👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل

پایان نامه بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل

پایان نامه بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل 

فهرست مطالب :

عنوان :                                                                                                                                                   صفحه:

فصل اول

مقدمه ................................................................................................................................ 1  

بیان مسئله ...................................................................................................................... 3

اهمیت و ضرورت مسئله پژوهش ................................................................................ 5

اهداف پژوهش ................................................................................................................ 8

فرضیه های پژوهش ...................................................................................................... 9

نامگذاری متغیرهای موجود در فرضیه و انواع آن ................................................... 10

متغیرهای تعدیل کننده ................................................................................................ 11

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای فرضیه ............................................................ 12

فصل دوم

ادبیات تحقیق (پیشینه تحقیق)

پیشینه نظری

مقدمه ............................................................................................................................. 18

فلسفه و ضرورتهای پوشش و حجاب اسلامی ......................................................... 19

پوشش اولیه ادم و حوا ............................................................................................... 28

کلاهی که غربیها سر ما گذاشتند ................................................................................. 29

مدل و شکل پوشاک ...................................................................................................... 31

آثار سوء و خطرات بی حجابی از دیدگاه پزشکی .................................................... 33

ابتذال در پوشش و مد پرستی ضرورتی برای ادامه حیات غرب ............................ 34

علل و عوامل بی حجابی و ابتذال در پوشش ............................................................. 35

رنگ پوشاک .................................................................................................................. 37

لباس متحد الشکل ........................................................................................................ 38

پیشینه عملی

تحقیقات انجام شده ..................................................................................................... 39

1. .................................................................................................................................... 39

2. .................................................................................................................................... 41

3. .................................................................................................................................... 43

4. .................................................................................................................................... 45

5. .................................................................................................................................... 47

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه ............................................................................................................................. 50

روش تحقیق و علت استفاده از آن ............................................................................. 51

معرفی جامعه................................................................................................................. 52

معرفی نمونه و تعیین روش نمونه برداری .............................................................. 53

معرفی ابزار پژوهش و تعیین روایی و پایایی ابزار ................................................ 54

ضمیمه

پرسشنامه مربوط به دانش آموزان ........................................................................... 56

پرسشنامه دبیران ........................................................................................................ 59

فهرست منابع ................................................................................................................ 69

فهرست منابع اینترنتی ................................................................................................ 64

 

مقدمه

تمامی هویت و موجودیت یک ملت در فرهنگ آن خلاصه می شود فرهنگ هر ملتی متکی به پیشینه ی تاریخی آن است.

مسخ فرهنگی و گسستن بندهای پیوند یک ملت با فرهنگ و پیشینه ی تاریخی آن، از جمله فجایعی است که در دوران استعمار نو، بر سر بسیاری از ملت ها آمده و هم اکنون در دستور کار سلطه طلبان جهانی قرار دارد.

تهاجمی ایمان سوز که رهبر معظم انقلاب به حق آن را «شیبخون فرهنگی» نامیدند.

و در این راه از ابزارهای متنوع و پیچیده با تکنیک های گوناگون بهره می جوید و بر پایه ی نظرات روانشناسانه و جامعه شناسانه ی

متخصصین خود، برای دامن زدن به فساد و انحراف اخلاقی قشر جوان جامعه ی ما طرح و برنامه می ریزد.

ابتذال در پوشش که با استفاده از همان امکانات تبلیغی و علمی پیشرفته در میان جوانان ترویج می شود خود یکی از زشت ترین

و در عین حال خطرناک ترین جلوه های تهاجم فرهنگی دشمن، و از سوی دیگر سبب فاصله گیری جوانان ما از فرهنگ و سنت های اصیل اسلامی مان می شود

 

👇محصولات تصادفی👇

کاراموزی در نمایندگی مجاز سایپا مباركه بهداشت روانی فرد از بدو تولد تا دوسالگی مقاله شبكه های بی سیم ارتباط بین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی سل‌ (توبركولوز)