👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه ارائه راهكاری به منظور بهبود متدولوژیهای مبتنی بر معماری سرویسگرا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه ارائه راهكاری به منظور بهبود متدولوژیهای مبتنی بر معماری سرویسگرا

پایان نامه ارائه راهكاری به منظور بهبود متدولوژیهای مبتنی بر معماری سرویسگرا

پایان نامه ارائه راهكاری به منظور بهبود متدولوژیهای مبتنی بر معماری سرویسگرا

مقدمه 

متدولوژی ها نقش اساسی در مهندسی نرم افزار ایفاء كرده و می كنند بطوریكه تولید و توسعه هیچ نرم افزار موفقی بدون متدولوژی امكان پذیر نیست و بدون آن توسعه نرم افزار امری فرسایشی و بدون كیفیت می نماید. متدولوژی شامل مجموعه ای از روشهاست كه این روشها در چارچوبی خاص به مهندسان نرم افزار در جهت توسعه نرم افزار یاری می رساند. » روشها نیز شامل مجموعه گسترده ای از كارهائی است كه هر یك شامل امكان سنجی و تحلیل، طراحی، ایجاد برنامه، آزمایش و پشتیبانی می باشند. روشهای مهندسی نرم افزار بر روی چند اصل بنا شده اند كه شامل مدلسازی فعالیتها و روشهای توصیف دیگر هستند. « [2] 

با توجه به توضیحات فوق برای تعریف دقیق روش[1] خواهیم داشت: 

فرآیندی منظم كه با استفاده از مجموعه ای از نمادگذاریهای خوش تعریف مجموعه ای از مدلها را ایجاد می كند كه هر كدام بخشی از سیستم نرم افزاری در دست تولید (یا توسعه) را توصیف می كند [3]. 

  حال می توان به اهمیت روش پی برد چرا  كه روش باعث می شود كه از اولین گام تا آخرین گام در توسعه نرم افزار فرآیندی منظم ساری و جاری باشد. روش در مهندسی نرم افزار امكانی فراهم می كند كه با استفاده از آن تولیدكننده نرم افزار همیشه و در همه حال از یك سری قواعد و قوانین تبعیت كند تا كیفیت محصول نهائی تأمین شود.  

[1] -Method 

فهرست مطالب 

عنوان                                                   صفحه 

چكیده                                                                                                                                                                                                                                             فصل اول: طرح مسأله

1- 1 مقدمه                                                      3 

1- 2 تعریف مسأله                                             5 

1- 3 محدوده تحقیق                                          6 

1- 4 ساختار پایان نامه                                       6 

فصل دوم: ادبیات تحقیق                                 8 

2- 1 معماری نرم افزار                                         9 

2- 2 سبك در معماری نرم افزار                            10 

2- 3 معماری سرویس گرا و معرفی اصول آن                           11 

2- 4 متدولوژیهای توسعه نرم افزار                                        16 

2- 5 تعامل بین متدولوژی و معماری نرم افزار                          17 

2- 6 مدل دید معماری: فصل مشترك متدولوژی و معماری نرم افزار               18 

2- 7 معرفی چند مدل دید معماری  (Kruchten’s view model) 4+1 مدل دید))             20

2- 7-2 مدل توصیف صفات اختصاصی معماری نرم افزار (Margaret’s Architecture) 

2- 7-3 مدل معماری نرم افزار در كاربردهای صنعتی (Soni’s architecture)                                                    

2-  نتیجه گیری                                                                                                                24 

فصل سوم: متدولوژیها و مدلهای دید معماری مبتنی بر معماری سرویس گرا                   25 

3- مقدمه                                                                                         26 

3- 2 معرفی متدولوژیهای مبتنی بر معماری سرویس گرا                            26 

3- 2-1 تحلیل و طراحی سرویس گرا (SOAD)              

3- 2-2 معماری و مدلسازی سرویس گرا (SOMA)          

3- 2-3 متدولوژی كیفیت تكرارپذیر سرویس گرا (SOA RQ Methodology)  (The Service Oriented Process) فرآیند سرویس گرا 

3- 2-5 چارچوب معماری سرویس گرا (SOAF)            

3- 2-6 فرآیند یكپارچه سرویس گرا (SOUP)           

3- 2-7 متدولوژی طراحی و توسعه سرویس گرا                                             28 

3- 2-8 متدولوژی Erl                                

3- 2-9 نماد مدلسازی فرآیند كسب و كار به زبان اجرائی فرآیند كسب و كار         29 

3- 2-10 متدولوژی برای معماریهای سرویس                                   29 

3- 3 معرفی SOMA                                    

3- 3-1 چشم انداز حركت به سوی راه حلهای سرویس گرا                 30 

3- 3-2 ابزار حمایتی Rational برای SOA             

(Rational Method Composer) سازنده روش RUP SOMA

3- 3-4-1 شناسائی سرویسهای كاندیدا و جریانها        39 

3- 3-4-2 تجزیه دامنه                                              39 

3- 3-4-3 مدلسازی سرویس هدف                            42 

3- 3-4-4 تحلیل دارائیهای موجود                              43 

3- 3-5 مشخصه سازی سرویسها، مؤلفه ها و جریانها      44 

3- 3-6 عینیت بخشی سرویسها                                  49 

3- 3-7 RUP SOMA- تعریف فراساختار سرویس                50 

3- 4 نقاط قوت و ضعف متدولوژیهای مبتنی بر معماری سرویس گرا        52 

3- 5 معرفی مدلهای دید معماری مبتنی بر معماری سرویس گرا           54 

3- 6 نتیجه گیری                                                                         59 

فصل چهارم: راهكار پیشنهادی به منظور بهبود متدولوژیهای مبتنی بر معماری سرویس گرا               61 

4- 1 نمای كلی مدل دید معماری پیشنهادی                      62 

4- 2 دید مورد كاربری كسب و كار                                    64 

4- 3 دید مدل سرویس                                                  67 

4- 4 دید مؤلفه سرویس                                               69 

4- 5 دید سرویس اسمبلی                                           71 

4- 6 نتیجه گیری                                                         74 

فصل پنجم: مطالعه موردی                                      76 

5- 1 مقدمه                                                               77 

5- 2 مطالعه موردی: شركت فروشگاه های زنجیره ای رفاه  77 

5- 3 تحلیل و مقایسه                                                 90 

فصل ششم: نتیجه گیری و كارهای آینده                 94 

6- 1 نتیجه گیری و جمع بندی نهائی                       95 

6- 2 ارزیابی پارامترهای مدل پیشنهادی                  96 

6- 3 كارهای آینده                                               98 

منابع 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق موقعیت جهانی نفت و گاز ایران و تزریق گاز به میدانهای نفتی دانلود پاورپوینت سازمانهای مجازی مقاله سیستمهای اندازه گیری پیشرفته کمپراتور روشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمانی گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان