👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانك رفاه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانك رفاه

پایان نامه اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانك رفاه

پایان نامه اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانك رفاه

چكیده:

شوك‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد كلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند كه این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.

بانك‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد كشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیكته شده از طرف بانك مركزی در راستای سیستم بانكداری بدون ربا باید به عنوان یك بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر كلیه خدمات ارائه شده توسط بانك‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه كشور باشد. در این راستا یكی از مهمترین مباحثی كه باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانك قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است كه تغییر متغیرهای تشكیل دهنده تابع سود بانك در میزان سود آن خواهند داشت.

بانك رفاه نیز به عنوان یكی از بانك‌های تجاری در شبكه بانكی كشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌كند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده كه در پروسه فعالیت خدماتی بانكداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.

این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانك رفاه بررسی نماید. كه برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله تركیبی از مدل‌های ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری3(VAR) و مدل‌های تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانك رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:

1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانك رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.

2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانك رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

 

1–Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

 

2 –Auto Regressive Integrated Moving Average

 

3 –Vector Autoregression

 

4 –Error Correction Model

مقدمه

هر پدیده غیر‌منتظره‌ای كه تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوك1 تلقی می‌شود كه در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوك‌‌های محیطی، خارجی، داخلی یا شوك‌های عرضه و تقاضا اشاره كرد.

بی‌ثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوك‌های متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی است. بروز یك جنگ و آثار متعاقب آن، ركود ناگهانی ناشی از كاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق كاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی هستند.

با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشكار می‌شود كه فعالیت‌های اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان‌گونه كه پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بی‌ثباتی اقتصاد باشد. پس شوك‌های اقتصادی ریسك‌های بیشتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب كاهش سرمایه‌گذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.

مسلما برای هیچ تاجر، تولید‌كننده، حتی كارگری نابسامانی و شوك‌های اقتصادی خوشایند نیست. از این‌رو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوك‌‌‌های اقتصادی وجود دارند.

اثر مستقیم وقوع شوك‌ها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌كند. همچنین شكل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود كه این شوك‌ها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.

از جمله مؤسساتی كه در اثر وقوع شوك‌ها متضرر می‌گردند بانك‌ها می‌باشند كه منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوك‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای كلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است كه به بررسی و تحلیل تاثیر شوك‌های غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانك رفاه پرداخته شود.

در فصل اول این تحقیق كلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانكداری بدون ربا، منابع و مصارف بانكی، تاریخچه بانك رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانك رفاه بیان گردیده است.

در فصل سوم به تعریف شوك‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانك‌ها، از طریق ایجاد نااطمینانی[1] در متغیرهای كلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.

در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی، نا‌اطمینانی دو متغیر كلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانك رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد.

 

 

1 -Shocks

2 -Instability

[1] - Uncertainty

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی خواص دیزل گازوئیل مقاله بررسی مدیریت مشاركت جو بررسی گیاه ذغال اخته به صورت لاتین مقاله کامل با موضوع امنیت و دسترسی به داده ها در شبکه تحقیق نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل و توسعه صادرات