👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شركت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شركت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق

پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شركت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق

پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شركت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق

چكیده:

 

تحقیقات انجام شده در سایر كشورها نشان می دهد كه سرمایه گذاران، عكس العمل مطلوب و مثبتی در مقابل انتشار اخبار مربوط به سهام جایزه نشان داده اند. به عبارت دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد كه نرخ بازده سهام شركتهایی كه سهام جایزه توزیع كرده اند بیشتر از نرخ بازده شركتهای دیگر بوده است. گروهی از محققان بازده بالاتر را بمنزله با ارزش بودن سهام جایزه تلقی كرده اند ولی گروه دیگر بر این باورند كه بازده بیشتر اینگونه سهام ناشی از محتوای اطلاعاتی سهام جایزه است و سهام جایزه به خودی خود ارزشی ندارد.

 

در این تحقیق رابطه بین انتشار درصدهای مختلف سهام جایزه و نرخ بازدهی سهام (سهامداران) مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق سه فرضیه در مورد تاثیر انتشار سهام جایزه بر بازدهی سهام به تفكیك سه دسته (زیر 20 درصد ، بین 20 تا 50 درصد  و بالای 50 درصد) و یك فرضیه (فرضیه چهارم) در قالب مقایسه سه گروه مذكور تدوین شده است. 41 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فراوانی 117 نمونه با احتساب سالهای انتشار سهام جایزه مورد بررسی قرار گرفتند.  با استفاده از روشهای آماری تی تست[1] و كروسكال والیس[2] ‏ فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.

 

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد كه انتشار درصدهای مختلف سهام جایزه بر بازدهی سهام تاثیر مثبت دارد اما بین بازدهی سهام در بین سه گروه (زیر 20 درصد ، بین 20 تا 50 درصد  و بالای 50 درصد) تفاوت معنادار وجود ندارد. به نظر می رسد مهمترین عوامل در این زمینه كارآیی ضعیف بورس اوراق بهادار تهران و ناآگاهی نسبی (سرمایه گذاران و در برخی موارد مدیران) از سهام جایزه می باشد.

 

 

 

[1] T-test

 

[2] Kruskal-Wallis Test

فهرست

چكیده:.. 1

 

مقدمه:.. 2

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه : 4

 

2-1-بیان مسئله : 4

 

3-1-اهمیت موضوع – دلایل تحقیق : 5

 

4-1-فرضیه های تحقیق : 6

 

نمودار 5-1-مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها: 7

 

6-1-قلمرو تحقیق : 8

 

1-6-1-قلمرو زمانی تحقیق : 8

 

2-6-1-قلمرو موضوعی تحقیق : 8

 

3-6-1-قلمرو مكانی تحقیق : 8

 

7-1-واژه ها و اصطلاحات: 8

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

 

1-2- مقدمه 11

 

2-2-ادبیات نظری تحقیق. 11

 

1-2-2-عوامل تشكیل دهنده حقوق صاحبان سهام : 11

 

2-2-2-انواع اندوخته‌‌ها : 12

 

3-2-2-محل تامین این اندوخته‌‌ها : 12

 

4-2-2-بازده سرمایه گذاری : 13

 

5-2-2-عوامل موثر بر بازدهی : 13

 

6-2-2-ریسك سرمایه گذاری : 15

 

7-2-2-سیاست تقسیم سود 16

 

8-2-2-تئوری پرداخت سود سهام به عنوان سود سهام باقی مانده : 17

 

9-2-2-تئوری نامربوط بودن سود سهام مودیگلیانی ومیلیر. 18

 

10-2-2-ویژگی‌ها ی سیاست تقسیم سود مطلوب.. 19

 

11-2-2-مباحث ویژه در رابطه با سهام جایزه و تجزیه سهام : 19

 

12-2-2-اهداف و ماهیت سهام جایزه و تجزیه سهام : 21

 

13-2-2-تاریخچه سهام جایزه : 21

 

14-2-2-دلایل و انگیزه‌های انتشار سهام جایزه : 22

 

15-2-2-تاثیر سهام جایزه بر شركت توزیع كننده 23

 

16-2-2-تاثیر سهام جایزه بر سهامداران. 24

 

17-2-2-مسائل قانونی سهام جایزه 24

 

18-2-2-جنبه‌های منفی سهام جایزه 26

 

19-2-2-سهام جایزه و تجزیه سهام در ارتباط با قیمت‌‌ها و بازدهی فوق العاده 26

 

3-2-پیشینه تحقیق (مروری بر مطالعات گذشته) 27

 

1-3-2-تحقیقات خارجی: 27

 

2-3-2-تحقیقات داخلی: 29

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 

1-3- مقدمه 34

 

2-3-روش تحقیق : 35

 

3-3-فرضیات تحقیق : 35

 

4-3-جامعه آماری : 36

 

5-3- روش جمع آوری اطلاعات : 42

 

6-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 42

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

 

1-4-‏ مقدمه‏ 44

 

2-4-توصیف متغیرهای اصلی تحقیق. 45

 

3-4-آزمون فرضیه های تحقیق: 51

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

1-5-مقدمه 57

 

2-5-نتیجه گیری. 58

 

3-5-محدودیت های تحقیق: 59

 

4-5-پیشنهادها: 60

 

1-4-5-پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق: 60

 

2-4-5-پیشنهادها برای تحقیقات آتی: 60

 

پیوستها

 

منابع و ماخذ

 

منابع فارسی: 74

 

منابع لاتین: 75

چکیده انگلیسی .........................................................................................................76

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق جامع در مورد تایرهای SBR دفترچه آزمون آزمایشی استخدامی آموزش و پرورش سری دوم مقاله مکتب فرایند مدیریت مقاله wireless گزارش کارآموزی اجرای پروژه مسكونی