👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها در خصوصی سازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها در خصوصی سازی

تحقیق مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها در خصوصی سازی

مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یک روش مناسب جهت خصوصی سازی

(تحقیق موردی بانک کشاورزی )

فهرست:

1- مقدمه

2- ادبیات تحقیق :

الف –مسائل و مشکلات اقتصادی و تاثیرآن بر ارزشیابی بانک کشاورزی:

ب-مسائل و مشکلات حسابداری و تاثیرآن بر ارزشیابی بانک کشاورزی:

ج) مشکلات و مسائل تسهیلات تکلیفی:

3- روش تحقیق :

جامعه آماری :

روش آزمون فرضیات تحقیق :

قلمرو تحقیق :

فرضیات تحقیق:

مدل تحقیق :

4- بررسی و بحث

نتایج و تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق :

جدول شماره1:نتایج آزمون فرضیات با روش های مختلف قیمت گذاری

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق :

5- نتیجه گیری :

پیشنهاد برای پژوهشهای آتی :

فهرست منابع و ماخذ:

------------

در این تحقیق سعی براین بود که با اعمال ضریب P/E بانکهای موجود دربورس اوراق بهادار تهران ارزش کل پایه سهام بانک کشاورزی محاسبه شود تا به تواناییها و ضعف های  موجود دراین روش پی برده شود و زمینه مناسبی برای برنامه ریزی آینده بانک کشاورزی جهت بکارگیری آن بعنوان مدل مناسب برای قیمت گذاری فراهم گردد .

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ناسیونالیسم و تاثیر سیاستهای ناسیونالیستی افراطی در فروپاشی رژیم پهلوی مبانی نظری اقامه، عدل، قسط، امام علی، اعتدال، انصاف، عدالت قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مبانی نظری و پیشینه روانشناسی سازه تاب آوری و مولفه های آن مبانی نظری سرمایه سازمانی مقاله بررسی روانشناسی در مدیریت