👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه خودافشایی هیجانی دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه خودافشایی هیجانی دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین

دانلود پایان نامه مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین

پایان نامه مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان مقایسه خودافشایی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر فاقد و واجد والدین است که جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان اردبیل از ناحیه 1 در سال 1392 می باشد. نمونه آماری مطالعه 120 نفر (60 دختر و 60 پسر) می باشد که در 4 گروه 30 نفری (هر گروه 15 دختر و 15 پسر) تحت عناوین فاقد پدر، فاقد مادر، فاقد والدین و واجد والدین قرار می گیرند .ابزار این پژوهش مقیاس خودافشایی هیجانی که در سال 1997 توسط اسنل ، برای سنجش میزان تمایل افراد به افشای هیجاناتشان ایجاد شد،می باشد . نتایج پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها بدست آمد بین این متغیر ها در بین کودکان واجد و فاقد والدین ، تفاوت معناداری وجود ندارد. مقایسه پیش آزمون و پس آزمون افراد فاقد و دارای والدین نشان میدهد میزان افسردگی،حسادت، اضطراب،خشم،بی حسی و ترس در کودکان فاقد والدین بالا گزارش شده است.

کلمات کلیدی: خود افشایی هیجانی- کودکان فاقد سرپرست. کودکان دارای سرپرست

فهرست مطالب

1-1- بیان مسئله. 1

1-2- فرضیه های تحقیق. 11

1-3- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 12

1-3-1- خودافشایی هیجانی.. 12

1-3-2- افسردگی.. 12

1-3-3- شادی.. 13

1-3-4- حسادت.. 13

1-3-5- اضطراب.. 13

1-3-6- خشم. 14

1-3-7- آرامش... 14

1-3-8- بی حسی.. 14

1-3-9- ترس... 14

1-4- اهداف پژوهش... 15

1-4-1- اهداف کلی.. 15

1-4-2- اهداف اختصاصی.. 15

2-1 پیشینه داخلی و خارجی تحقیق. 17

3-1- روش تحقیق. 26

3-2- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 26

3-3- روش اجرا 26

3-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها 27

3-5-1- مقیاس خودافشایی هیجانی.. 27

4-1- آمار توصیفی.. 30

4-2- آمار استنباطی.. 36

بحث و نتیجه گیری.. 58

محدودیت های پژوهش... 59

پیشنهادات.. 60

===========

3-5- ابزار پژوهش

مقیاس خودافشایی هیجانی

این پرسشنامه در سال 1997 توسط اسنل، برای سنجش میزان تمایل افراد به افشای هیجاناتشان ایجاد شد. این مقیاس دارای 40 سوال می باشد که به صورت مقیاس 5 درجه ای لیکرت (هرگز به کسی نمی گویم، به ندرت به کسی می گویم، گاهی به کسی می گویم، بیشتر اوقات به کسی می گویم و همیشه به کسی می گویم) نمره گذاری می شود. این پرسشنامه دارای 8 خرده مقیاس می باشد

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق راندمان آب و تراکم ریشه گیاه و زمان بذر افشانی تحقیق در مورد علم تكنولوژی مواد پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا مقاله عرفان در افق اندیشه استاد شهید مرتضی مطهری(ره) پایان نامه رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران