👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس

پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس

پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس

مقدمه

یکی ازراههایی که برای شناخت یک کشور ویژگی های آن وجودداردبررسی تاریخ آن سرزمین ومطالعه ادبیات آن است.وقتی سخن ازاندلس پیش می آید،لزوم بررسی تاریخ وادبیات آن درذهن خطورمی کند.اندلس تاریخی گسترده وپرآشوب دارد.دسته های مختلفی چون بربرها،گوتها،مسیحیان ومسلمانان درآنجاحکومت وقدرت نمایی کرده اند. ازاین روی برآن شدیم که تحلیلی ازدوره حکومت مسلمانان دردوره امویان داشته باشیم.مسلمانان تقریباًهشت قرن دراندلس زندگی کردندوتوانستندباتکیه برقوای نظامی وارداین کشورشوند.آنان دراین مدت پایه های تمدنی درخشان راپایه ریزی کردندودرزمینه های علمی وفرهنگی به پیشرفتهای چشمگیری دست یافتند.درنتیجه این سرزمین یکی ازمراکز مهم انتقال تمدن اسلامی به اروپاوهمچنین پل ارتباطی میان شرق وغرب درزمینه های مختلف فرهنگی شد.دراین مدت حکومت های مختلفی دراندلس حکمرانی کردند که یکی ازآنهاحکومت اموی است.حکومت اموی دراندلس،حکومتی مقتدربوده وویژگیهایی داشته است.دراین دوره دامنه ادب گسترش یافت وبرتعدادشاعران وادیبان افزوده شد.وبسیاری ازعلمای شرق رابه خودجذب کرند.ودانشمندان بزرگی راپرورش دادندکه هرکدام ازآنهاآثاربسیار ارزنده علمی وفلسفی راداشتند.خودامراء هم اهل شعروادب بودندوشعردرنزدآنهاجایگاه خاصی پیداکرد.

آندلس

آندلس ، نامی است که عرب ها به شبه جزیره ایبریا، واقع در جنوب اروپا اطلاق کردند. این سرزمین در نزد یونانیان به نام ایبریا ودر نزد رومیان به اسم اسپانیا خوانده می شد. (بدر، 1980، 95)

 گمان می رود که این کلمه،تحریف شده کلمه واندالیسیا باشدکه این نام از مهاجمین واندال گرفته شده است.آنان مردمی از نژاد ژرمن ویا اصل اسلاوی بودند که پس از استقرار در شبه جزیره ایبریا،دولت خود را به شمال آفریقا توسعه داده وبر آن منطقه نیز حکومت کردند. (بستانی، بی تا، 472-471) 

از فتح تابرپایی دولت اموی

همان گونه که درفصل پیش اشاره شد عبدالعزیزبن موسی بن نصیر از همان زمان که پدرش موسی در صفر سال 95ق. خاک اندلس راترک گفت، عهده دار امارت این سرزمین شد.

یکی از کارهای عمده ی عبدالعزیز به عنوان نخستین حکم ران اندلس درعصر والیان، ادامه وتکمیل فتوحات این سرزمین ود. اونقاطی از اندلس راکه درزمان پدرش ناگشوده بود، گشود؛ به خصوص درطول ساحل شرقی اندلس وتاشهر بارسلون پیش رفت. دراین منطقه بایکی از نجبای گوت به نام تدمیر پیمان بست وبه مقتضای این پیمان، قلمرو اوتحت نظارت مستقیم حکومت مسلمان درآمد. (مراکشی، 1963، 35؛ سالم، 1971، 31) 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه ............................................................................................................... 1

فصل اول :  تا ریخ آندلس

1-1 آندلس....................................................................................................... 3

1-2 فتح آندلس ............................................................................................... 3

1-3 از فتح تا برپایی حكومت اموی.................................................................... 6

1-4 حكومت اموی از برپایی تا سرنگونی........................................................... 13

1-4-1 عصر امارت ........................................................................................ 13

1-4-2 عصر خلافت....................................................................................... 20

فصل دوم : شعر آندلسی

1-2 شعر آندلسی............................................................................................. 31

2-2 ویژگی های شعر آندلسی........................................................................... 31

2-2-1 شعر موشح .......................................................................................... 35

2-2-2 شعر زجل ........................................................................................... 36

فصل سوم : شعر امرای اموی در آندلس

3-1 عبدالرحمن الداخل (صقر قریش) .............................................................. 38

3-1-1 اشعار غنایی (احساسی)......................................................................... 38

3-1-2 اشعار سیاسی ...................................................................................... 40

3-1-3 ویژگی شعری ..................................................................................... 43

3-2 هشام بن عبد الرحمن الداخل..................................................................... 44

3-2-1 ویژگی شعری ..................................................................................... 45

3-3 الحكم بن هشام (الربضی) ........................................................................ 45

3-3-1 اشعار حماسی ..................................................................................... 45

3-3-2 غزلیات ............................................................................................... 47

3-3-3 ویژگی شعری ..................................................................................... 49

3-4 عبدالرحمن الثانی بن الحكم المعروف بالاوسط............................................ 50

3-4-1 غزلیات................................................................................................ 51

3-4-2 شعر حكمی......................................................................................... 55

3-4-3 ویژگی شعری ..................................................................................... 56

3-5 محمدبن عبدالرحمن الثانی......................................................................... 57

3-5-1 غزل ................................................................................................... 57

3-5-2 ویژگی شعری ..................................................................................... 58

3-6 عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الثانی......................................................... 59

3-6-1 غزلیات ............................................................................................... 59

3-6-2 زهدیات ............................................................................................. 60

3-6-3 هجو.................................................................................................... 61

3-6-4 ویژگی شعری...................................................................................... 62

3-7 عبدالرحمن الثالث بن محمد الملقب بالناصر................................................ 63

3-7-1 ویژگی شعری...................................................................................... 65

3-8 الحكم الثانی بن عبد الرحمن الناصر (المستنصر) ......................................... 66

3-8-1 غزلیات ............................................................................................... 66

3-8-2 ویژگی شعری ..................................................................................... 67

3-9 محمدبن هشام بن عبد الجبار بن الناصر (المهدی)........................................ 67

3-9-1 ویژگی شعری...................................................................................... 67

3-10 سلیمان بن الحكم الثانی بن الناصر (المستعین بالله).................................... 67

3-10-1 شعر سیاسی ...................................................................................... 68

3-10-2 غزلیات ............................................................................................ 68

3-10-3 ویژگی شعری ................................................................................... 71

3-11 عبدالرحمن بن هشام (المستظهر بالله)....................................................... 72

3-11-1 غزلیات ............................................................................................ 73

3-11-2 ویژگی شعری ................................................................................... 77

نتیجه گیری ...................................................................................................... 79

فهرست منابع و ماخذ ....................................................................................... 82

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ضرائب ایمنی در پایداری شیروانی‌ها تحقیق اكسایش كننده ها و عملكرد آنها سمینار برق بررسی مقایسه ایی انواع روش های طراحی اتوپایلوت اجسام پرنده پایان نامه بررسی كاربرد شبكه های پتری شی گرا در مدلسازی سلول پژوهش لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی)