👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی شیوه های دعوت پیامبر اسلام (ص) با تكیه بر حكمت ، موعظه و مجادله احسن

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی شیوه های دعوت پیامبر اسلام (ص) با تكیه بر حكمت ، موعظه و مجادله احسن

پایان نامه بررسی شیوه های دعوت پیامبر اسلام (ص) با تكیه بر حكمت ، موعظه و مجادله احسن

پایان نامه بررسی شیوه های دعوت پیامبر اسلام (ص) با تكیه بر حكمت ، موعظه و مجادله احسن

چكیده:

پایان نامه حاضر تحت عنوان «بررسی شیوه های دعوت پیامبر اسلام (ص) با تكیه بر حكمت،  موعظه و مجادله احسن» با توجه به آیات قرآن كریم و روایات معصومین (علیهم السلام) و دیگر منابع از كتب معتبر اسلامی به بررسی عمده ترین شیوه های دعوت رسول اكرم (ص) پرداخته است.نوشتار حاضر در پنج فصل و هر فصل مشتمل بر بخشهای مجزا به بررسی مفهوم حكمت ، موعظه و مجادله احسن ، جلوه ها ،‌مصادیق ، تأویل و اهداف آنها ازمنظر قرآن و روایات معصومین می پردازد.

 «مقدمه»

اَلحَمُدللِه الذَّی هَدانا لِهذا وَ ما كُنا لِنَهتَدی لَولا اَن هَدانا اَللهُ[1] (ستایش خدای را كه ما را بدین [راه] هدایت نمود ، و اگر خدا ما را راهبری نمی كرد ما خود هدایت نمی یافتیم).

حمد و سپاس خدای را كه به عنوان خالق «ماسوی الله» هر موجودی را در راه سعادت خودش تا نهایت كمالش راهنمایی كرده و فرموده : «رَبُنّا الَذی اَعطی كُلَ شَیءٍ خَلقه ثُمَّ هَدی».(پرودگار ما كسی است كه هر چیزی را خلقتی كه در خور اوست داده ، سپس آن را هدایت فرموده است).و هیچ موجودی را از قائده به كمال رسیدن مستثنی نكرده و انسان را كه اشرف مخلوقات دانسته ، كمال و سعادت عظمی عنایت فرموده و به سوی آن هدایت كرده است.و عقل را راهنما به سوی كمال و منشا شكوه و سربلندی انسان قرار داده است.

[1] - اعراف / 43

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

چكیده 

مقدمه .......................................................................................................................... 1

 

فصل اول : کلیات

1 – 1 – اهداف و انگیزه موضوع.................................................................................. 6

1 – 2 – سؤالات تحقیق............................................................................................... 6

1 – 3 – پیشینۀ تحقیق................................................................................................. 7

1 – 4 – روش تحقیق.................................................................................................. 8

1 – 5 – ساختار و محدوده تحقیق................................................................................ 8

 

فصل دوم : مفهوم حکمت ، موعظه ، جدل  و کاربرد آنها در قرآن کریم به عنوان شیوه دعوت پیامبر اسلام (ص)

2 – 1 – معانی لغوی و اصطلاحی حکمت ، موعظه ، جدل............................................. 10

2 – 1 – 1 – معنی لغوی و اصطلاحی حکمت.............................................................. 10

2 – 1 – 2 – معنی لغوی و اصطلاحی موعظه............................................................... 13

2 – 1 – 3 -  معنی لغوی و اصطلاحی جدل................................................................. 14

2 – 2 – کاربرد تعابیر مربوط به حکمت ، موعظه ، جدل در قرآن کریم ........................... 15

2 – 2 – 1 – کاربرد تعبیر حکمت .............................................................................. 15

2 – 2 – 2 – کاربرد تعبیر موعظه................................................................................. 17

2 – 2 – 3 – کاربرد تعبیر جدل................................................................................... 18

2-3 شیوه های پیامبران در ابلاغ پیام الهی در قرآن كریم.................................................. 18

2-3-1 شیوه دعوت پیامبر اسلام (ص) ......................................................................... 19

2-3-2 تبیین و تفسیر «حكمت ، موعظه حسنه و مجادله احسن» در آیه 125 از سوره نحل 23

 

فصل سوم : جلوه های حكمت الهی از منظر قرآن و روایات معصومین

3 – 1 – اهمیت حکمت از نظر اعتقادی در قرآن و روایات ........................................... 28

3 – 1 – 1 – حکمت و توحید.................................................................................... 28

3 – 1 – 2 – حکمت و نفی از شرک .......................................................................... 31

3 – 2 – حکمت در نبوت و شریعت ........................................................................... 33

3 – 2 – 1 – حکمت الهی ، هدف بعثت انبیاء ............................................................. 33

3 – 2 – 2 – حکمت الهی ، اخذ و میثاق با پیامبران ..................................................... 36

3 – 3 – اعطای حکمت بر صالحین در قرآن کریم ........................................................ 37

3 – 3 – 1 – لقمان حکیم .......................................................................................... 37

3 – 3 – 1 – 1 – برگزیده هایی از سخنان حکمت آمیز لقمان ...................................... 39

3 – 3 – 2 – حکمت حضرت داود ( ع ).................................................................... 41

3 – 3 – 2 – 1 – آزمون داود ( ع )............................................................................ 43

3 – 3 – 2 – 2 – سخن خداوند با داود ( ع ) و گزیده ای از سخنان آن حضرت............ 45

3 – 3 – 3 – حضرت عیسی  ( ع )............................................................................. 47

3 – 3 – 3 – 1 – برگزیده ای از حکمت ها و مواعظ عیسی ( ع )................................. 49

3 – 3 – 4 – حضرت یحیی ( ع )............................................................................... 49

3 – 3 – 5 – حضرت موسی ( ع ).............................................................................. 51

3 – 4 – بررسی حکمت بر پیامبر ( ص ) مبنی بر اعطای فضل بر او و خاندانش « علیهم السلام »  52

3 – 5 – حکمت و نزول قرآن...................................................................................... 55

3 – 6 – حکمت و معاد............................................................................................... 58

3 – 7 – حکمت و بی رغبتی به دنیا در قرآن کریم......................................................... 60

3 – 8 – حکمت و تواضع........................................................................................... 62

3 – 9 – تأویل حکمت در قرآن و روایات.................................................................... 64

3 – 9 – 1 – حکمت حقیقی ، معرفت به اولیاء و ائمه معصومین ( علیهم السلام )........... 64

3 – 9 – 2 – ائمه معصومین ، وارثان علم و حکمت الهی............................................... 67

3 – 9 – 3 – ائمه معصومین ، معادن حکمت الهی......................................................... 70

3 – 9 – 4 – ائمه معصومین ، مستودع حکمت الهی...................................................... 71

3 – 9 – 5 – ائمه معصومین ، دعوت کننده به خداوند با حکمت..................................... 73

3-10- نتیجه گیری بحث............................................................................................. 74

 

فصل چهارم : جلوه های موعظه از منظر قرآن و روایات معصومین

4 – 1 – مفهوم و اهمیت موعظه................................................................................... 78

4 – 2 – موعظه در قرآن کریم...................................................................................... 80

4 – 3 – موعظۀ اخلاقی............................................................................................... 84

4 – 4 – موعظه نفسانی................................................................................................ 85

4 – 5 – موعظه پذیری و تکبر...................................................................................... 86

4 – 6 – تأثیر گذاری موعظه......................................................................................... 88

4 – 6- 1 – شروط موعظه و وعظ............................................................................... 90

4 – 7 – آداب موعظه کردن ........................................................................................ 93

4 – 8 – اقسام موعظه.................................................................................................. 94

4 – 8 – 1 – موعظه ناپسند ( ناآگاهانه و شیطانی )........................................................ 94

4 – 8 – 2-  موعظه حسنه ......................................................................................... 95

4 – 9 – تفاوت موعظه و حکمت................................................................................. 98

4 – 10 – تأویل موعظه حسنه در قرآن و روایات معصومین........................................... 99

4– 10 – 1 – نصیحت در زیارت جامعه كبیره.............................................................. 103

4 – 11 – نتیجه گیری بحث........................................................................................ 104

 

فصل پنجم : جلوه های مجادله از منظر قرآن و روایات معصومین

5 – 1 – مفهوم مجادله................................................................................................. 108

5 – 2 – انواع مجادله در قرآن و روایات معصومین........................................................ 109

5 – 2 – 1 – مجادلۀ اَحسن ....................................................................................... 109

5 – 2 – 1 – 1 – مجادله اَحسن در قرآن کریم............................................................ 109

5 – 2 – 1 – 2 – مجادله اَحسن در روایات................................................................. 112

5 – 2 – 2 – مجادلۀ غیر اَحسن ................................................................................. 114

5 – 2 – 3 – مجادلۀ عالمانه........................................................................................ 117

5 – 2 – 4 – مجادلۀ جاهلانه....................................................................................... 119

5 – 3 – مجادلۀ اَحسن پیامبران الهی............................................................................. 120

5 – 3 – 1 – مجادلۀ انبیاء الهی از دیدگاه قرآن کریم..................................................... 120

5-4- جلوه های مجادلۀ اَحسن رسول اکرم ( ص ) از دیدگاه قرآن کریم........................... 122

5 – 4 – 1 – احتجاج آن حضرت در برخورد با یهودیان................................................ 122

5 – 4 – 1 – 1 – احتجاج در مورد پسر خدا بودن عزیز پیامبر به زعم یهودیان................ 122

5 – 4 – 2 – احتجاج آن حضرت در برخورد با مسیحیان.............................................. 124

5 – 4 – 2 – 1 – احتجاج در مورد شفای جوان بیمار................................................... 124

5 – 4 – 2 -2 - احتجاج در مورد مقیاسۀ معجزۀ عیسی ( ع ) با معجزه پیامبر(ص).......... 124

5 – 4 – 2 – 3- پاسخ پیامبر (ص) به مسیحیان در مورد عیسی (ع) و دعوت آنان به مباهله        125

5 – 4 – 3 – احتجاج آن حضرت در برخورد با مشرکین و ملحدین............................... 127

5 – 4 –3 – 1 – احتجاج در شبهۀ حلول الهی در هیاکل و صور.................................... 127

5 – 4 – 3 –2 – احتجاج در شبهه تعیین و انتخاب پیامبر الهی...................................... 128

5 -  5 – فطری بودن گفتگوی جدلی............................................................................ 129

5 -  6 – زمینه های مجادلۀ غیر احسن  ( باطل )........................................................... 132

5 -7 – اهداف مجادله.................................................................................................. 135

5- 8 – نتیجه گیری بحث............................................................................................. 137

نتیجه گیری كلی .......................................................................................................... 139

منابع و ماخذ ............................................................................................................... 142

چكیده انگلیسی 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نقش شخصیت در تصمیم گیری تحقیق تاثیر تحریمهای اقتصادی بر امنیت ملی ایران ترجمه مقاله روشی جایگزین برای تخمین حالت دینامیک سیستم قدرت مبتنی بر تبدیل بدون بو مبانی نظری مربوط به متغیر توانمندسازی پاورپوینت سی پی یوCPU