👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تاثیر نیازها در انگیزش کارکنان امور اداری

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تاثیر نیازها در انگیزش کارکنان امور اداری

تحقیق تاثیر نیازها در انگیزش کارکنان امور اداری

شناسایی نیازها و ارزیابی تأثیر نیازها در انگیزش کارکنان امور اداری شرکت ملی گاز تهران بزرگ

فهرست

فصل اول – کلیات

مقدمه

1-1 بیان مسئله

2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

3-1 اهداف تحقیق

4-1 فرضیات و سوالات تحقیق

5-1 تعریف عملیاتی متغیرها در تحقیق

6-1 قلمرو تحقیق

7-1 واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق

فصل دوم – ادبیات موضوع

1-2 معرفی شرکت

2-2 ماهیت انگیزش

3-2 اهمیت انگیزش

4-2 چهارچوب انگیزش

5-2 دیدگاههای تاریخی در انگیزش

      1-5-2 دیدگاههای اولیه انگیزش

      2-5-2 دیدگاه مدیریت علمی

      3-5-2 دیدگاه روابط انسانی

6-2 نظریه های انگیزش

      1-6-2 نظریه های محتوایی (تئوری نیازها)

      2-6-2 نظریه های فرایندی انگیزش

      3-6-2 نظریه های معاصر انگیزش

7-2 رابطه بین نیاز و انگیزش

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه

1-3 روش تحقیق

2-3 جامعه آماری

3-3 نمونه و روش نمونه گیری

4-3 ابزار گرداوری داده ها

5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها

6-3 محدودیتهای تحقیق

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها

1-4 توصیف داده ها

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 نتیجه گیری

2-5 پیشنهادات

منابع

پیوستها

------------

چکیده

در شرکتهای خدماتی افراد عنصر اصلی سازمان محسوب می شوند. بالطبع افراد موجود در این سازمانها دارای یکسری نیاز هستند که با برآوردن این نیازها، انگیزش در آنان افزایش می یابد. در تحقیق حاضر به دنبال شناسایی نیازها و ارزیابی تأثیر نیازها در انگیزش کارکنان هستیم. روش تحقیق، روش توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار مطالعه مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان امور اداری شرکت ملی گاز تهران بزرگ بوده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است.

حجم نمونه برابر با 20 نفر از کارکنان اداره مذکور بود. از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتایج حاصله مشخص گردید که ترکیب نیازهای شدید کارکنان در مقطع زمانی انجام پژوهش نیاز به کسب موفقیت، نیاز ایمنی، نیاز به رشد و پیشرفت، نیاز به نظم، نیازهای زیستی، نیاز به استقلال، نیازهای اجتماعی بوده که با نادیده گرفته شدن این نیازها، میزان انگیزش کارکنان تقلیل یافته است.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله بررسی كمردرد و راه‌های پیشگیری از آن پایان نامه بررسی تأثیر سن زنان در رضایت زناشویی طرح توجیهی تولید پارچه کشباف پایان نامه بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک پاک کردن به سازی PCS