👈 فروشگاه فایل 👉

یک سیستم موازی (همسو) برای تکنولوژی نوری بر مبنای الگوریتم PSO موتاسیون موازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

یک سیستم موازی (همسو) برای تکنولوژی نوری بر مبنای الگوریتم PSO موتاسیون موازی

یک سیستم موازی (همسو) برای تکنولوژی نوری بر مبنای الگوریتم PSO موتاسیون موازی

یک سیستم موازی (همسو) برای تکنولوژی نوری بر مبنای الگوریتم PSO موتاسیون موازی

قسمتی از متن:

چکیده:

تکنولوژی نوری تطابقیبدون حسگر جبهه موج احتیاج بسیار زیادی برای پردازش هسته (Seed) نسبت به قبل دارد. برای بهبود راندمان بهینه سازی انبوه ذرات (PSO)، این مقاله یک الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات موتازن همسو جدید (PMPSO) بر مبنای یک مدل master – slave پیشنهاد می دهد. سیستم موازی بر مبنای الگوریتم PMPSO در یک سیستم نوری انطبقای 61 عنصری برای کنرتل آینه تغییر شکل پذیر به کار می رود. نتایج آزمایش نشان می دهد که سیستم پارالل (موازی) بر مبنای الگوریتم PMPSO دارای یک مرکز همگرایی سریع می باشد که می تواند به طور موازی عدم انطباق های قانونی (انحراف) را تصحیح کند.

1ـ مقدمه:

سیستم های نوری انطباقی می توانند جبهه موج منحرف شده را تصحیح کند، و به طور گسترده ای در زمینه ها و شناسایی پزشکی و مشاهدات بخوی استفاده شده است. روش هایی که سیستم های انطبقای انحراف جبهه موج را شناسایی می کنند می توانند به دو دسته تقسیم شوند:

سیستم های نوری انطبقای سنتی از حسگر جبهه موج و سیستم بدون حسگر جبهه موج استفاده می کند.

حسگر جبهه موج Hart = mann می تواند مستقیماً انحراف جبهه موج را شناسایی کرده و همچنین ولتاژهای کنترل آینه تغییر شکل پذیر (DM) را از طریق الگوریتم بازسازی جبهه موج محاسبه می کند.

سیستم های بدون حسگر جبهه موج از سیگنال شدت نور روی اشکارساز نور برای ارزیابی اثر تصحیح استفاده کرده است. از طریق استخراج DM، تصحیح انحراف نیز تحقق یافته است.

در برخی موارد، حسگر جبهه موج نمی تواند استفاده شود مثل سیستم تصویربرداری. این سیستم ها الگوهای بهینه سازی را برای بهبود کیفیت تصویر تطبیق داده اند. و یک الگوریتم کنترل مناسب کلید تصحیح انحراف اپتیکی در سیستم های نوری انطباقی می باشد.

در سیستم های نوری انطباقی، پارامترهای بهینه سازی چند بعدی می باشد. یک الگوریتم بهینه سازی مناسب می بایست در حل کردن بهینه سازی سراسری برای مشکلات چند بعدی بسیار موثر باشد. PSO یک الگوریتم تکاملی پیشنهد شده توسط Kennedy و Eberhart (1995) می باشد.

همانطور که PSO دارای سرعت همگرایی سریع می باشد، و برای به کارگیری آسان است، به طور گسترده ای در بسیاری از زمینه ها به کار گرفته شده است. هر چند دقت الگوریتم PSO پایین می باشد، و ایجاد انحراف زودرس آسان است. بنابراین مدل های موازی و تطابق ذاتی الگوریتم PSO تلفیق شده است که الگوریتم PSO موتاسیون همسو را تشکیل داده است.

در این مقاله، ما یک سیستم همسو مورد استفاده در سیستم نوری تطابقی بدون حسگر جبهه موج را طراحی کردیم. بر مبنای مطالعه PSO استاندارد، سیستم همسو نوری

تطابقی طراحی شده است.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق کمبود و فزونی کلسیم و منیزیوم و درمان آنها پاورپوینت بررسی اقلیمی ابنیه مقاله شمع کوبی و عایق کاری در ساختمان ارتباط ابعاد شخصیتی هگزاکو با اشتیاق شغلی و جهت گیری هدف در دبیران گزارش کارآموزی حسابداری شرکت هنگام طراحان نواندیش