👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه طرح لرزه ای سازه های سرد نورد(با تاکید بر عناصر سازه ای)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه طرح لرزه ای سازه های سرد نورد(با تاکید بر عناصر سازه ای)

پایان نامه طرح لرزه ای سازه های سرد نورد(با تاکید بر عناصر سازه ای)

پایان نامه طرح لرزه ای سازه های سرد نورد(با تاکید بر عناصر سازه ای)

چکیده

مطالعه حاضر ضمن تشریح پارامترهای کل یدی موثر بر بوم ی سازی یک س یستم نوین در کشور و ارائه تجرب ایت ی در این زم نیه ، به مطالعه و مقایسه موردی سقف های نوین با نصب سریع و آسان با در نظر گ یری تاس یسات و ملاحظات اجرایی اتصالات پ یچ ی و مقایسه اقتصادی با سقف کامپوزیت رایج م ی پردازد. در این مقاله چند نوع س یستم نوین سقف کامپوزیت طراح ی شده و نتا یج ذکر شده است البته باید توجه داشت که بخاطر ضخامت کم ت یرچه های سرد نورد محدودیت ی در فاصله ت یرچه های سرد نورد وجود دارد که در مدل با ورق ذوزنقه ای این محدودیت برطرف شده است ول ی در کل بزرگترین دهانه ها را م ی توان با این سقف ها بخاطر سبک ی آنها تام ین کرد و این حسن سبب شده کشورهای پ یشرفته به این س یستم ها روی آورند. در پااین مقاله به طراح ی و کاربرد آن در دو سازه یک ی با س یستم LSF و دیگری با س یستم مدولار با ستون های H.S.S پرداخته شده است و کاربرد این س یستم ها بطور س یستمات یک بررسی می شود.

مقدمه

استفاده از مقاطع نورد سرد به عنوان اعضای ساختمان در صنعت ساختمان سازی در حدود سال ١٨٥٠ م یلادی در اایلات متحده آمریکا و در بریتان ایی کب یر شکل گرفت البته گسترش کاربرد این مقاطع با صدور مجوز از AISI  (Steel Institute &American Iron )سرعت ب یشتری به خود گرفت . طراح ی سازه های سرد نورد بر طبق استانداردهای ٤٦٠ AS.NZS,AISI , ٠٧-٨٠٩ TI,IRC , ٣٠٢ FEMA انجام م یشود.و برای آنال یز و طراح ی اعضای سازه از نرم افزارهایی همچون  PROGRAM,FRAMEMASTER  ,AISI WIN وPURLIN   ,COLD-FORMED  PRO,CUEWA,   SMARTTRUSS   ,FRAME CADو... م یتوان استفاده کرد. [٧]در ایران سازه های فولادی از ورق نازک بر اساس استاندارد AISI  (انست یتو آهن و فولاد آمریکا) ته یه م ی گردند و سپس مقاطع به صورت سرد فرم داده شده که تا ٢ طبقه با مهاربند جانب ی معمول ی و تا ٥ طبقه با دیوار برش ی بتن ی توسط سازمان تحق یقات مسکن مجوز داده م ی شود. این سیستم نوین ساختمانی بر پایه دیوارهای باربر می باشد که مصالح اولیه و اصلی این سیستم ورق فولاد گالوانیزه در ضخامتهای ٠.٥ تا ٣ میلیمتر می باشد. در جهان دیوارهای باربر ثقل ی تا ٨ طبقه ،باربری دیوار های همکف تا 15000PLF با بارگذاری یکنواخت در حال اجرا م ی باشد. 

فهرست مطالب  

عنوان مطالب                                                                                           

چکیده                                                                                                                       

مقدمه                                                                                                                       

فصل اول   کلیات

١-١– بررس ی رفتار لرزه ای و اقتصادی ساختمان های با مقاطع سردنورد

١-٢-دیافراگم سقف

١-٢-١- سقف های نوین                                                                                                

١-٢-٢- مدلسازی و طراح ی سقف های نوین                                                                      

 بررسی سقف کامپوزیت با C.F.S. JOIST                                                                                           

 ١-٣  مدلسازی و طراح ی سقف های نوین 

١-٤ ساختمان سرد نورد

 نتیجه گیری

 مراجع

چکیده انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اثرات زيست محیطی تکنولوژی هسته ای مبانی و پیشینه نظری سرسختی مقاله معماری مساجد ایران پایان نامه دیه پایان نامه طراحی وساخت دستگاه جستجوگرسیم