👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تاثیر آموزشگاهها بر موفقیت در کنکور ورودی دانشگاه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تاثیر آموزشگاهها بر موفقیت در کنکور ورودی دانشگاه

تحقیق تاثیر آموزشگاهها بر موفقیت در کنکور ورودی دانشگاه

بررسی تأثیر آموزشگاههای آزاد بر میزان موفقیت دانش آموزان در ورودی دانشگاهها

فهرست مطالب:

مقدمه

بیان مسئله :

اهمیت و ضرورت پژوهش :

اهداف پژوهش :

فرضیه های تحقیق :

تعاریف تئوریک :

متغیرهای تحقیق :

بررسی پیشینه پژوهش :

کنکور، پدیده ای اجتماعی :

کنکور یک معضل اجتماعی :

کنکور و هزینه های پنهانی :

پیشینه تحقیق  در داخل کشور:

موضوعات تحقیقی انجام گرفته در شهرستان بجنورد از جمله:

روش پژوهش :

جامعه آماری : (جامعه مورد تحقیق):

نمونه آماری و روش نمونه گیری :

ابزار و روش جمع آوری نمونه داده ها :

یافته های پژوهش :

تجریه و تحلیل اطلاعات :

نتیجه گیری :

منابع

-----------

اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

- بررسی تأثیر آموزشگاههای آزاد بر میزان موفقیت دانش آموزان دختر بجنورد در ورودی دانشگاهها.

اهداف فرعی :

- شناسایی رابطه بین عوامل اقتصادی، اجتماعی آموزشگاههای آزاد با میزان موفقیت دانش آموزان دختر بجنوردی در ورودی دانشگاهها.

- شناسایی میزان تأثیر آموزشگاههای آزاد در غنی سازی آموزش در بعد کاربردی آن

- شناسایی رابطه عوامل تبلیغاتی آموزشگاههای آزاد با میزان گرایش دانش آموزان به آنان.

فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی :

بین میزان موفقیت دانش آموزان در ورود به دانشگاهها با حضور در آموزشگاههای آزاد رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

- بین میزان موفقیت دانش آموزان دختر بجنوردی در ورود به دانشگاهها با بعد اقتصادی آموزشگاههای  آزاد رابطه وجود دارد.

- بین  میزان موفقیت دانش آموزان بجنوردی در ورود به دانشگاهها با بعد آموزشگاههای آزاد رابطه وجود دارد.

- بین میزان موفقیت دانش آموزان بجنوردی در ورود به دانشگاهها با بعد تبلیغاتی آموزشگاههای آزاد رابطه وجود دارد.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آثار قیمتگذاری محصولات صنعتی به روش حسابداری ترجمه مقاله مدیریت پروژه بدست اورنده ارزشها ،قدرت در ارزش برنامه ریزی ها مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس والدگری تحقیق بازیافت مواد مقاله بررسی اشتغال و مدیریت