایان نامه عالم و اقسام آن تحقیق نقش رسانه های اجتماعی در بازاریابی