👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تغییرات کروموزومی (گونه های پلوئیدی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تغییرات کروموزومی (گونه های پلوئیدی)

تحقیق تغییرات کروموزومی (گونه های پلوئیدی)

تغییرات کروموزومی (گونه های پلوئیدی)

فهرست مطالب

مقدمه    1

تعریف پلی پلوئیدی:    2

تقسیم بندی پلی پلوئید:    2

تعریف یوپلوئیدی و انواع آن:    2

تعریف اتوپلوئیدی و منشا تولید آن:    2

اتوپلوئیدی و کاربرد آن در اصلاح نباتات:    3

خصوصیات مورفولوژیکی اتوپلی پلوئید:    5

رفتار سیتوژنتیکی اتوپلوئید ها:    5

آلوپلوئیدی و نحوه تولید آن:    7

آلوپلوئیدی و اصلاح نباتات:    8

رفتار سیتوژنتیکی آلوپلوئیدها:    9

آنیوپلوئیدی و انواع آن:    10

منشا آنیوپلوئیدی:    10

کاربرد آنیوپلوئید ها در اصلاج نباتات:    12

پلی پلوئید ها در گیاهان زراعی:    16

منابع    17

--------------

مقدمه

تعداد کرموزوم ها به طور خود به خود و تصادفی تغییر می نماید و این فرآیند از زمان شروع حیات در این سیاره تداوم داشته است. در واقع تغییر در تعداد کروموزوم به عنوان ابزاری در مدل سازی ژنوم ها در طی تکامل مفید بوده است. مثال هائی از اینگونه تغییرات را می توان در بین محصولاتی که غذای روزمره از آنها تهیه می شود؛ یافت. زیرا بسیاری از گیاهان و بعضی از جانوران که غذایی انسان را تشکیل می دهند از طریق تغییرات خود به خودی تعداد کروموزوم ها در طی تکامل آن گونه ها پدید آمده اند. امروزه به نژادگران، از دست ورزی تعداد کروموزوم ها، بهبود زادآوری یا برخی دیگر از خصوصیات مطلوب موجوداتی سود می برند.

...

پلی پلوئید ها در گیاهان زراعی

پلی پلوئید ها در میان گیاهان معمول و عادی هستند و اغل برای گیاهان زراعی برگزیده می شوند بدین علت که سایز سلول را افزایش می دهد و بنابراین اندازه میوه یا دانه غله که تولید می شود افزایش می یابد. بنابراین سیب زمینی، قهوه و سیب های مک انیتوش تتراپلوئید هستند. ...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدیریت منابع داده ها پاورپوینت حافظه ثانوی دیسک نوری (CD-ROM) پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل پروژه بررسی نسخ چاپ سنگ حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی