👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه دینداری با میزان طلاق زنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه دینداری با میزان طلاق زنان

پایان نامه دینداری با میزان طلاق زنان

پایان نامه دینداری با میزان طلاق زنان

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران» با هدف بررسی تاثیر برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت.

طرح پژوهش در این تحقیق توصیف نمی‌باشد. جامعه آماری متشکل از 60 زن شهر تهران می‌باشد و به روش تصادفی، با در نظر گرفتن تمایل آزمودنیها برای شرکت در آزمون انتخاب گردیده‌اند.

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه معبد می‌باشد.

جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند راهه (Anoua) استفاده شد، تحلیل نتایج نشان داد:

 

کلید واژه:

جهت گیری دینی: Religious orientation

طلاق: Piuorce

مقدمه

نقش دین در رابطه با بهداشت و شفا از قرون بسیار دور شناخته شده است. در طول هزاران سال دین و پزشکی در مداوا و کاهش رنجهای انسان شریک یکدیگر بوده‌اند (ساچمن و ماتیوز، 1998) متخصصان بهداشت روانی نیاز دارند که از اثرات مثبت دین آگاه شوند. تئوریهای آسیب شناختی و روان درمانی سکولار هستند و به دین به عنوان عاملی برای سلامت نپرداخته‌اند. در حقیقت در سالهای ابتدایی دین را به عنوان یک عامل ضد‌بهداشتی معرفی کردند. در حالیکه فقط دین بیرونی است که با جنبه‌های ناسالم زندگی ارتباط دارد ولی دین درونی شده و اعتقادات قلبی و واقعی به طور موثر و مثبتی بر بهداشت روان اثر می‌گذارد (نیکویی، 1383)

طلاق را از مهمترین پدیده‌های حیات انسانی تلقی می‌کنند. این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعه انسانی است. نخست یک پدیده روانی است زیرا بر تعادل نه‌تنها انسانها- بلکه فرزندان، بستگان، دوستان‌و نزدیکان آنان اثر می‌گذارد. در‌ثانی پدیده‌ای است اقتصادی «چه» به گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می‌انجامد و ایجاد تعادل روانی انسانها، موجبات بروز اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان نیز فراهم می‌سازد. گذشته از این، طلاق پدیده‌ایست موثر بر تمامی جوانب جمیعت در یک جامعه، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می‌نهد. چون تنها واحد مشروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می‌پاشد، از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت اثر دارد. چون موجب می‌شود فرزندانی ؟؟؟؟؟؟ از منتهای خانواده تحویل‌جامعه گردند، که به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام شهروندی یک جامعه‌اند. (ساروخانی، 1372).    

طلاق همان گونه که یک پدیده اجتماعی است و در راه شناخت آن به علل و عوامل اجتماعی باید پرداخت یک پدیده روانشناختی یا بهتر (روانشناختی- جامعه شناختی) نیز‌هست. باید از طریق آموزش، حساس‌سازی انسان‌ها، آگاه سازی آنان و در نهایت ایجاد همدلی چنان کرد که حتی نام طلاق، زشت باشد انسان را ناخوش آید و دل را آزار دهد.

حراست از میثاق مقدس زوجیت، هدفی پاک و بزرگ است، چه برای سعادت انسانها، چه برای جامعه، در کشاکش گردونه زندگی، آنانی باقی می‌مانند که رشته‌های پیوند خانوادگی آنان مستکم‌تر است. در سختیهای زندگی تنها خانواده پیام آور جاودان محبت و حمایت است و آنان که به دیگر نهادها دل خوش کنند، با شکست روبرو می‌شوند (ساروخانی، 1374).

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده.........................................................................................................................

فصل اول:...................................................................................................................

مقدمه..........................................................................................................................

بیان مسئله..................................................................................................................

اهمیت و ضرورت پژوهش.........................................................................................

متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها..................................................................................

فصل دوم:..................................................................................................................

دین و تعاریف آن.......................................................................................................

دو معنی برای دین در تاریخ ادیان.............................................................................

مشکلات مربوط ه ارائه تعریف جامع از دین.............................................................

خاستگاه و نقش دین..................................................................................................

تاریخچه دینداری.......................................................................................................

ضرورت دینداری و خدا پرستی................................................................................

ارزش زندگی دینی.....................................................................................................

آثار دین در زندگی.....................................................................................................

فواید دینداری در حیطه روان شناختی......................................................................

نقش روانی دین..........................................................................................................

دین و جامعه..............................................................................................................

نقش اجتماعی دین......................................................................................................

علل رویگردانی از دین...............................................................................................

روشهای اندازه گیری دینداری..................................................................................

تاریخچه روانشناسی دین...........................................................................................

حوزه‌های مطالعه روابط روان شناسی به دین..........................................................

دیدگاه‌های نظری در مورد دین.................................................................................

طلاق و تعریف آن......................................................................................................

تاریخچه طلاق در جوامع قدیم...................................................................................

طلاق در ادیان............................................................................................................

طلاق در کشورهای مختلف........................................................................................

نظر اسلام پیرامون طلاق...........................................................................................

مشکلات ناشی از طلاق..............................................................................................

علل و عوامل طلاق.....................................................................................................

دیدگاه‌های نظری پیرامون طلاق................................................................................

تحقیقات پیشین در زمینه دینداری و طلاق.................................................................

فصل سوم:.................................................................................................................

طرح پژوهشی.............................................................................................................

جامعه آماری..............................................................................................................

روش تحقیق...............................................................................................................

ابزار پژوهش..............................................................................................................

روش جمع آوری اطلاعات.........................................................................................

فصل چهارم:..............................................................................................................

تجزیه و تحلیل داده‌های آماری..................................................................................

توصیف داده‌ها...........................................................................................................

تحلیل داده‌ها...............................................................................................................

فصل پنجم:.................................................................................................................

خلاصه نتایج پژوهش.................................................................................................

محدودیتهای پژوهش.................................................................................................

پیشنهادات...................................................................................................................

منابع...........................................................................................................................

پیوست........................................................................................................................

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ارزشهای فرهنگی کارکنان سازمان و جهت گیريهای كاركنان ترجمه مقاله طراحی صندلی مطلوب و سیستم تعلیق برای یک ماشین چهارچرخ با استفاده از مدل راننده و الگوریتم ژنتیک ترجمه بهینه سازی مدار آسیاب (سنگ شکن) SAG کادیا هیل تحقیق حق شرط و نظام حقوقی و آثار آن چگونگی شكل گیری كاراكتر «ژاكلین» در تئاتر «گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!»