👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

پایان نامه بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در 113 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسالف

هرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه

بسم الله............................................................................................................................. الف

عنوان................................................................................................................................. ب

سپاسگزاری........................................................................................................................ ج

تقدیم به .............................................................................................................................  د

فرم ب................................................................................................................................. ز

فهرست مطالب.................................................................................................................... ه

فهرست جدول ها ...............................................................................................................  و

فهرست شکل ها................................................................................................................. و

فهرست نمودارها................................................................................................................ ی

فهرست پیوست ها ............................................................................................................  ی

فصل اول : طرح پژوهش

مقدمه ................................................................................................................................ 2

بیان مسأله.......................................................................................................................... 3

ضرورت و اهمیت پژوهش.................................................................................................... 5

اهداف پژوهش.................................................................................................................... 6

 

ه

پیش فرض های پژوهش...................................................................................................... 7

فرضیه های پژوهش............................................................................................................ 7

محدودیتهای پژوهش.......................................................................................................... 8

تعریف اصطلاح ها و واژه ها................................................................................................. 9

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه................................................................................................................................ 13

سیستم ایمنی................................................................................................................... 13

چگونه بوجود آمدن پاسخ ایمنی....................................................................................... 14

ایمنی ذاتی........................................................................................................................ 15

ایمنی اکتسابی................................................................................................................... 16

آنتی ژن............................................................................................................................. 17

آنتی بادی........................................................................................................................... 17

کمپلمان............................................................................................................................. 18

گلبولهای سفید................................................................................................................. 18

لنفوسیت ها ...................................................................................................................... 19

لنفوسیت T....................................................................................................................... 21

لنفوسیت B ...................................................................................................................... 22

چگونگی تولید ایمونوگلوبولین.......................................................................................... 22

 

ل

ایمونوگلوبولین................................................................................................................... 25

ایمونوگلوبولین G ............................................................................................................. 27

ایمونوگلوبولین A ............................................................................................................. 28

ایمونوگلوبولین M ............................................................................................................ 30

فعالیت بدنی و سیستم ایمنی ........................................................................................... 31

پاسخهای ایمنی ورزشکاران............................................................................................... 32

تغییرات BMI .................................................................................................................. 34

تغییرات هورمون کورتیزول............................................................................................... 35

تغییرات کاتکولامین ها..................................................................................................... 37

تغییرات گلوتامین پلاسما.................................................................................................. 39

فعالیت بدنی و ایمونوگلوبولین های سرم........................................................................... 40

نتایج برخی از تحقیقات قبل از سال 1990..................................................................... 58

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه................................................................................................................................ 62

جامعه آماری...................................................................................................................... 62

نمونه آماری و روش نمونه گیری......................................................................................... 62

متغیرهای پژوهش............................................................................................................. 63

ابزار و وسایل اندازه گیری................................................................................................. 64

 

ط

روشهای اندازه گیری و نحوة انجام کار............................................................................... 65

روشهای آماری.................................................................................................................. 66

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه............................................................................................................................... 68

ویژگیهای آزمودنیها.......................................................................................................... 69

فرضیه ها........................................................................................................................... 70

فصل پنجم : بحث و بررسی

مقدمه................................................................................................................................ 79

خلاصه پژوهش.................................................................................................................. 79

یافته های پژوهش............................................................................................................. 80

بحث و بررسی.................................................................................................................... 80

نتیجه گیری کلی............................................................................................................... 86

پیشنهادها ........................................................................................................................ 87

 

 

 

ک

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                      صفحه

جدول 4-1 : توصیف مشخصات جسمانی و عوامل مورد نظر آزمودنیها ............................ 69

جدول 4-2 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین          71

جدول 4-3 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین            72

جدول 4-4 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین            73

جدول 4-5 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین           74

جدول 4-6 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتBMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین    75

جدول 4-7 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان غیرچاق قبل و پس از تمرین      76

جدول 4-8 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین      77

جدول 4-9 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین     78

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                      صفحه

شکل 2-1 : ساختمان کلی ایمونوگلوبولین ها.................................................................... 25

شکل 5-1 : تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و سطوح ایمونوگلوبولین های A ، G ، M ..... 86

 

و

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                      صفحه

نمودار 4-1 :  میانگین BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین ......................................... 71

نمودار 4-2 :  میانگین IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین ........................................... 72

نمودار 4-3 :  میانگین IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین ........................................... 73

نمودار 4-4 :  میانگین IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین .......................................... 74

نمودار 4-5 :  میانگین BMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین .................................. 75

نمودار 4-6 :  میانگین IgA مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین .................................... 76

نمودار 4-7 :  میانگین IgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین .................................... 77

نمودار 4-8 :  میانگین IgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ................................... 78

 

فهرست پیوست ها

عنوان                                                                                                                                      صفحه

پیوست شماره (1) ............................................................................................................ 91

پیوست شماره (2)............................................................................................................. 92

پیوست شماره (3) : .......................................................................................................... 93

ی

 

 

منابع   

مقدمه

جهان و پدیده های موجود در آن همواره در حال تأثیر مقابل بر یكدیگر و تغییر می باشند، در اثر این تحولات كه منجر به پیشرفت تمدن و زندگی ماشینی در عصر حاضر شده است، بیماریها ومشكلات فراوانی نیز برای انسان بوجود آورده است. برای مبارزه با چنین مشكلاتی، تلاشهای زیادی صورت گرفته كه یكی از مهمترین آنها ورزش و فعالیت بدنی است.

در میان رشته های متنوع علمی، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز به مروز زمان دچار دگرگونی شده و با كشف مسایل جدید روز به روز، دامنه آن گسترده تر وپیچیده تر شده است، با این وجود باید اذعان نمود كه هنوز بشر در ابتدای راه است و مسایل زیادی باید مورد بررسی قرار گیرد.

تلاش محققین امروزی در فكر حل بسیاری از مسایل تربیت بدنی و ارتباط آن با رشته های دیگر علمی است، از آنجایی كه كسب و حفظ سلامتی از جمله اهداف مهم تربیت بدنی می باشد، به همین دلیل ارتباط تنگاتنگی با علم پزشكی دارد كه تداخل این دو علم با یكدیگر باعث بوجود آمدن شاخة جدیدی به نام طب ورزشی گشته است كه رسالت بررسی كیفیت و كمیت ورزشهای مختلف را، از نقطه نظر تأمین سلامت جسمانی افراد برعهده دارد. تعداد زیادی از پژوهشگران تلاش كرده اند تا تأثیر ورزش و فعالیت بدنی بر عملكرد اعضای مختلف بدن، مثل قلب، ریه، كلیه، عضلات و غیره را به اثبات برسانند.

امروزه پدیده تربیت بدنی و ورزش به عنوان یك ضرورت انكار ناپذیر و یك نیاز اساسی مورد توجه همگان قرار گرفته است. از آثار مفید این پدیده، تأمین سلامت روانی و جسمانی و كاهش هزینه های درمانی برای تمام افراد جامعه است. همة افراد در هر مقطع سنی كه باشند چه مرد و چه زن، چه پیر و چه جوان می باید به فعالیتهای ورزشی بپردازند تا ازاثرات مفید آن    بهره مند شوند. در جهان ورزش علاوه بر جنبه های قهرمانی و افتخارات، مسایل دیگری مانند افزایش قدرت بدنی، كاهش اختلالات، تقویت سیستم دفاعی بدن، كاهش اثرات سوء بعضی از تمرینات و به طور كلی بالا بردن كارائی جسمی و روانی نیز مد نظر می باشد و به همین دلیل مطالعات فراوانی انجام گرفته است تا ارتباط وتأثیرات تمرینات ورزشی و فعالیت های جسمانی بر سیستمهای مختلف بدن مشخص شود و اثرات هریك در كوتاه مدت و یا دراز مدت ارزیابی شود تا با ارائه طرحهای نوین در حیطة فعالیتهای ورزشی علاوه بر اینكه پایه علمی و تحقیقی ورزش محكم تر گردد، زمینة انجام بهتر این فعالیتها و تندرستی و شادابی حاصل آید.

در همین راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی اثر فعالیت بدنی بر برخی از اجزاء سیستم ایمنی و شاخص تودة بدنی می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پروژه رابطه پرخاشگری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر راهنمایی دانلود پاورپوینت فلسفه تربیت اعتماد بنفس 17 ص بسته بندی محصولات آماده برای سرو و ریزریز شده گوشت، طیور و غذای دریایی پاورپوینت بیمارستان دوستدار مادر