👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شركت های بیمه

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شركت های بیمه

بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شركت های بیمه

بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شركت های بیمه

فهرست مطالب

 

فصل اول: كلیات

1-1)عنوان تحقیق............................. 2

2-1)بیان مسأله.............................. 2

3-1)اهمیت انجام تحقیق....................... 4

4-1)اهداف تحقیق............................. 5

5-1)سؤالات تحقیق............................. 6

6-1)فرضیه های تحقیق......................... 6

7-1)روش انجام تحقیق......................... 6

8-1)روش جمع آوری اطلاعات..................... 6

9-1)محدودیت های تحقیق....................... 7

10-1)سازماندهی مطالب........................ 7

فصل دوم: ادبیات خصوصی سازی با رویكرد صنعت بیمه

1-2)مقدمه................................... 10

2-2)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه.......... 10

3-2)مكاتب اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی....... 13

4-2)اهداف خصوصی سازی........................ 16

الف-كاهش حوزه فعالیت بخش دولتی............. 17

ب-انتقال مالكیت و كنترل اقتصادی............ 18

ج)افزایش كارایی............................ 18

د)كاهش كسر بودجه و بدهی های مالی........... 19

ه)تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمت ها........... 19

ز)افزایش رقابت............................. 20

ح)ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شركت ها... 21

ط)گسترش بازار سرمایه....................... 21

ی)تأمین منافع مصرف كنندگان................. 21

5-2)مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوط به آن.. 22

6-2)خصوصی سازی صنعت بیمه آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت   24

الف)نقاط ضعف صنعت بیمه..................... 25

ب)نقاط قوت صنعت بیمه....................... 26

ج)فرصت های خصوصی سازی...................... 26

د)تهدیدهای خصوصی سازی...................... 28

7-2)انواع مقررات نظارت بر شركتهای بیمه ای.. 30

الف- مقررات نظارت بر توانگری مؤسسات بیمه ای 30

ب)مقررات نظارت بر بازار.................... 31

8-2)ضرورت نقش نظارتی بیمه مركزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه............................................ 31

9-2)روشهای خصوصی سازی و بیان مشكلات عملیاتی صنعت بیمه كشور   32

الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصی............ 33

ب)فروش دارایی های واحدی دولتی.............. 33

ج)ادامه روند شركت های بیمه دولتی........... 35

11-2)مشاركت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل كشور(مورد صنعت

بیمه)....................................... 43

12-2)تجربه چند كشور منتخب در امر خصوصی سازی با رویكرد صنعت بیمه............................................ 43

الف)تجزیه خصوصی سازی بیمه انگلستان......... 43

ب)تجربه خصصی سازی بیمه در سری لانكا......... 44

ج)تجربه خصوصی سازی بیمه در شیلی............ 47

د)تجربه خصوصی سازی بیمه در مصر............. 49

هـ)تجربه خصوصی سازی بیمه در هند............ 51

13-2)نتیجه گیری............................. 53

فصل سوم: پیدایش صنعت بیمه و آثار اقتصادی آن

1-3)مقدمه................................... 56

2-3)پیدایش بیمه............................. 56

3-3)مفهوم بیمه.............................. 57

4-3)تقسیم بندی بیمه ها و اصول حاكم بر آنها. 59

5-3)تفاوت مؤسسات بیمه اجتماعی و بیمه بازرگانی 62

الف-محاسبات حق بیمه........................ 62

ب-بیمه اتكائی.............................. 62

ج-مقررات حقوقی............................. 63

د-جنبه اختیاری بودن........................ 63

ه-تحصیل سود................................ 64

6-3)سیر تحول بیمه در جهان................... 64

الف)تاریخچه بیمه دریایی (باربری)........... 65

    ب)تاریخچه بیمه آتش سوزی................ 66

    ج)تاریخچه بیمه عمر..................... 67

    د)تاریخچه بیمه حوادث................... 68

7-3)نتیجه گیری.............................. 71

فصل چهارم: بررسی عملكرد شركتهای بیمه دولتی و خصوصی در ایران

1-4)مقدمه................................... 71

2-4)معرفی نسبت های مالی و معیارهای سنجش عملكرد در تجزیه و تحلیل صورت های

مالی........................................ 71

3-4)تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شركتهای بیمه 76

4-4)بررسی عملكرد شركتهای بیمه داخلی........ 78

5-4)نتیجه گیری.............................. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات........... 83

1-5)خلاصه.................................... 83

2-5)نتیجه گیری.............................. 84

3-5)پیشنهادات............................... 87

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله ترجمه شده قراردادهای تسهیم بر درآمد و تخفیف برای هماهنگی یک زنجیره تأمین با عمر کوتاه محصولات تحقیق تاریخچه ریاضی در اعصار مختلف پروژه کاربرد gis در شبکه آب شهری پرسشنامه توسعه حرفه‌ای دبیران بررسی ارتباط بین کم رویی و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر در مدارس متوسطه شهرستان پارس آباد مغان