👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه كنه واروا و راههای پیشگیری از آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه كنه واروا و راههای پیشگیری از آن

پروژه كنه واروا و راههای پیشگیری از آن

پروژه كنه واروا و راههای پیشگیری از آن

چكیده : كنه واروآ یكی ازآفات مهم زنبور عسل می‌باشد كه در سالهای اخیر تلفات شدیدی به كلنی‌های زنبور عسل در كشور ما وارد نموده است ، به‌منظور بررسی بیولوژی و روشهای مبارزه بااین آفت دركشور و یافتن راه‌حلی مناسب جهت كنترل جمعیت كنه پیشگیری ازخسارات ناشی از آن بررسی‌هایی انجام شد كه خلاصه آنها به شرح زیر است : نوسانات انبوه جمعیت كنه درطول سال بانمونه برداریهای ماهیانه ازطریق حجره‌های سربسته نوزادان وهم‌از طریق زنبوران بالغ بررسی شد و نمودار رشد و نوسانات جمعیت كنه ترسیم گردید و باتوجه به‌آن، زمان مناسب مبارزه تعیین گردید. انواع داروهای مهم و قابل دسترس در كشور از دو گروه تدخینی و خوراكی (سیستمیك) ازنظر میزان كارآیی و اثرات جانبی مطالعه شدند و موثرترین و مناسب ترین آنها باتوجه به شرایط معرفی گردید. دراین بررسی‌هااز گروه داروهای تدخینی فولبكس و او از گروه داروهای خوراكی پریزین نتایج مطلوب داشتند. محاسن ومعایب كار در رابطه با زمان مبارزه (بهار- پاییز - زمستان) بررسی شد و پیشنهاداتی باتوجه به شرایط زمانی و مكانی ارائه گردید، ازاین نقطه نظر نیز برای زنبورداران مهاجر زمان مناسب انجام مبارزه در زمستان و درمنطقه گرمسیر و برای زنبورداران ثابت دراواخر تابستان و اوایل بهار می‌باشد. به منظور یافتن راه حلی مناسب در مبارزه با واروآ، بااستفاده از روش‌های حبس ملكه و نحوه تك كلنی، مطالعاتی انجام شد كه ازاین نقطه‌نظر نیز موفقیت‌هایی دركنترل وكاهش انبوهی جمعیت كنه بدست آمد و روش تكثیر به شیوه تقسیم فقط كارگران جوان كند و برای كنترل كنه مناسب تشخیص داده‌شد. باتوجه به‌نتایج حاصل از اجرای طرح و به منظور تكمیل تحقیقات انجام شده، بررسی كارآیی روش كنترل بهاره بااستفاده از بریدن و جمع‌آوری حجره‌های سربسته نوزادان نر و بررسی میزان مقاومت زنبوران بومی دربرابر كنه واروآ، برای تحقیقات آینده پیشنهاد می‌گردد

فهرست مطالب

 

فصل اول

 

مقدمه                                                                                                                               15                 

 

تاریخچه زنبورداری در ایران                                                                                              15          

 

نقش زنبور عسل دركشاورزی و محیط زیست                                                                     15

 

اهمیت اقتصادی زنبور عسل                                                                                               16                          

 

بیماریها و آفات زنبور عسل                                                                                               16

 

بیماری نوزوما                                                                                                                  17                        

 

كرم موم خوار                                                                                                                  17

 

بیماری لوك                                                                                                                    17

 

سموم كنه واروآ                                                                                                               17

 

 آفات علائم وجود كنه نباتی در زنبور عسل                                                                         17 

 

معرفی کنه واروا انگل زنبوران عسل                                                                                        17  

 

فصل دوم                                                              18                             

 

كنه ها                                                                                                                                 19

 

Varroidaeخانواده                                                                                                                          19                          

 

مرفولوژی                                                                                                                                              22

 

بیولوژی                                                                                                                                              23

 

فاز فورتیكی                                                                                                                                       23

 

فاز ورود كنه مادر به سلول نوزادی                                                                                                      25

 

فاز تولید مثلی                                                                                                                                     26

 

فاز رشدو نمو فرزندان                                                                                                                         27

 

فاز جفت گیری و بلوغ                                                                                                                       27

 

اثرات سوء كنه بر زنبوران                                                                                                                   28      

 

دینامیك جمعیت كنه واروآ                                                                                                               29

 

روش های تشخیص آلودگی به كنه واروآ                                                                                         30

 

كنه Varroa underwoodi Delifinado-Baker                                                                    31

 

مرفولوژی                                                                                                                                        31

 

بیولوژی                                                                                                                                           31

 

كنه Euvarroa  wongsirii Lekprayoon&Tangkanasing                                              34

 

مرفولوژی                                                                                                                                        34

 

بیولوژی                                                                                                                                           35

 

خانواده Tarsonemidae                                                                                                              37

 

بیولوژی                                                                                                                                          38

 

فصل سوم(بیولوژی کنه ها)                       39

 

كنترل كنه ها                                                                                                                              40

 

 کنه واروا انگل زنبوران عسل                                                                                             42

 

سبب شنا سی                                                                                                                              44   

 

تغذیه                                                                                                                                          45

 

محل انگل واروا                                                                                                                          46

 

دوره زندگی انگل                                                                                                                       46

 

دوره زندگی                                                                                                                               47        

 

بیماریزایی                                                                                                                                   47

 

علایم روی زنبوران بالغ                                                                     47

 

علایم در شفیره ها                                                                                                                       48

 

علایم در کندو                                                                            48

 

گسترش آلودگی                                                                                                                        50

 

مبارزه با واروا                                                                                                                             51

 

شمارش ساده                                                                                                                              51

 

شمارش با کمک اسید فرمیک                                                                                                   52

 

شمارش روی زنبوران                                                                                                                 52          

 

درصد آلودگی وضعیت کلنی                                                                                                     52

 

تخمین شفیره های آلوده                                                                                                             53

 

ب ـ زمان اقدام                                                                                                                           53

 

 

 

غیر دارویی): روش های مقابله با واروا(                                                                                      53

 

معرفی لاروهای جوان

 

روش دارویی:

 

نحوه زندگی کنه واروآ                                                                                                               56

 

طرز تشخیص کنه واروآ                                                                                                               57

 

راههای انتشار کنه                                                                                                                           57

 

شیوع كنه واروا در كندوهای عسل                                                                                               57

 

طرز تشخیص کنه واروآ                                                                                                              58

 

نحوه زندگی کنه واروآ                                                                                                              58

 

تخمین شفیره های آلوده

 

راههای تغذیه                                                                                                                            60

 

انتشار کنه:

 

محل انگل واروا:

 

دوره زندگی انگل                                                                                                                    60

 

دوره زندگی                                                                                                                            61

 

بیماریزایی                                                                                                                                61

 

علایم روی زنبوران بالغ                                                                                                             62

 

علایم در شفیره ها                                                                                                                     62                         

 

علایم در کندو                                                                                                                          63

 

ـ علایم در جلوی کلنی                                                                                                              63

 

ـ علایم در داخل کلنی                                                                                                               63

 

گسترش آلودگی                                                                                                                        64

 

فصل چهارم                                                     66

 

روشهای مبارزه                                                                                                                           67

 

روش های مقابله با وارا                                                                                                               67

 

1-1_ مبارزه با كنه به روش شیمیای (دارویی)                                                                             67

 

1-2_ مبارزه بیولوژیک  (غیر دارویی)                                                                                        67

 

-1- مبارزه با كنه به روش شیمیای                                                                                               67

 

فولبکس                                                                                                                                     67

 

پریزین                                                                                                                                       68

 

آپیتول                                                                                                                             68                 

 

بایوارول                                                                                                                           68

 

آپیسان                                                                                                                                         69

 

اسید فرمیک                                                                                                                    69

 

استفاده از اسید اگزالیك برای كنترل كنه واروآ                                                                   69

 

1-2_ مبارزه بیولوژیک  (غیر دارویی):                                                                            ُُُُُُُُُ          70

 

مبارزه با واروا                                                                                                                        70

 

 

 

الف: تله گذاری                                                                                                                    70

 

1- جذب کننده ها                                                                                                                70

 

2-  ملکه جدید                                                                                                                     71

 

معرفی لاروهای جوان                                                                                                            71

 

حبس کردن ملکه                                                                                                                 71

 

ب ـ گرما درمانی                                                                                                                  72

 

ج: مواد ضد چسبندگی                                                                                                         72

 

د: الکتریسیته                                                                                                                        72

 

استفاده از عصاره بره موم برای مبارزه با كنه وارو                                         74     

 

منابع و ماخذ:                                                                                   75

👇محصولات تصادفی👇

مقاله انگلیسی سیستم های اندازه گیری پروژه اصول ترویج و آموزش کشاورزی پایان نامه تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند گزارش کاراموزی آشنایی با اجزای غیر فعال مدار و وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه مدار الكتریكی گزارش کاراموزی سازمان آب