👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق حسابداری شهرداری ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق حسابداری شهرداری ها

تحقیق حسابداری شهرداری ها

تحقیق حسابداری شهرداری ها

    حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وكلـیه خصوصیـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی كه اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار كل كشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد كننده تعهدات و پرداخت كنندة هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـركـز میگـردد. در صورتیكـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یك واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـكس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـركز و به طور جداگانه عمل نمـود.

 

 

 

1- روش حسـابداری

 

     از نقطه نظـر مبانی ثبت فعالیت های مالی روش حسـابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود« بدین معنی كه درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پایان سـال مالـی و نیز هزینـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پایان دوره عمـل بودجه كه 15 اردیبهشـت سـال بعـد میباشد تشكیل میشـود»

 

در مـورد درآمد هائیكه عملاًبرگ تشخیص و یا پیش آگهی صادر میشود و یا دین مـودی نسبت به آنها تحقـق پیدا میكنـد حسابهای انتظامی تشكیل و در آنها ثبـت میگـرددتا اقـلامی از درآمـد های مـذكور كه در طول سال مالی به حیطه وصول درنیامده اســت عند اللزوم در پیش بینی درآمدهای بودجـه سال بعـد منظـور شود.

پس از تهیـه صـورت مغایرات بانكـی در پایان هر ماه این حسـاب به مبلغ جمع دریافتـی ها بدهكار و به میزان چكهای صادره و هزینـه های بانكی بستانكـار میشـود و در صورتیكه حسابهای متعدد از طرف شهرداری در بانك افتتـاح شده باشد برای هر یك از آنهـا یك حساب جداگانه در دفتر كل به منظور و بترتیب فوق عمل خواهد شـد .

تنخواه گردان ـ مطالبات تحقق یافته شهرداری از اشخـاص و مؤسسات اعم از موسسـات دولتـی و غیردولتـی در بدهـكار این حسـاب منظور میشود( طرف این حسـاب از لحاظ عوارض در حسابهای با مانده بستانكار ذخیره مطالبات قابل وصول است

فهرست مطالب

 

فصل اول                                                                                                             صفحه

 

خصوصیات حسابداری شهرداری ............................................................................ 1

 

روش حسابداری ..................................................................................................... 1

 

روش نگهداری حسابها............................................................................................ 2

 

بودجه ..................................................................................................................... 3

 

تهیه وتنظیم بودجه ................................................................................................... 3

 

فصل دوم

 

تعاریف ................................................................................................................... 7

 

حسابهای عمومی (بامانده بدهكار)............................................................................ 8

 

حسابهای عمومی (بامانده بستانكار)........................................................................... 8

 

بستانكاران ............................................................................................................... 9

 

بانك /صندوق ........................................................................................................ 9

 

پیش پرداخت وعلی الحساب .................................................................................. 11

 

تنخواه گردان ......................................................................................................... 13

 

تامین اعتبار.............................................................................................................. 21

 

فصل سوم

 

طبقه بندی عملیات .................................................................................................. 24

 

طبقه بندی هزینه ها.................................................................................................. 26

 

انواع درآمد............................................................................................................ 28

 

وام دریافتی وسایرمنایع اعتبار.................................................................................. 29

 

استقراض ازیك حساب برای استفاده درحساب دیگر............................................. 31

 

سپرده هاووجوه امانی ............................................................................................ 33

 

فصل چهارم

 

دارائیهای جاری ................................................................................................... 37

 

دارائیهای ثابت .................................................................................................. 38

 

عملیات مربوط به خرید دارائی ثابت ................................................................. 42

 

فروش .زائل كردن .حذف دارائی ثابت ............................................................. 44

 

مشاركت یاسرمایه گذاری دربخش خصوصی وعمومی ..................................... 45

 

بدهی های جاری ............................................................................................... 46

 

فصل پنجم

 

عملیات مربوط به بستن حسابها درشهرداریها....................................................... 50

 

بستن حساب تنخواه گردان پرداخت .................................................................. 50

 

بستن حساب تنخواه گردان حسابداری .............................................................. 53

 

تعدیلات یا اصلاحات ....................................................................................... 55

 

بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای )................................................................... 57

 

بستن حسابهای موقت ........................................................................................ 58

 

گزارشهاوصورتحسابهای مالی ........................................................................... 60

 

صورتحساب مازاد.............................................................................................. 64

 

ترازنامه .............................................................................................................  65

 

صورت پیش بینی وضعیت صندوق وبانك ......................................................... 70

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت خیابان شانزلیزه پاریس گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه با روش های خلاقانه مبانی و پیشینه نظری سواد رسانه ای (فصل دوم) ترجمه مقاله روش آنلاین برای نظارت بر شرایط عایقی سیم پیچی های استاتور ماشین AC مقاله درباره نوراپی نفرین