👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه پناهندگی سیاسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه پناهندگی سیاسی

پایان نامه پناهندگی سیاسی

پایان نامه پناهندگی سیاسی

مقدمه

یکی از مسائل مهم برای دولت ها کاهش جرم است. در این میان، جرم هایی که امنیت یک کشور را به مخاطره می اندازند. از اهمیت بیش تری برخوردارند. در گذشته، جرم بیش تر در چارچوب یک کشور و سرزمین بود، امّا با گذشت زمان و پیشرفت علوم و فنون و پیشرفت وسایط نقلیه، جرم از مرزهای سیاسی یک کشور فراتر رفته است. در این میان، سیاستمداران با استمداد از مباحث حقوقی، مسأله «استرداد مجرمان» را وضع نمودند که بر اساس آن، دو یا چند کشور متعهد می شوند که در صورت فرار مجرم، او را به کشور خود بازگردانده و به مجازات برسانند.

فهرست مطالب

فهرست مطالب. ت‌

مقدمه 1

ضرورت و اهمیت پژوهش.. 5

اهداف پژوهش.. 6

روش پژوهش.. 6

فصل اول 7

گفتار اول: جایگاه پناهندگی در اسناد 7

بخش اول: حقوق و تكلیف پناهندگان 9

پناهنده ملی. 11

موارد استثنایی عدم شمول حقوق و امتیازات پناهندگی. 11

جنبه‌های حقوقی پناهندگی. 12

حقوق و امتیازات پناهندگان 12

موازین خاص پناهندگان 12

مهم‌ترین وظیفه کشور پناهنده پذیر 13

پناهندگی موقت. 13

اهمیت پناهندگان در حقوق بین الملل. 13

پناهندگان کشورهای اسلامی. 14

آوارگان پاکستان 14

آوارگان فلسطینی. 15

آوارگان افغانستانی. 15

آوارگان بوسنی و هرزگوین و کوسوو 16

ایران بزرگترین کشور پناهنده پذیر در جهان 17

عضویت ایران در کنوانسیون مربوط به آوارگان 18

ایران پیش از عضویت در این کنوانسیون 18

اعضای کنوانسیون 19

پناهندگی در فقه اسلامی. 20

عقد امان 20

اقسام امان 21

دیدگاه فقها درباره امان 21

حقوق و تکالیف کافر پناهنده شده 21

تفاوت معنای مستأمن و پناهنده 22

پناهندگی درحج. 23

پناهندگی درجهاد 23

گفتار دوم  پناهنده در فقه و حقوق ایران 23

فصل دوم :جایگاه قوانین استرداد پناهنده سیاسی در ایران 26

بخش اول : مفهوم استرداد 26

بخش اول :ویژگی سیاسی و حقوقی استرداد مجرمان 27

گفتاراول:  اصول بین المللی «استرداد مجرمان» 29

گفتار دوم : «استرداد مجرمان» در قوانین ایران 30

گفتار سوم : استرداد مجرمان با توجه به مسأله «حقوق بشر» 34

گفتار دوم : اقدامات جهانی در حمایت از حقوق پناهندگان 36

بخش اول: موارد مورد اختلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی. 39

بخش دوم : حقوق پناهندگان در قوانین ایران 40

جمع بندی و نتیجه گیری. 44

منابع. 50

👇محصولات تصادفی👇

مقاله یافته های جديد در مديريت گلخانه پاورپوینت معماری پردازش ابری پژوهش بررسی معماری و شهر سازی طرح توجیهی و کارآفرینی مراحل تاسیس اموزشگاه کامپیوتر تجربیات مدون تدریس معلم در مقطع ابتدایی (یک نمونه دیگر)