👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق موانع ازدواج جوانان و عوامل تهدید کننده آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق موانع ازدواج جوانان و عوامل تهدید کننده آن

تحقیق موانع ازدواج جوانان و عوامل تهدید کننده آن

موانع ازدواج جوانان و عوامل تهدید کننده آن

فهرست

تعریف واژه ها

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

سؤالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

فصل دوم

پیشینه تجربی تحقیق

ازدواج چیست

پیشینه عملی تحقیق

اهمیت سن در ازدواج

سن مناسب برای ازدواج

سن ازدواج در گذر ایام

افزایش سن ازدواج ونقش آن در انحرافات اخلاقی جوانان

افزایش سن ازدواج و نقش آن در گسترش بی بندوباریهای جنسی جوان

علل افزایش سن ازدواج

نقش مسکن در سن ازدواج

تشریفات ازدواج

بی تفاوتی والدین

فصل سوم

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

روش تجزیه و تحلیل آماری

فصل چهارم

توصیف سؤالات و فرضیات تحقیق

محدودیت تحقیق

فصل پنجم

نتیجه گیری

فصل ششم

منابع

----------

مطالعه حاضر به بررسی موانع ازدواج بین جوانان شهرستان اردکان که در کارخانه صدف این شهر مشغول به کارند می پردازد و آسیب ها و موانع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، خانوادگی و فردی از دیدگاه آنها مورد ارزیابی قرار می دهد.

 روش: این مطالعه به روش توصیفی -تحلیلی و مقطعی انجام گرفت و در آن 50 نفر ازکارکنان این کارخانه در رده ها و مدرکهای مختلف به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ،انتخاب و با پرسشنامه ارزیابی قرار شدند. ابزار پژوهش در این مطالعه ،چهار حیطه کلی موانع (اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی، خانوادگی و فردی)، را  از مجموعه سوالات استخراج و تجزیه و تحلیل کرد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلول مقاله بررسی تاریخ معماری ایران مقاله اقتصاد خرد سمینار برق بررسی کاربرد مواد Metamaterial در آنتن ها بررسی بیوگرافی خاندان ابی وقاص و نقش آنها در تحولات مهم تاریخ اسلام در مقاطع مختلف