👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری كاركنان دفتر مركزی كمیته امداد امام خمینی (ره)

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری كاركنان دفتر مركزی كمیته امداد امام خمینی (ره)

پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری كاركنان دفتر مركزی كمیته امداد امام خمینی (ره)

پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری كاركنان دفتر مركزی كمیته امداد امام خمینی (ره)

 

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: طرح تحقیق

1-1 مقدمه ................................................................................................ 2

2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................... 5

3-1 بیان مسأله......................................................................................... 6

4-1 اهداف تحقیق ..................................................................................... 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه .............................................................................................. 11

2-2 پیشینه تحقیق .................................................................................. 11

بخش اول: مباحث نظری ....................................................................... 39

قسمت اول: تاریخچه ماهیت و ضرورت فشارهای عصبی و روانی ...... 39

الف: تاریخچه مطالعات مربوط به فشارهای عصبی و روانی ................ 39

ب: استرس و نگرش های مربوط به آن ................................................. 41

ج: ماهیت فشارهای عصبی  - روانی ..................................................... 43

د: ضرورت مطالعه فشارهای عصبی و روانی ...................................... 45

قسمت دوم: عوامل ایجاد كننده فشارهای عصبی و روانی .................... 46

الف: عدم اطمینان و فقدان كنترل ........................................................... 49

ب: سنگینی و سبك كار .......................................................................... 50

ج: عدم امنیت شغلی ................................................................................ 50

د: ارزیابی عملكرد .................................................................................. 51

قسمت سوم: پیامدهای فشارهای عصبی و روانی ................................. 57

الف: علائم فیزیولوژیكی جسمانی ........................................................... 57

ب: علائم روانی ...................................................................................... 57

ج: علائم رفتاری ..................................................................................... 57

- پیامدهای سازمانی فشارهای عصبی و روانی .................................... 58

قسمت چهارم: مدیریت فشارهای عصبی و روانی ................................. 59

الف: مدیریت بر استرس در سطح فردی ................................................ 59

ب: مدیریت بر استرس در سطح سازمانی ............................................. 60

قسمت پنجم: رضایت شغلی .................................................................... 64

الف: تعریف رضایت شغلی ..................................................................... 64

ب: روش های اندازه گیری و رضایت شغلی ......................................... 65

ج: نظریه های رضایت شغلی .................................................................. 66

د: عوامل ایجاد كننده رضایت شغلی ...................................................... 67

هـ : پیامدهای رضایت شغلی .................................................................. 68

بخش دوم: تاریخچه، اهداف و وظایف كمیته امداد امام خمینی (ره) ..... 70

1- تاریخچه: ........................................................................................... 70

2- اركان كمیته امداد امام خمینی (ره) .................................................. 72

3- اهداف وظایف ................................................................................... 73

4- فعالیت های عمده .............................................................................. 75

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 روش تحقیق..................................................................................... 78

2-3 جامعه آماری .................................................................................. 78

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری .................................................... 78

4-3 ابزار سنجش متغیرها ..................................................................... 78

5-3 روایی پرسشنامه ها ....................................................................... 79

6-3 روشهای جمع آوری اطلاعات......................................................... 79

7-3 روشهای آماری و تحلیل داده های تحقیق ..................................... 79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................... 80

فصل پنجم: بحث و تفسیر نتایج پژوهش

1-5 نتایج مربوط به جداول توصیفی (تك بعدی) ................................ 113

2-5 نتایج مربوط به جداول تحلیلی (دوبعدی) ..................................... 117

3-5 مشكلات و محدودیت های تحقیقی ............................................... 119

4-5 پیشنهادات ................................................................................... 120

- فهرست منابع ................................................................................... 122

- فهرست مجلات و پایان نامه ها ........................................................ 124

- پیوست ها ........................................................................................ 125

 

چكیده تحقیق

ماستری فراهانی، داود. بررسی چگونگی تأثیر رضایت‌مندی شغلی در افزایش بهره‌وری كاركنان دفتر مركزی كمیته امداد خمینی (ره) به راهنمایی عزیزی، غلامرضا، بهمن ماه سال 1386.

بیان مسأله

نیروی انسانی كمیاب ترین و گرانقیمت‌ترین سرمایه هر سازمانی به حساب می آید. نیروی كار مقدم بر سرمایه و مستقل از آن است. داشتن شغل برای تأمین معیشت زندگی از ضروریات زندگی است و امدادگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هرچند كه انسان در پی رسیدن به شغلی است كه آرزوی آن را داشته لكن بسیاری از افراد به شغل موردنظر خود دست نمی یابند و ناگزیر در سایر مشاغل فعالیت می كنند. مدیران نیز بایستی توجه داشته باشند كه برخوردی را كه با سایر منابع مادی و شی‌ای سازمانی دارند نمی توانند با منابع انسانی داشته باشند زیرا كه انسان موجودی با شعور و با احساساتی پیچیده است و اعتقادات و باورها، ارزشها بر عملكردش تأثیرگذار است.

 

 

اهداف پژوهش:

شناسایی، مهم  ترین عوامل ایجاد كننده رضایت شغلی در بین اعضای جامعه مورد بررسی، ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت مدیریت صحیح بر رضایت شغلی در سازمان با توجه به نتایج حاصل از تحقیق. 

👇محصولات تصادفی👇

پروژه عوامل موثر بر تفریخ تخم نماتدهای انگل گیاهی اقدام پژوهی چگونه مشکلات املایی الهه-س دانش آموز پایه ی اول دبستان جمارانی 2 را حل کنم تحقیق در مورد حس مشترك سمینار مواد بررسی رفتار سایشی آلیاژهای منیزیم بررسی تفاوت جرات ورزی و هوش هیجانی در افراد معتاد و عادی