👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی

پایان نامه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی

پایان نامه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی

فهرست مطالب  :

 

فصل اول – کلیات تحقیق   ................................................................. 1-5

فصل دوم – ادبیات تحقیق ................................................................... 6-9

فصل سوم – روش تحقیق...................................................................... 10

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل آماری ............................................... 11-16

فصل پنجم – نتیجه گیری ....................................................................... 17

منابع .................................................................................................... 18

ضمائم .................................................................................................. 19

 

 

بررسی میزان رضایت شغلی كاركنان زن شاغل در وزارت مسكن و شهرسازی در مقایسه با مردان:

هر سازمانی با نیروی انسانی ایجاد و بدون آن هیچ سازمانی قادر به ادامه حیات نخواهد بود. بنابراین شناخت نیازها، انگیزه ها، تمایلات، عوامل رضایت و عدم رضایت كارمندان نه تنها لازم است بلكه جهت اتخاذ سیاست های صحیح، راهبردی مناسب و برنامه های موثر ضروری می باشد. پژوهش حاضر به منظور نیل به اهداف فوق به شناخت میزان رضایت شغلی كاركنان زن شاغل در وزارت مسكن و شهرسازی در مقایسه با مردان پرداخته است. این پژوهش یك مطالعه توصیفی و تحلیلی است كه از بین كلیه كاركنان شاغل، 973 نفر (642 نفر مرد و 331 نفر زن) 15 درصد 150 نفر به عنوان نمونه پژوهش از طریق روش نمونه گیری طبقه ای 97 نفر كارمند مرد (7/64 درصد) و 53 نفر كارمند زن (3/53 درصد) انتخاب گردیدند. جهت دستیابی به این هدف پرسشنامه ای حاوی 33 سئوال با طرح دو نوع پرسش، 9 سئوال مربوط به مشخصات فردی و 23 سئوال در رابطه با هداف پژوهش و همچنین یك سئوال باز در ارتباط با نظر كاركنان در مورد عوامل موثر در رضایت شغلی مطرح گردیدند. یافته های پژوهشی در 34 جدول و 4 نمودار نشان داده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ابزارهای آماری نظیر جداول توزیع فراوانی و آزمون كای اسكویر و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش حاكی از آن است كه از عوامل موثر بر رضایت شغلی كارمندان، رضایت از مدیریت، رضایت از نحوة ارزشیابی رضایت از حقوق و مزایای شغلی، رضایت از امنیت شغلی، رضایت از امكانات رفاهی و رضایت از شرایط فیزیكی محیط كار در سطح پایین رضایت قرار گرفته اند. یعنی به طور كلی كاركنان از موارد فوق ناراضی می باشند. در خصوص اهداف هفت گانه پژوهش، تفاوت بین میزان رضایت شغلی زنان و مردان وجود دارد، یعنی رضایت مردان به طور كلی از زنان بیشتر است. با توجه به نتایج حاصل، آزمون در سطح 5% معنی دار نیست یعنی  بین رضایت شغلی و اهداف به لحاظ آماری رابطه معنی داری وجود ندارد. در این رابطه با سئوالات اول تا چهارم پژوهش بین رضایت شغلی با سن، جنسیت، گروه های شغلی و سنوات خدمت به لحاظ آماری رابطة معنی داری وجود ندارد. در رابطه با سئوالات پنجم تا هشتم پژوهش بین رضایت شغلی و شرایط فیزیكی محیط كار، امكانات رفاهی، ارزشایبی، امنیت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. (سودابه بیك لیك به راهنمایی حسین حاج بابایی

 

نتیجه گیری و پیشنهادات :

از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که رابطه معناداری بین رشته تحصیلی فرد با رضایت از شغلش وجود دارد .

پیشنهاد بنده برای کسانی که در آینده این تحقیق را انجام دهند این است که از نمونه های بیشتری برای گردآوری اطلاعات استفاده کنند، تا نتایج تحقیق واقعی تر باشد .

 

 

👇محصولات تصادفی👇

دانلود نمونه سوالات کارگر بنای سفت کار درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/04/01 دانلود پاورپوینت کنترل و نظارت در سازمان (فصل چهارم کتاب مدیریت عمومی الوانی) تحقیق بررسی جمع و پخش انرژی (شین و شین بندی) مقاله شایع ترین عارضة فراموشی«آلزایمر» پایان نامه بررسی رابطه بین كیفیت زندگی كاری و فرهنگ مطالعاتی با عملكرد آموزشی دبیران راهنمایی شهرستان شاوور