👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ پا و زانو در دونده ها ی حرفه ای مرد

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ پا و زانو در دونده ها ی حرفه ای مرد

پایان نامه بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ پا و زانو در دونده ها ی حرفه ای مرد

پایان نامه بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ پا و زانو در دونده ها ی حرفه ای مرد

مقدمه: درک تعامل پا با زمین به دلیل پیچیدگی ساختار آن كار ساده ای نیست. استفاده از وسایل اندازه گیری فشار كف پایی می تواند وسیله ای مناسب برای تعیین وضعیت ساختاری پا باشد. نتایج تحقیقات فعلی نشان می دهد كه تغییر در ساختار پا به ویژه قوس طولی داخلی می تواند احتمال بروز آسیب را افزایش دهد. همراه شدن تغییرات پاتولوزیک بیومكانیك پا با فعالیتی مانند دویدن كه نیروی عكس العمل زمین را تا 5 برابر وزن بدن افزایش می دهد، هنوز هم یكی از مهمترین موضوعات مورد بحث و متناقض باقی مانده است.

هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر وضعیت قوس طولی پا بر بروز آسیب های ورزشی در دونده های حرفه ای و نیز بررسی ارتباط تست بالینی ناویكولار دراپ با سنجش های فشار کف پا (پدوباروگرافی) بود.

متد: 47 دونده حرفه ای با استفاده از تست ناویكولار دراپ در سه گروه دارای قوس كف پای نرمال، Low Arch و High Arch تقسیم شدند. همچنین با استفاده از سیستم emed-x  پارامترهایMaximum Force  ، Peak Pressure و Contact Area نیز در دو وضعیت استاتیك و دینامیك اندازه گیری و ثبت شدند.

یافته ها: آزمون آماری 2χ ارتباطی بین آسیب های دویدن و ارتفاع قوس نشان نداد(58/0=P). همبستگی بین تست بالینی ناویكولار دراپ و  Modified Arch Index محاسبه شده از سنجش های پدوباروگرافی در دو وضعیت استاتیك و دینامیك بین 32/0 تا 57/0 بود.

بحث و نتیجه گیری: می توان گفت بدلیل ماهیت مولتی فاكتوریال آسیب های دویدن تغییر در ارتفاع قوس نمی تواند ریسك آسیب را افزایش دهد. 

فهرست مطالب:

مقدمه ........................................................................................................................13

بخش اول

آناتومی پا

1-1-استخوان شناسی پا ........................................................................................15

2-1-عضلات پا ...................................................................................................16

بیومكانیك پا

1-2-قوس های كف پایی ....................................................................................20

2-2-قوس طولی داخلی ........................................................................................21

3-2-تعادل در ساختار پا .......................................................................................23

4-2-كینتیك پا ...................................................................................................28

متد های طبقه بندی انواع پا

1-3-معاینه دیداری غیر كمی ................................................................................32

2-3-مقادیر انتروپومتریك .....................................................................................33

3-3-شاخص های فوت پرینت ...............................................................................37

4-3-ارزیابی های رادیوگرافیك ............................................................................41

بخش دوم

فصل اول

بیان مسأله ......................................................................................................45

دلایل انتخاب موضوع .....................................................................................47

فصل دوم

مروری بر مطالعات پیشین .................................................................................50

فصل سوم

اهداف ...........................................................................................................57

فرضیات .........................................................................................................57

فصل چهارم

متغیر های تحقیق .............................................................................................59

تعریف متغیر ها ................................................................................................59

نوع مطالعه ......................................................................................................59

فهرست مطالب: (ادامه)

روش جمع آوری اطلاعات ...............................................................................60

جامعه مورد مطالعه ...........................................................................................60

تعداد نمونه .....................................................................................................60

روش نمونه گیری ............................................................................................60

ملاحظات اخلاقی ...........................................................................................60

روش كار .......................................................................................................61

فصل پنجم

یافته های تحقیق ..............................................................................................68

فصل ششم

بحث .............................................................................................................79

نتیجه گیری ....................................................................................................86

محدودیت های طرح و پیشنهادات برای مطالعات آتی ..........................................86

پیوست

پرسشنامه شماره یك .......................................................................................89

پرسشنامه شماره دو ..........................................................................................90

فرم رضایتنامه ..................................................................................................91

جداول ضمیمه .................................................................................................92

تعریف واژه ها ........................................................................................................ 96

منابع مورد استفاده ...................................................................................................98

👇محصولات تصادفی👇

مقاله انسان، طبیعت، معماری پایان نامه بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد گزارش كارآموزی شركت پارس خزر پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود ارائه مکانیسمی برای کاهش نرخ تصادم در شبکه های محلی بی سیم