👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی

پایان نامه بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی

پایان نامه بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تغییرات و روند میانگین دراز مدت سالیانه ،  فصلی و ماهانه دمای حداکثر ،  دمای حداقل و بارش از طریق روشهای آماری سری زمانی و گرافیکی با استفاده از آزمون من کندال است. در این تحقیق 5 ایستگاه سینوپتیکی در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. سری های همگون بوسیله rans test تصحیح و شناسایی گردید . آزمون تصادفی بودن داده ها از طریق من کندال ( mann - kendall ) صورت گرفت . سری هایی که تغییرات و روند قابل توجهی در سطح اطمینان 5% = نشان دادند ،  با استفاده از آزمون u و u' من کندال ،  شکل تغییر ( کاهشی یا افزایشی ) نوع تغییر ( ناگهانی یا روند ) و زمان تغییر تعیین شد سپس با استفاده از معادله رگرسیون خطی و ضریب همبستگی ،  میزان تغییرات هر سری در طول دوره آماری و تحلیل ارتباط هر متغیر با زمان بدست آمد در نهایت به جهت آشکارسازی معناداری نتایج در صورت نرمال بودن داده ها از آزمونهای پارامتریک T-Test و F و در صورت نرمال نبودن آنها از آزمونهای ناپارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در سریهای سالیانه و فصلی دما در همه ایستگاهها روند گرمایشی در فصول تابستان ،  پائیز و زمستان مشاهده می شود همچنین در داده های حداکثر دما شکل غالب با افزایش درجه حرارت فصل پائیز

( بجز تربت حیدریه ) می باشد در سری های ماهانه سری حداقل دما تمامی ایستگاهها دارای سیر صعودی می باشد و نیز سری حداکثر دما ( بجز تربت حیدریه ) نرخ افزایشی دما را نشان می د هد ( تغییر محل ایستگاه ) . نرخ افزایشی حداقل دما بارزتر از نرخ افزایشی حداکثر آن است و می تواند به عنوان نمایه ای از تغییر اقلیم در استان باشد.  

در سری های بارش روندهای افزایشی در فصل تابستان و اوایل پائیز مشاهده می شود که بیانگر افزایش بارش های تابستانه و تغییر الگوی بارش است. اگرچه روندهای افزایشی در بارش از سطح معنادار قابل قبولی برخوردار نیست اما نشانگر تغییر رژیم بارش به سمت بارش های مونسونی می باشد.

واژگان کلیدی : تغییر اقلیم ،  من کندال ،  جهش ،  روند ،  سطح معناداری ، خراسان رضوی

 

فهرست عناوین

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده .............................................................................................. 1

فصل اول : کلیات طرح

1-1- مقدمه ....................................................................................... 3

1-1-1- کلیات و تعاریف ....................................................................... 3

1-1-2- بیان ضرورت و انگیزه انتخاب موضوع .......................................... 6

1-1-3- سوالات تحقیق .......................................................................... 7

1-1-4- اهداف تحقیق ........................................................................... 8

1-1-5- مشکلات تحقیق ........................................................................ 8

 

فصل دوم : مطالعات نظری

2-1- پیشینه تحقیق .............................................................................. 11

2-1-1- بررسی تغییر اقلیم در سطوح جهانی و منطقه ای ............................... 12

2-1-2- بررسی تغییر اقلیم در ایران ......................................................... 14

2-2- مبانی نظری تحقیق ...................................................................... 17

2-3- تغییر اقلیم ................................................................................. 19

2-3-1- علل تغییرات اقلیم .................................................................... 21

2-3-2- تغییرات کنونی اقلیم .................................................................. 24

2-3-3- عوامل مشخص کننده تغییرات اقلیمی ............................................. 26

2-3-3-1- دما ................................................................................... 26

2-3-3-2- بارش ................................................................................ 28

2-3-3-3- تغییرات در پدیده های اقلیمی .................................................... 29

2-3-3-4- ترکیبات جو و ارتباط آن با تغییر اقلیم ......................................... 31

2-3-3-5- باد .................................................................................... 35

2-3-3-6- یخبندان .............................................................................. 36

2-3-3-7- تابش   ............................................................................... 36

 

فصل سوم : جغرافیای منطقه

3-1- موقعیت و وسعت ........................................................................ 39

3-2- توپوگرافی ................................................................................. 40

3-2-1- ناهمواری های شمالی ................................................................ 42

3-2-2- ناهمواریهای مرکزی ................................................................. 43

3-2-3- ناهمواریهای جنوبی .................................................................. 44

3-3-ریخت شناسی .............................................................................. 44

3-4- پوشش گیاهی.............................................................................. 46

3-5- اقلیم ........................................................................................ 46

3-5-1- عوامل موثر در اقلیم استان خراسان رضوی ..................................... 48

3-5-1-1- عوامل محلی ....................................................................... 48

3-5-1-2- عوامل منطقه ای .................................................................. 50

3-6- جریانهای آب و هوایی استان خراسان رضوی ...................................... 51

3-6-1- کم فشار مدیترانه ای .................................................................. 52

3-6-2- جریانهای شمال و شمال غربی ..................................................... 53

3-6-3- جریانهای هوایی بیابانی ............................................................. 53

3-7- بارش ...................................................................................... 54

3-7-1- رابطه بارندگی با ارتفاع ،  طول و عرض جغرافیایی .......................... 58

3-8- دما .......................................................................................... 58

 

فصل چهارم : روش کار و تجزیه و تحلیل

4-1- روش کار ................................................................................. 64

4-1-1- جمع آوری داده ها .................................................................... 64

4-1-2- آزمون همگنی ......................................................................... 65

4-1-3- آزمون بازسازی داده ها .............................................................. 66

4-1-4- آزمونهای آماری و بررسی سریهای زمانی ....................................... 67

4-1-4-1- آزمون رتبه ای من کندال ( mann - kendall ) ............................ 68

4-1-4-2- تصادفی و غیر تصادفی بودن داده ها ( آماره t ) ............................. 69

4-1-5- آزمون نوع و زمان تغییر ........................................................... 70

4-1-6- مراحل انجام آزمون من کندال ...................................................... 70

4-2- شرح و تفسیر تعیین آماره t کندال .................................................... 73

4-2-1- متوسط حداقل دما ( سالیانه - فصلی - ماهانه ) ................................... 73

4-2-2- متوسط حداکثر دما ( سالیانه - فصلی - ماهانه ) ................................. 74

4-2-3- بارش ( سالیانه - فصلی - ماهانه ) ................................................. 75

4-3- ترسیم نموداری u و u' از آزمون من - کندال ....................................... 81

4-3-1- خلاصه نتایج آزمون من - کندال .................................................. 111

4-3-2- نوع تغییر و زمان تغییر ............................................................ 116

4-3-2-1تغییرات سریهای زمانی حداکثروحداقل درجه حرارت و بارندگی (سالانه و فصلی) 116

4-3-2-2- تغییرات سریهای زمانی حداکثر و حداقل درجه حرارت و بارندگی ( ماهانه )         117

4-3-3- تعیین میزان و سطح معنی داری تغییرات ....................................... 118

4-3-3-1- تغییرات سریهای زمانی حداکثر و حداقل درجه حرارت ( سالیانه و فصلی )           124

4-3-3-2- تغییرات سریهای زمانی بارش ( سالیانه و فصلی ) ......................... 125

4-3-3-3- تغییرات سریهای زمانی حداکثر و حداقل درجه حرارت ( ماهانه ) ...... 125

4-3-3-4- تغییرات سریهای زمانی بارش ( ماهانه ) .................................... 127

 

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات

5-1- خلاصه بحث و نتایج ................................................................... 130

5-2- پیشنهادات ................................................................................ 134

فهرست منابع و ماخذ .......................................................................... 137

چکیده انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق مهندسی و اصول علم ژنتیک مقاله تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری، موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قوطی کنسرو پروژه کارآفرینی تولید الکترود(با ظرفیت 2500 تن در سال) پاورپوننت پمپ هیدرولیکی