👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه طراحی میان افزار محیط زمان اجرای بی درنگ برای فراخوانی متد از راه دور (RT2RMI)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه طراحی میان افزار محیط زمان اجرای بی درنگ برای فراخوانی متد از راه دور (RT2RMI)

پایان نامه طراحی میان افزار محیط زمان اجرای بی درنگ برای فراخوانی متد از راه دور (RT2RMI)

پایان نامه طراحی میان افزار محیط زمان اجرای بی درنگ برای فراخوانی متد از راه دور (RT2RMI)

فهرست مطالب 

فصل 1- مفاهیم و دامنه نرم افزارهای توزیع شده بی درنگ توكار  ........................................................................  1 

1 -1- مقدمه  ..............................................................................................................................................................  2 

1 -2- طرح مساله  ......................................................................................................................................................  5 

1 -3- محدوده و اهداف پژوهش  ...............................................................................................................................  8 

1 -4- كارهای مرتبط  ...............................................................................................................................................  01 

1 -5- ساختار پایان نامه  ...........................................................................................................................................  11 

فصل 2- میان افزار های بی درنگ توكار: معماری و ویژگ یها  .............................................................................  13 

2 -1- بازبینی RMI و مفاهیم دستیابی به قابلیت پیش بینی ......................................................................................  41 

2 -1-1 - كلاس های توسعه در Java RMI  ......................................................................................................  14 

2 -1-2 - سازوكارهای اولیه  .............................................................................................................................  15 

2 -2- مشخصات توزیع شده بی درنگ برای جاوا(DRTSJ)  ...................................................................................  81 

2 -2-1 - ن خهای قابلتوزیعشدن  .....................................................................................................................  22 

2 -2-2 - از كارافتادگی های جزیی  ....................................................................................................................  23 

2 -2-3 - ملزومات پیاده سازی  ...........................................................................................................................  24 

2 -2-4 - RMI بیدرنگ  ...................................................................................................................................  24 

2 -3- فراخوانی متد از راه دور- بی درنگ سخت(RMI-HRT)  .............................................................................  52 

2 -3-1 - مدل محاسباتی RMI-HRT  ................................................................................................................  26 

2 -3-2 - نمایه جاوای بیدرنگ سخت(HRTJ)  ...............................................................................................  28 

2 -3-3 - مدیریت حافظه  ...................................................................................................................................  29 

2 -3-4 - نیازمندی های وظیف همندی...................................................................................................................  29 

30  ...........................................................................................................................  در عمل RMI-HRT - 5-3- 2

2 -3-6 - فاز مقداردهی اولیه  ..............................................................................................................................  33 

2 -3-7 - فاز ماموریت .......................................................................................................................................  35 

2 -3-8 - مسایل مربوط به حافظه  ......................................................................................................................  36 

38  ...................................................................................................................................  REALTIME CORBA -4- 2

2 -4-1 - مدیریت منابع حافظه..........................................................................................................................  41 

2-4- 1-1-  ساز و كارهای اولویتی 46

2-4- 1-2-  استخرهای نخ 49

2-4- 1-3-  همگام كننده های استاندارد 52

2-4- 1-4-  سرویس زمان بندی سراسری 52

2 -4-2 - مدیریت ارتباط میان واسط های درخواست شی  .................................................................................  46 

2 -4-2 -1 - انتخاب و پیكربندی ویژگی های پروتكلی  .................................................................................  64 

2 -4-2 -2 - به هم بستن صریح  ....................................................................................................................  74 

49  .....................................................................................................................................  RT-RMI چارچوب -5- 2

2 -6- مشخصات بی درنگ برای جاوا  .....................................................................................................................  05 

2 -6-1 - نقش متقابل ماشین مجازی جاوا و RTSJ  ...........................................................................................  50 

2 -6-1 -1 - جلوگیری از معكوس شدن ها ...................................................................................................  25 

2 -6-1 -2 - وظایف گاه به گاه  .....................................................................................................................  35 

2 -6-2 - مفاهیم عمده توسعه روی سكوی RTSJ  ............................................................................................  55 

2 -7- جم عبندی  ......................................................................................................................................................  06 

فصل 3- معماری و طراحی محیط زمان اجرای RT2RMI .................................................................................  63 

3 -1- سناری وهای نیازمندی های كیفی و تاكتی كهای معماری  ..................................................................................  46 

3 -2- ساختارهای معماری  ......................................................................................................................................  86 

3 -3- تصویر كامل ..................................................................................................................................................  27 

3 -4- جم عبندی و ادامه كار  ....................................................................................................................................  67 

فصل 4- طراحی ساز و كا رهای چارچوب RT2RMI....................................................................................  77 

4 -1- راهنما ها و اهداف طراحی .............................................................................................................................  87 

4 -2- RT2RMI : محیط زمان اجرای بی درنگ برای RMI  ................................................................................  97 

4 -3- مولفه های سمت سرویس گیرنده  ...................................................................................................................  08 

4 -3-1 - یافتن مكان شی راهدور  ......................................................................................................................  80 

4 -2-2 - بازنمایی داده ها و اداره پروتكل رویخط  ..........................................................................................  82 

4 -3-3 - طراحی مدیریت اتصال ها  ....................................................................................................................  84 

4 -3-4 - بارگذاری كلاس ها  ..............................................................................................................................  87 

4 -3-5 - انتشار پارامترهای زمان بندی از سمت سرویسگیرنده به سرویسدهنده  ..........................................  88 

4 4- مولفه های سمت سرویس دهنده  ......................................................................................................................  98 

4 -4-1 - مدیریت اتصال ها  ................................................................................................................................  89 

4 -4-2 - كنترل همروندی  ..................................................................................................................................  92 

4 -4-3 - پیمانه بازنمایی داده ها و اداره پروتكل رویخط  ................................................................................  95 

4 -4-4 - پیمانه صدور و اجرای متد راهدور  .....................................................................................................  95 

4 -5- حفظ سادگی و انطباق با مدل برنامه نویسی RMI  .........................................................................................  69 

4 -5-1 - توسعه نر مافزار سمت سرویسگیرنده و واسط برنامه نویسی مربوطه  ...............................................  96 

4 -5-2 - توسعه نر مافزار سمت سرویسدهنده و API مربوطه........................................................................  97  

4-3 - جایگاه چارچوب RT2RMI از دید توسعه دهنده  ................................................................................  99 

علاوه بر این توسعه دهنده یك كاربرد توزیع شده بی درنگ با استفاده از چارچوب RT2RMI هیچ كار دیگری علاوه بر آنچه در توسعه نرم افزار های معمولی بر پایه سكوی جاوا انجام می داده است نیاز نیست انجام دهد و نحوه كامپایل و اجرای نرم افزار درست مانند سایر نرم افزار های توسعه داده شده روی سكوی جاواست.  ....................................  99 

4 -6- جم عبندی ویژگی های پشتیبانی شده و مقایسه  ...............................................................................................  99 

فصل 5- ارزیابی معماری پیشنهادی از طریق بررسی مطالعات موردی  .............................................................  102 

5 -1- سناریوهای بررسی دستیابی به قابلیت پیشبینی و كارآیی  ............................................................................  103 

5 -2- سناریوهای بررسی دستیابی به قابلیت تغییرپذیری  .......................................................................................  109 

5 -3- جمعبندی  ....................................................................................................................................................  112 

فصل 6- نتیجه گیری و كا رهای آینده  ...............................................................................................................  114 

6 -1- مرور كارهای انجام شده و كاربردهای مورد انتظار  .......................................................................................  115 

6 -2- كارهای آینده  ...............................................................................................................................................  117  منابع................................................................................................................................................................. . 120  

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نگاهی به زندگی بهرام شیردل پرسشنامه اضطراب بک BAI تحقیق كاربرد فیوزهای الكترونیك پروژه کارآفرینی شرکت تولید کننده نرم افزار های رایانه پاورپوینت بررسی تجارب برنامه ریزی ساختاری -راهبردی در هند