👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

پایان نامه تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

پایان نامه تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

چكیده

پژوهش حاضر به تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران است.

نمونه مورد نظر تحقیق كه به روش مقایسه انتخاب شده اند.

ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل پرسشنامه عزت بدنی و شامل 2 قطعه عكس كه توسط 50 نفر از دانشجویان تهران مركز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهای آماری توصیفی و آزمونt مستقل استفاده شده است.

فرضیات این تحقیق عبارت بودند از:

1-   بین میزان جذابیت ظاهر و قضاوت دیگران رابطه وجود دارد.

مقدمه:

از زمانی كه بشر پا به عرصه وجود گذاشت مسئله زیبایی برای او مهم بوده است ( نكته دان 1375) اگر زیبایی را سر زندگی، طراوت، شادابی، سازگاری، تقوی، داشتن علاقه، دانش و احساسات لطیف داشتن معنا كنیم همه بشر در پی زیبایی هستند و تا زمانی كه به زیبایی مطلق و جهان نمائی نرسند از پا نمی نشینند و آنها زیبایی مطلق خداوند است.

مفاهیم زیادی در فرهنگ های مختلف متفاوت است. و آنچه كه هر فرد در عنوان زیبایی تلقی می كند خاص همان فرد است. افراد نه فقط به علت خصوصیات جسمانی خود زیبا هستند بلكه بخاطر شخصیت، صفات و توانایی شاد كردن ودوست داشتن هم زیبا هستند. شاید بتوان گفت زیبایی همچون یك كره یخ شناور است كه تنها یك قسمت از آن قابل دیدن است. در حال حاضر باید دانست كه تمایل به زیبایی وتلاش برای بدست آوردن آن یك امر جهانی است.

( ایو 2001) هنگامی كه بشر توانست خود را در آب ببیند متوجه این حقیقت شد كه زیبایی ظاهر علاوه بر استعداد ذاتی خاص یك سری مراقبت ها همراه با ایجاد تغییرات نیز می باشد كه بشر می تواند در ظاهر خویش بوجود آورد. دریافت این حقیقت و غریزه طبیعی زیبایی درستی سبب ایجاد حرفه ها، هنرها و علومی گشت كه هدف همه آنها پیدا كردن روش ها و دخالت در ظاهر انسان بدست آوردن هر چه بیشتر زیبایی ظاهر بود. (بلوچی 1376)

برای هزاران سال افراد از روش های مختلف زیبا سازی كه میراث فرهنگ و تمدن هاست استفاده كرده اند.

ارتقاء زیبایی در دو بعد جسمانی و روانی انجام می شود از آنجا كه به نظر می رسد زیبایی ظاهر به عزت نفس انگیزه ها و انتظارات متفاوت در نتایج زیبا ساختن و تاثیر روان شناختی گوناگون آن به افراد نیازمند مطالعات برنامه ریزی شده و هدفمند در این زمینه با همكاری افراد متخصص در این زمینه می باشد.

راجع به عزت نفس هم می توان چنین گفت: كه عزت نفس عبارت است از مقدار ارزشی كه ما به خود نسبت می دهیم و این میزان ارزشی است كه ما فكر می كنیم دیگران برای ما به عنوان یك شخص قائل هستند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1-      مقدمه .......................................................................................... 13

1-2-      بیان مسئله .................................................................................. 18

1-3-      اهمیت ضرورت تحقیق ............................................................... 21

1-4-      اهداف تحقیق .............................................................................. 23

1-5-      فرضیات تحقیق ........................................................................... 23

1-6-      تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای تحقیق .................................. 23

فصل دوم: نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش

2-1 مفاهیم نظری ....................................................................................... 33

2-1-1- تعریف خود .................................................................................. 33

2-1-2- "خود" در دیدگاههای مختلف روان شناختی ............................... 36

2-1-3- تصویر خود و پدیدآئی آن ........................................................... 39

2-1-4- تصویر ذهنی ................................................................................ 43

2-1-5- خود پنداره و تصویر بدنی و ظاهر .............................................. 46

عنوان                                                                                       صفحه

2-1-6- تصویر بدنی در نوجوانان و جوانان ............................................ 49

2-1-7- نقش خانواده در تشكیل و چگونگی برداشت از خویش ............... 54

2-1-8- تعریف زیبایی................................................................................. 59

2-1-10- بد شكلی بدنی ............................................................................. 60

فصل سوم: طرح تحقیق

3-1- طرح تحقیق ........................................................................................ 84

3-2- جامعه آماری .................................................................................... 84

3-3- نمونه و روش نمونه گیری ............................................................... 84

3-4- ابزارهای تحقیق ................................................................................ 85

3-5- بررسی اعتبار و روایی ابزارهای تحقیق ........................................... 85

3-6- روش و چگونگی اجرا ....................................................................... 86

3-7- روش آماری ..................................................................................... 87

فصل چهارم: ارائه نتایج تحقیق

الف- مشخصات آماری نمونه مورد تحقیق ....................................................

ب- نتایج حاصل از سنجش اعتبار تست گرفته شده  .....................................

 

عنوان                                                                                       صفحه

ج- یافته های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با توجه به فرضیات تحقیق .....

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- تفسیر نتایج مربوط به فرضیات تحقیق ........................................... 102

5-2- رهنمودهای تحقیق .......................................................................... 105

5-3- محدودیتهای تحقیق ......................................................................... 106

5-4- پیشنهادات ....................................................................................... 107

منابع فارسی ............................................................................................. 108

منابع انگلیسی ............................................................................................ 113

ضمائم

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری هورمون رشد، گرلین، تمرینات تناوبی پاورپوینت کامل در مورد منابع انسانی مقاله مدیریت بقایای گیاهی تداوم کشاورزی پایدار تحقیق رابطه کمال گرایی مثبت و منفی، افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بررسی نقش تبلیغات در توسعه صنعت توریسم