👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

پایان نامه بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

پایان نامه بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

مقدمه

مسافرت و صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از كشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش  خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند. بویژه در كشورهای در حال توسعه كه شكل های دیگر توسعه اقتصادی مثل تولید یا استخراج منابع طبیعی، از نظر اقتصادی به صرفه نیست، یا نقش چندان مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی ندارد. به توسعه صنعت گردشگری توجه زیادی  می شود. بنابراین تردیدی نیست كه همه كشورهای جهان تلاش می كنند تا در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برآمده و سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از بهینه سازی این صنعت خدماتی در كشور خود داشته باشند.

« فهرست مطالب »

عنوان                                                                                                   صفحه

مقدمه .......................................................................................................................... 1

فصل اول : کلیات

(1-1)-عنوان پژوهش................................................................................................... 4

(1-2)-بیان مسئله ........................................................................................................ 4

(1-3)-اهمیت و ضرورت تحقیق .................................................................................. 6

(1-4)-اهداف پژوهش.................................................................................................. 7

فصل دوم : چارچوب نظری ومفاهیم کلیدی

(2-1)- تعریف مفاهیم.................................................................................................. 9

(2-1-1)-تعریف لغوی جاذبه ...................................................................................... 9

(2-1-2)-تعریف لغوی موانع ....................................................................................... 9

(2-1-3)-تعریف لغوی جهانگرد (توریست).................................................................. 10

(2-1-4)-تعریف جهانگرد دیدگاههای مختلف....................................................................... 11

(2-2-1)-تعریف لغوی جهانگردی ............................................................................... 12

(2-2-2)-تعریف جهانگردی ازدیدگاههای مختلف ........................................................ 12

(2-2-3)-تعریف انواع مختلف جهانگردی .................................................................... 13

(2-2-4)-اشکال عمده جهانگردی ................................................................................ 14

(2-2-5)-انواع مسافرت .............................................................................................. 15

(2-2-6)-انواع کلی جهانگردی .................................................................................... 16

(2-3)-آثار فرهنگی و اجتماعی جهانگردی .................................................................... 17

(2-4)-چهارچوب تئوریکی پژوهش ............................................................................. 23

(2-4-1)-فرضیه های پژوهش ..................................................................................... 26

(2-4-3)-تعاریف واژه ها و اصطلاحات ....................................................................... 27

مدل تحلیلی پژوهش ..................................................................................................... 27

(2-5)-پیشینه تحقیق .................................................................................................... 30

(2-5-1)-پیشینه تاریخی صنعت توریسم ...................................................................... 30

(2-5-2)-عهد باستان .................................................................................................. 30    

(2-5-3)-قرون وسطی ................................................................................................ 31

(2-5-4)-رنسانس....................................................................................................... 32

(2-5-6)-انقلاب صنعتی ............................................................................................. 32

(2-5-7)-جهانگردی در زمان کنونی ............................................................................. 33

(2-5-8)-تاریخچه جهانگردی در ایران ........................................................................ 34

(2-5-9)-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور .......................................................... 36

)2-5-10)-تحقیقات انجام شده در داخل کشور ............................................................ 49

(2-6)-توریسم و جهانی شدن ...................................................................................... 59

(2-6-1)-ویژگیهای جهانی شدن .................................................................................. 61

(2-6-2)-عوامل مؤثر بر جهانی شدن ............................................................................ 62

(2-6-3)-پیامدها وابزارهای جهانی شدن ...................................................................... 62

(2-6-4)-ابعاد جهانی شدن ......................................................................................... 63

(2-6-5)-واژه گردشگری الکترونیکی ........................................................................... 64

(2-7)-مفهوم جامعه شناسی جهانگردی ......................................................................... 67

(2-7-1)-شیوه های شناخت جهانگردی ....................................................................... 69

(2-7-2)-شناخت چند رشته ای جهانگردی .................................................................. 73

(2-8)-سیاستگزاری و برنامه ریزی گردشگری ............................................................... 73

(2-8-1)-تعیین استراتژیکی و سیاستهای گردشگری ...................................................... 73

(2-8-2)-سیاستگزاری ................................................................................................ 75

(2-8-3)-برنامه ریزی ................................................................................................. 78

(2-8-4)-اهمیت برنامه ریزی جهانگردی ...................................................................... 81

(2-8-5)-مدیریت ...................................................................................................... 84

فصل سوم : بررسی وضعیت جغرافیایی ، تاریخی ، سیاسی ، فرهنگی و جاذبه های توریستی شهرستان کلیبر

(3-1) -موقعیت جغرافیایی شهرستان کلیبر..................................................................... 87

(3-2)-بررسی پیشینه تاریخی شهرستان کلیبر.................................................................. 87

(3-3)-بخش اول : جاذبه های طبیعی شهرستان کلیبر....................................................... 90

(3-3-1)-آب و هوا  ................................................................................................... 90

(3-3-2) -ناهمواریها.................................................................................................... 91

(3-3-3)-رودها........................................................................................................... 91

(3-3-4)-رودخانه ارس............................................................................................... 91

(3-3-5)-کلیبرچای .................................................................................................... 92

(3-3-6)-ایلنگه چای .................................................................................................. 92

(3-4)-جنگلها و مراتع شهرستان کلیبر............................................................................ 92

(3-4-1)-منطقه حفاظت شده ارسباران .......................................................................... 93

(3-4-2)-آب های معدنی ........................................................................................... 94

(3-4-3)-مخازن و معادن زیرزمینی .............................................................................. 95

(3-5)-بخش دوم : جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهرستان کلیبر........................................................... 95

قلعه های تاریخی ......................................................................................................... 96

(3-5-1)-قلعه بابک .................................................................................................... 96

(3-5-2)-قلعه آوارسین................................................................................................ 97

(3-5-3)-قلعه پیغام..................................................................................................... 98

(3-5-4)-قلغه اغی ..................................................................................................... 98

(3-5-5)-قلعه قلعه کندی ............................................................................................ 98

(3-6)-برجهای تاریخی شهرستان کلیبر ..................................................................................................... 99

(3-6-1)-برج کلیبر .................................................................................................... 99

(3-6-2)-برج خانباغی ................................................................................................ 99

(3-6-4)-برج قارلوجا.................................................................................................. 99

(3-7)-اماکن مقدّس و مذهبی........................................................................................ 100

(3-7-1)-بقعه شاه قاسم .............................................................................................. 100

(3-7-2)-بقعه شاه حیدر............................................................................................... 100

(3-7-3)-بقعه شیخ محمد انصاری ............................................................................... 100

 (3-9)-قصرهای (کانتور) تاریخی ................................................................................ 100

 (3-9-1)-قصر آینالو................................................................................................... 100

(3-9-2)-کانتور وینق................................................................................................... 100

(3-10)-پلهای تاریخی................................................................................................. 101

 (3-10-1)-پلهای تاریخی خدآفرین............................................................................. 101

(3-11)-گورستان اسکو................................................................................................ 101

(3-11-1)-مسجد کلاسور............................................................................................ 102

(3-11-2)-مسجد جامع کلیبر ...................................................................................... 103

(3-11-3 )- حمام خزنه کلیبر ..................................................................................... 103

(3-12)-مکانهای ورزشی ............................................................................................ 103

(3-12-1)-مکان سوارکار قرقیه ................................................................................... 103

(3-12-2)-کوهستان بذ (کوهنوردی)............................................................................. 104

(3-13)-صنایع دستی................................................................................................... 104

(3-13-1)-قالیبافی ..................................................................................................... 105

(3-13-2)-گلیم و جاجیم بافی..................................................................................... 105

(3-13-3)-فرشبافی..................................................................................................... 105

(3-13-4)-خورجین ................................................................................................... 105

(3-13-5)-ورنی بافی ................................................................................................ 106

فصل چهارم : روش تحقیق

(4-1)-نوع روش تحقیق .............................................................................................. 108

(4-2)-ابزار جمع آوری داده ها .................................................................................... 108

(4-3)-نحوه استخراج داده ها ....................................................................................... 109

(4-4)-اعتبار و روایی تحقیق ........................................................................................ 109

(4-5)-شیوه های تجزیه و تحلیل .................................................................................. 111

(4-5)-نمونه گیری....................................................................................................... 111

(4-6)-واحد آماری ..................................................................................................... 112

(4-7)-محدودیتهای تحقیق .......................................................................................... 112

فصل پنجم : یافته های پژوهش و تحلیل اطلاعات

(5-1)-آمار توصیفی .................................................................................................... 115

(5-2)-آمار تحلیلی ..................................................................................................... 184

فصل ششم:نتیجه گیری

(6-1)-خلاصه تحقیق................................................................................................... 227

(6-2)-نتیجه گیرى....................................................................................................... 228

(6-3)-ارائه پیشنهادات ................................................................................................ 229

(6-4)-منابع وماخذ...................................................................................................... 233

(6-5)-فهرست پایان نامه ها.......................................................................................... 239

(6-6)-ضمایم.............................................................................................................. 197

نمونه پرسش نامه........................................................................................................... 256

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت حسابداری اسلامی بررسی مقادیر لزجت در سیالات مختلف کارآموزی آبیاری مقاله بررسی بتن و فولاد پژوهش نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی ازدیدگاه قرآن و سنّت و علم