👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان

اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان در 120 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان در 120 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                         

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسأله

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

1-4- اهداف پژوهش

1-5- فرضیه‌های پژوهش

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش

2-1- مقدمه

2-2- ناتوانی‌های یادگیری

2-2-1- ویژگی‌های کودکان با ناتوانی یادگیری

2-2-3- طبقه‌بندی ناتوانی‌های یادگیری

2-3- ناتوانی یادگیری ریاضی

2-3-1- تعریف ناتوانی یادگیری ریاضی

2-3-2- ویژگی‌های کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی

2-3-3- سبب‌شناسی اختلال ریاضی

2-4- روش‌های آموزش کودکان با اختلال یادگیری ریاضی

2-4-1- روانشناسی رفتاری و آموزش مستقیم

2-4-2- آموزش‌های شناختی و فراشناختی (آموزش حل مسأله)

2-4-2-1- اصول زیربنایی نظریه‌ی یادگیری شناختی(جونز، پالینسکار، اوگل و کار، 1989)

2-4-2-2- آموزش راهبردهای شناختی یادگیری

2-4-2-3- آموزش راهبردهای فراشناختی یادگیری

2-5- برنامه‌ی آموزش دانش و مهارت‌های فراشناختی

2-5-1- برنامه‌ی آموزش دانش و مهارت‌های فراشناختی جاگر و همکاران (2005)

2-5-2- برنامه‌ی آمورش مهارت‌های شناختی و فراشناختی دمبو(1994)

2-5-3- برنامه‌ی آموزش مهارت‌های شناختی و فراشناختی درس ریاضی و حل مسأله       

2-5-4- برنامه شناختی و فراشناختی حل مسأله مونتاگو(1997)

2-5-5- برنامه آموزش مهارت‌های شناختی و فراشناختی ریاضی و حل مسأله‌ی یوسفی و همکاران(1385)

2-6- برنامه آموزش فراشناخت پانورا و فیلیپو(2007)

2-6-1- زمینه‌ی نظری و پیشینه‌ی تحقیقاتی برنامه‌ی آموزش فراشناخت پانورا و فیلیپو       

2-6-2- روش‌شناسی

2-6-3- نتایج

2-6-4- بحث

2- 7- تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع در داخل و خارج از کشور

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- مقدمه

3-2- نوع پژوهش

3-3- جامعه پژوهش

3-4- شیوه نمونه‌گیری

3-4-1- حجم نمونه

3-5- ابزار پژوهش

3-5- 1- چک لیست تشخیصی اختلال ریاضی

3-5-2- پرسشنامه‌ی ارزیابی و سنجش مهارت‌های فراشناخت ریاضی پانورا و فیلیپو

3-5-3- آزمون هوش ریون

3-5-4- آزمون عملکرد حل مسأله

3-6- اجرای نهایی

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

3-8- محدودیت‌های پژوهش

3-9- مداخله‌ی روانشناختی برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1- مقدمه

4-2- یافته‌های پژوهش

4-2-1- بررسی و نتایج فرضیه‌ی اول پژوهش

4-2-2- بررسی و نتایج فرضیه‌ی دوم پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه

5-2- خلاصه‌ی از پژوهش

5-3- بیان یافته‌ها و بحث پیرامون آن

5-4- پیشنهاد‌های عملی جهت کاربرد یافته‌ها

5-5-پیشنهاد موضوع‌های پژوهشی

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیوست‌ها

چکیده‌ی انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق کاشت ، مدیریت و ملاحظات اقتصادی در کشت بدون خاک پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان بارور و نابارور مقاله مراحل و انواع اعتیاد و بررسی علل مصرف مواد