👈 فروشگاه فایل 👉

کاراموزی کار وکالت

ارتباط با ما

... دانلود ...

کاراموزی کار وکالت

کاراموزی کار وکالت

کاراموزی کار وکالت

گزارش شماره 1         «ماه اول کارآموزی»        مورخ 10/4/

1- خواهان ها: فخری – – مهرداد – فرهاد – بهرام با وکالت خانم ..

2- خواندگان: آقای – خانم 

3- خواسته: صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی  مورخه 15/10/73 بعلت تغییر شغل.

4- کلاسه پرونده: 19/

5- تاریخ جلسه: 10/4/

شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:

1- ابتدا خانم فخری به طرفیت محمد تأمین دلیلی در تاریخ 5/2/روز یکشنبه ساعت 1:10 به متن زیر داده بودند (که البته این تأمین دلیل یکی از دلایل خواسته پرونده مطروحه نیز می باشد).

متن تأمین دلیل:

اینجانب علی لاری عضور دوم حوزه 20 شورای حل اختلاف دربند جهت تأمین دلیل از مغازه واقع در تجریش مأموریت داشته که اظهارات خود را در ذیل می نویسم: طبق دادخواست و اظهارات خواهانها و وکیل ایشان خانم رویا انعامی، آقای ضائی طی قراردادی که با خانم یموت ارگی و بقیه خواهانها داشته اند قرار بوده است که از مغازه برای یکی از دو شغل خرازی، یا پوشاک استفاده نمایند که این تعهد انجام نشده و آقای ضائی، مغازه را برای بلور فروشی اختصاص داده بودند، در ضمن آقای ضائی اظهار داشته اند که با رضایت و اجازه خانم فخری یموت ارگی، بقیه خواهانها این تغییر شغل را داده اند. اما دلیل یا مدرکی که دال بر این باشد وجود ندارد. فقط هیأت مدیره را معرفی کردند که منحل شده و خانم یموت ارگی و  خواهانهای دیگر این اظهار را قبول ندارند. آقای ضائی اظهارات خود را نوشتند و امضاء نمودند. برادر ایشان هم که حضور داشتند نیز امضاء کردند که پیوست این صورت جلسه موجود می باشد. 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی تحقیق جامعه مدنی در نظام سیاسی عنوان پروژه- تكنولوژی تولید پیچ تحقیق بررسی حساسیت کانتراست با افزایش سن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینائی سنجی ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﺑﺎغ ﭘﺴﺘﻪ (ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 200 ﻫﻜﺘﺎر)