👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه تعریف عملیات پیمانکاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه تعریف عملیات پیمانکاری

پایان نامه تعریف عملیات پیمانکاری

پایان نامه تعریف عملیات پیمانکاری

قسمتی از متن:

تعریف عملیات پیمانکاری

 

موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،نصب وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است.

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:

کارفرما

شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی رابه پیمانکار واگذار میکند. کارفرما برای هماهنگی و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً از خدمات مهندسان مشاوربهره میگیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب میشوند.

پیمانکار

شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی بعهده میگیرد.پیمانکار معمولا به منظور تسهیل در اجرای قسمت یا قسمتهایی خاص از عملیات موضوع پیمان (نظیر لوله کشی،آهنگری و نقاشی) قراردادهایی با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد میکند.در مواردی که برای انجام دادن یک طرح خاص و یا اجرای عملیات طرحهای بزرگ نیاز به همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد برای افزایش توان مالی و عملیاتی و توزیع خطرات ناشی از  اجرای عملیات موضوع پیمان، گروه شرکتهای پیمانکاری از همکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری بوجود می آید.

قرارداد

انعقاد قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است و منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکاراست. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات  طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت  پیمان، تعهدات طرفین قرارداد  و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود.

موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل میدهد.

فهرست مطالب

عنوان..........................................................................................................................................صفحه

 تعریف عملیات پیمانکاری.. 5

کارفرما 5

انواع قراردادهاى پیمانکارى.. 6

قرارداد مقطوع. 7

قرارداد امانى.. 7

قرارداد براساس مواد و دستمزد. 8

ویژگی هاى صنعت پیمانکاری.. 8

الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه. 9

ب -ضمانتنامه انجام تعهدات... 9

د -ضمانتنامه حسن انجام کار. 10

مرحله ١ - مطالعات مقدماتى طرح.. 10

۱-۱ -مطالعات تحقیقاتى و بنیادى.. 11

۳-۱- تهیه طرح مقدماتى.. 11

۴-۱-تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایى طرح.. 12

۱-۲ دعوت از پیمانکاران براى اجراى طرح.. 12

2-2 تسلیم قیمت پیشنهادى و ضمانتنامه. 13

3- انتخاب پیمانکار. 14

۲-۳ انعقاد قرارداد با پیمانکار. 16

٣-۳ ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه. 17

۴-۳ تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت... 18

۵-۳ اخذ پیش پرداخت... 19

۲-۴ تخصیص تنخواه گردان به کارگاه 20

۳-۴ مخارج اجراى طرح.. 22

نحوه شناسایی درامد در پایان سال: 25

۲-۵ ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات... 33

۵-۵  استرداد نصف وجه الضمان. 34

۷-۵ دوره تضمین.. 35

۸-۵ تحویل قطعى.. 35

۹-۵  استرداد نصف دیگر وجه الضمان. 36

مالیات... 40

بیمه. 41

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق رابطه و تاثیر معماری و موسیقی یکدیگر مقاله بررسی آموزش کودکان استثنایی مبانی نظری و پیشینه رفتارهای پر خطر و انواع آن تحقیق معاد رابطه بین صنایع دستی و توریسم در استان اصفهان و معرفی صنایع دستی رایج و منسوخ و کم رونق اصفهان