👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق ساختار تشکیلاتی بانک کشاورزی و ارائه الگوی بهینه آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق ساختار تشکیلاتی بانک کشاورزی و ارائه الگوی بهینه آن

تحقیق ساختار تشکیلاتی بانک کشاورزی و ارائه الگوی بهینه آن

ساختار تشکیلاتی موجود بانک کشاورزی (مرکز) و ارائه الگوئی بهینه برای آن

1-مقدمه

2-مبانی نظری تحقیق:

2-1-تعریف ساختارسازمانی:

2-2-ابعاد ساختارسازمانی:

فنون رسمی سازی:

2-2-3- تمرکز:

2-3-انواع ساختارهای سازمانی:

2-3-1-ساختارساده:

2-3-2- ساختارماشینی (مکانیکی):

2-3-3- ساختارحرفه ای:

2-3-4- ساختاربخشی:

3-3-5- ساختارادهوکراسی:

2-4-تعریف اثربخشی:

2-5-تعریف کارایی:

2-6-رابطه بهره وری با کارایی و اثربخشی:

3-متدولوژی تحقیق:

3-1-روش تحقیق

3-2-اهداف تحقیق:

3-3-فرضیات تحقیق:

3-4-محدودیت های تحقیق:

3-5-تکنیک های آماری مورد استفاده:

3-5-2-آزمون تفاوت معنی دار ( T زوجی):

3-5-3 آزمون دو جمله ای:

3-6- اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری:

4-نتایج تحقیق:

5-پیشنهادات:

5-2-تمرکز:

5-3-پیچیدگی:

فهرست منابع و مآخذ:

----------

اهداف تحقیق:

1-بررسی مسائل و مشکلات موجود ساختار سازمانی از بعد اثربخشی و به عبارتی تحقق اهداف سازمانی بانک کشاورزی

2-بررسی و مطالعه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ساختار سازمانی بانک کشاورزی

3-تعیین فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب ساختار سازمانی در بانک کشاورزی

4-ارائه پیشنهادات و راه حلهای مناسب جهت اصلاح ساختار سازمانی بانک کشاورزی

👇محصولات تصادفی👇

دانلود نمونه سوالات قالی بافی درجه 2اسکن برگه آزمون 97/02/21 تحقیق توصیه کودی بهینه برای محصولات زراعـی و بـاغـی آزمون تحمل ناکامی (ERTO) طراحی و ساخت جبران كننده ایستای توان راكتیو منبع ولتاژی برای جبران بار پایان نامه آگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش آموزان