👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه زیست حسگر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه زیست حسگر

پایان نامه زیست حسگر

پایان نامه زیست حسگر

چكیده

بهره گیری از هوشمندی مواد بیولوژیکی و تلفیق آن با دانش الکترونیک، منجر به پیدایش ابزارهای آنالاتیکی هوشمندی شده است که نام آن را زیست حسگر(bio-sensor) نهاده اند. ترنر (P.F Turner) از اولین کسانی است که تلاش نمود تا تعریف جامعی از زیست حسگر ارائه دهد. وی در مجله "بیوسنسور و          بیو الکترونیک"، زیست حسگرها را چنین تعریف نموده است: "زیست حسگرها ابزارهای آنالاتیکی هستند که از تلفیق یا ارتباط نزدیک یک ماده بیولوژیکی (بافت،ریزاندامگان ،اندامکها،یاخته ها، گیرنده ها، آنزیم ها، آنتی بادی ها، نوکلئیک اسیدها یا امثال آنها)، مشتق یک ماده بیولوژیکی یا ترکیبی با رفتار مشابه آن، از یک سو، و یک مبدل شیمی – فیزیکی یا یک ریز مبدل (که ممکن است نوع نوری ، الکترو شیمیایی، حرارت سنجی، پیزوالکتریکی یا مغناطیسی باشد)، از دیگر سو ، پدید می آیند. زیست حسگرها معمولاً چنان قابلیتی دارند که می توانند با بهره گیری از ویژگی عمل ماده بیولوژیک خود ، یک ترکیب یا گروهی از ترکیبات مشابه را شناسایی نموده و با  آن برهم کنش نمایند و نتیجه را به صورت یک پیام الکتریکی گزارش کنند.این پیام همواره با غلظت ترکیب مورد سنجش دارای تناسب کمّی است. بسته به تقاضای مصرف کننده ، زیست حسگر ممکن است یکبار مصرف بوده یا در مدت مدیدی از آن استفاده شود. این ابزارها در گستره ی وسیعی از کاربردهای آنالاتیکی از قبیل تشخیص های پزشکی و علوم آزمایشگاهی ، کنترل های زیست محیطی ، کنترل فرآیندهای صنعتی و سرانجام هشدار دهنده های ایمنی و دفاعی کارایی دارند. بیشترین بازار زیست حسگرها، مربوط به تشخیص های پزشکی است. آمار نشان می دهد که در سال 1990 بازار این محصول تنها در اروپا بالغ بر 4 میلیارد دلار بوده است. تا کنون کتاب های متعددی توسط ناشران معتبر بین المللی در معرفی زیست حسگرها نگاشته شده است، ولی غالب آنها به صورت مجموعه مقالات است و مطالب آنها از پیوستگی مناسب برخوردار نبوده و جامعیت لازم را ندارد.

فهرست مطالب

مقدمه .......................................................................................................6 

تعریف و توضیح اجمالی زیست حسگر و انواع آن .............................................7 

عناصر بیولوژیكی ............................................................................................ 18 

عوامل مؤثر بر عملكرد .................................................................................... 33 

كاربرد های مهم .............................................................................................. 42 

مثال های تجربی .............................................................................................. 54 

كاربرد های تجاری .......................................................................................... 61

فهرست اشكال 

شكل 1 ) طرح كلی یك زیست حسگر ..............................................................7 

شكل 2 ) بینی به عنوان یك زیست حسگر .........................................................8

شكل 3 ) الكترود اكسیژن كلارك .....................................................................10

شكل 4 ) نمایش ساده از زیست حسگر كلارك برای گلوكز ..............................11

شكل 5 ) جدول1 : سنجش های متداول و فوری برای تشخیص بیماری ها .........17

شكل 6 ) نمودار : بستگی سرعت واكنش به غلظت سوبسترا برای یك واكنش

            كه با آنزیم كاتالیز شده باشد ، درحالیكه غلظت آنزیم ثابت است.........20  

شكل 7 ) الكترود موز ......................................................................................24

شكل 8 ) جدول2 : زیست حسگرهای مبتنی بر بافت و مواد مربوط به آن ..........24

شكل 9 ) جدول3 : مشخصات پاسخ زیست حسگرهای گلوتامین ......................26

شكل 10 ) حسگر آمپرومتری  hCG.................................................................27

شكل 11 ) اندازه گیری اواسترادیول 17- بتا با استفاده از یك الكترود حساس

به یدید ............................................................................................28 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 17 (داراییهای نامشهود) مقاله اثرات ورزش و فعالیت جسمانی بر سلامت جسم و روان مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ۱۹۹۴) مقاله اصول سرپرستی (وظایف سازمانها در بخش خرید و تولید) كارآموزی در - كارخانه سایش سازی حرفه وفن (صنایع بسته بندی )