👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق و پژوهش بررسی رابطه بین سطوح انگیزش وتعهد سازمانی پرسنل ستاد کل بهزیستی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق و پژوهش بررسی رابطه بین سطوح انگیزش وتعهد سازمانی پرسنل ستاد کل بهزیستی

تحقیق و پژوهش بررسی رابطه بین سطوح انگیزش وتعهد سازمانی پرسنل ستاد کل بهزیستی (این فایل فاقد منابع می باشد)

تحقیق و پژوهش بررسی رابطه بین سطوح انگیزش وتعهد سازمانی پرسنل  ستاد کل بهزیستی

(این فایل فاقد منابع پایانی می باشد ولی دارای منابع درون متنی و پیوست و پرسشنامه و نمودارها می باشد)

چکیده:

.هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان سطوح انگیزش و تعهد سازمانی ستاد کل سازمان بهزیستی شهرستان اردبیل می باشد،در این پژوهش پنج فرضیه اصلی مورد بهره قرار گرفته است جامعه آماری مورد پژوهش78نفر از پرسنل سازمان بهزیستی که با روش نمونه گیری اتفاقی ساده انتخاب شده است،این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده که جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه سطوح نیازهای مازلوو نعهد سازمانی، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که در آن رابطه تعهد سازمانی براساس پنج سطح از نیازهای مازلومورد تحلیل قرار گرفته و نتایج آن حاکی از این است: از لحاظ آماری رابطه معناداری ای میان تعهد سازمانی و سطوح انگیزش نیازهای اساسی و امنیتی وجود دارد همچنین رابطه ای میان نعهد سازمانی با دیگر سطوح نیازها یافت نشد.

مقدمه

از آنجا که انسان در توسعه نقش کلیدی دارد و تحقق توسعه به دست انسان صورت می پذیرد برطرف کردن نیازهای انگیزشی افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین یکی از وظایف اولیه مدیر فراهم نمودن موجبات انگیزش کارکنان در سطح بالایی از عملکرد می باشد. یعنی مدیر باید اطمینان پیدا کند که افراد کار می کنند، بطور منظم سرکار حاضر می شوند و سهم مثبتی از رسالت سازمان دارند. عملکرد شغلی به توانایی، محیط و همچنین انگیزش مرتبط است (محمدزاده و مهر وژان، 1375 ، ص 120).

انگیزش یک فرایند زنجیره‌ای است که با احساس نیاز یا احساس کمبود و محرومیت شروع می شود، سپس خواست را به دنبال می آورد و موجب تنش و کنش بسوی هدفی می شود که محصول آن، رفتار نیل به هدف است. توالی این فرایند ممکن است منجر به ارضای نیاز شود. بنابراین انگیزه ها موجب تشویق و تحریک فرد به انجام یک کار یا رفتار می شود در حالی که انگیزش یک خواست کلی را منعکس می نماید. در تمام تحقیقات انگیزش هنوز جایگاه تنبیه و تشویق به عنوان انگیزه های بسیار قوی مطرح می باشد و در این رابطه پول به عنوان ابزاری برای اعطای پاداش مطرح بوده، اما تنها عامل انگیزشی نیست (سید جوادین، 1386، ص 456).

 متغیر دیگر که رفتار سازمانی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد،تعهد سامانی است. تعهد سازمانی را میتوان به عنوان قدرت تشخیص افراد همراه با فعالیت و مشارکت در یک سازمان ویژه تعریف کرد.(پورتر و همکاران،1974، به نقل از گولریوز،گانی، میسکی آیدین و آسان،2008).

تعهد سازمانی عبارتست از حالتی که فرد آرزو میکند در عضویت سازمان باقی بماند ونگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی است که در آن مشغول به کار هستند(کوزه چیان،زارعی و طالب پور،1382). تعهد سازمانی شامل سه عامل است:1- باور به هدف ها و ارزش های سازمانی 2- تمایل به تلاش بیشتر در راه سازمان 3- تمایل شدید به ادامه عضویت در سازمان(کوهستانی، شجاعی فر، 1380 ).

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) بیان مسئله

اندیشه تعهد سازمانی موضوعی اصلی در نوشته هایمدیریت است این اندیشه یکی از ارزش های اساسی است که سازماندهی بر آن متعهد است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد ارزشیابی می شونداغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد برای اثربخشی سازمانی ضرورتی تام دارد.

همچنین مطالعات مختلف در سازمان های مختلف نشان می دهد که برای این که کارکنان بتوانند کارایی بیشتر و تمایل قوی برای ماندن در شغل خود داشته باشند از دلبستگی شغلی نیز برخوردار باشند و همچنین احساس تعهد بالایی به انجام وظایف خود نمایند که این خود موجب احساس مسئولیت، درک عمیق از شغل و از خود گذشتگی می شود.یکی از ویژگی ها ومشکلات اکثر سازمان ها عدم تعهد سازمانی کارکنان و مدیران به سازمان متبوع خود می باشد کاهش احساس تعهد کارکنان یکی از عوامل مخل در افزایش سطوح انگیزش است حال سوال اینجاست که چه رابطه ای بین سطوح نیاز کارکنان و تعهد سازمانی کارکنان وجود دارد؟ آیا بین تعهد سازمانی و سطوح نیاز کارکنان رابطه وجود دارد؟و...این سوالات و مواردی از این قبیل همگی پرسش هایی هستند که قصد داریم تا در پژوهش حاضر به آن پاسخ دهیم.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله تعریف فیزیولوژی گیاهی تحقیق مدیریت اسناد مالکیت (صدور،تعویض،تبدیل،ابطال) آداب مسافرت و سفر از نظر اسلام پایان نامه ژئولوژی پروژه پایان نامه الگوریتمهای مسیریابی