👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی

پایان نامه بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی

پایان نامه بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی

 مقدمه:

    امروزه، اضافه وزن و چاقی (به ترتیب نمایه توده بدنی  یا BMI بین  9/29-25 و  30  كیلوگرم بر متر مربع (1 )) به شكل اپیدمی جهانی در آمده است، تا جایی كه سازمان جهانی بهداشت (WHO ) واژه    "globesity"را برای آن در نظر گرفته است. اپیدمی چاقی به جوامع صنعتی و پیشرفته محدود نبوده و تخمین زده می‏شود كه بیش از  115میلیون نفر در كشورهای در حال توسعه از مشكلات مربوط به چاقی رنج می‏برند (2). برای نمونه، در یك مطالعه ملی در زنان  60-40 ساله شهری ایران، در 9/38% اضافه وزن و 9/27% چاقی مشاهده شده است (3).

   علاوه بر چاقی، هیپرلیپیدمی نیز از مهمترین عوامل خطرساز بیماری‏های قلبی – عروقی   است (4) که خود اولین علت مرگ و میر شناخته شده است(5). نكته قابل توجه اینكه چاقی، خود یك عامل خطرساز برای هیپرلیپیدمی بوده و هر ساله در كشورهای مختلف هزینه‏های هنگفتی صرف كنترل و درمان چاقی و بیماری‏های مرتبط با آن از جمله هیپرلیپیدمی می‏شود كه اهمیت پیشگیری و درمان ارزان‏تر آن را بیشتر می‏كند. برای مثال هزینه‏های ملی مربوط به تشخیص، درمان و مدیریت اضافه وزن، چاقی و بیماری‏های مربوطه در ایالات متحده 5/78 میلیارد دلار در سال  1998تخمین زده شده است (6).

    بیش از  20سال پیش، از آنالیز داده‏های اولین بررسی ملی سلامت و تغذیه(NHANES-I) آمریكا (7و8) ارتباط معكوس بین دریافت كلسیم و وزن گزارش شد. مطالعه  NHANES-III(9) و مطالعات مقطعی بعدی نشان دادند كه افزایش دریافت  كلسیم با  BMIو وزن پایین‏تر (10و11)، چربی تام بدنی كمتر (15-12، 7)، چربی شكمی كمتر (16، 13،12، 7)، محیط كمر كمتر ( 17و 7 ) و حتی برگشت وزن كمتر پس از رژیم‏های كاهش وزن (18و12) همراه بوده و این تاثیرات در سنین كمتر از 18 سال نیز مشاهده می‏شود (23-19).

    علاوه بر روش‏های معمول در كاهش وزن و كاهش لیپیدهای خون مثل رژیم درمانی، ورزش، داروها شواهدی وجود دارد مبنی بر اینكه كلسیم می‏تواند در تنظیم چربی‏های بدن و چربی‏های خون نقش داشته باشد. بعضی مطالعات نشان داده‏اند كه افزایش دریافت كلسیم با كلسترول LDLكمتر (29-24)، كلسترول تام كمتر(30، 28، 27، 7)، نسبت كلسترول تام به كلسترول HDL كمتر (7)، نسبت كلسترول LDL/HDL كمتر(29)، نسبت كلسترول HDL/LDL بالاتر (31)، آپولیپوپروتئین Bكمتر(32، 26، 25)،  نسبتI                     ApoA-I/ApoBبیشتر(32) و تری‏گلیسرید كمتر (30) همراه است. در عین حال بعضی مطالعات این تاثیرات، و یا بخشی از آنها را تأیید نكرده‏اند (38- 37، 24، 16، 14).

    مطالعه ملی انجام شده در سال 81-1379 در ایران (35) نشان داده است كه میانگین دریافت  كلسیم در ایران594 میلی گرم است این در حالی است كه میانگین نیاز1036 میلی گرم بوده و به این ترتیب میانگین دریافت كلسیم در ایران زیر %70 نیازمندی است. با توجه به اطلاعات موجود این فرضیه شكل می‏گیرد كه شاید با افزایش دریافت  كلسیم از طریق مكمل یاری بتوان پروفایل لیپیدی افراد مبتلا به اضافه وزن یا چاقی را بهبود بخشید، بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر مكمل  1000میلی گرمی كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان غیر یائسه مبتلا به اضافه وزن یا چاقی طی 30 روز بود.

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه....................................................................................................................................................................

اهداف و فرضیات................................................................................................................................................

هدف اصلی...........................................................................................................................................................

اهداف ویژه..........................................................................................................................................................

هدف كاربردی.....................................................................................................................................................

فرضیات................................................................................................................................................................

جدول متغیرها.....................................................................................................................................................

فصل اول: كلیات.................................................................................................................................................

مقدمه‌ای بر كلسیم..............................................................................................................................................

نیاز (DRI) و مسمومیت...................................................................................................................................

مهمترین عملكردهای كلسیم..............................................................................................................................

منابع غذایی و دریافت........................................................................................................................................

ارتباط دریافت پائین كلسیم با بیماری های مزمن........................................................................................

استئوپورز............................................................................................................................................................

فشارخون بالا......................................................................................................................................................

سنگ كلیه.............................................................................................................................................................

سرطان..................................................................................................................................................................

لیپیدهای خون.....................................................................................................................................................

تری آسیل گلیسرول ها (تری گلیسریدها)......................................................................................................

كلسترول..............................................................................................................................................................

لیپوپروتئین‌ها......................................................................................................................................................

متابولیسم لیپوپروتئین‌ها..................................................................................................................................

بیماری‌های قلبی- عروقی (CHD) و ارتباط آن با لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها.........

DRI كلسیم بزرگسالان مرد و زن..................................................................................................................

محدوده طبیعی لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌های اندازه‌گیری شده.....................................

فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های پیشین..................................................................................................

ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‌ها......................................................................................................

ارتباط كلسیم با وزن و بعضی نمایه های چربی بدن.................................................................................

فصل سوم: مواد و روش‌ها.............................................................................................................................

نوع پژوهش.........................................................................................................................................................

افراد مورد مطالعه...............................................................................................................................................

معیارهای ورود به مطالعه................................................................................................................................

معیارهای خروج از مطالعه................................................................................................................................

برآورد حجم نمونه..............................................................................................................................................

نمونه‌یابی.............................................................................................................................................................

نحوه انجام پژوهش............................................................................................................................................

مكمل كلسیم و دارونما......................................................................................................................................

اندازه گیری محتوای كلسیم كپسول‌ها............................................................................................................

اندازه‌گیری‌های تن سنجی.................................................................................................................................

نمونه‌های خون....................................................................................................................................................

اندازه‌گیری لیپیدها و لیپوپروتئین‌ها...............................................................................................................

اندازه‌گیری آپولیپوپروتئین‌ها...........................................................................................................................

تجزیه و تحلیل آماری........................................................................................................................................

محاسبه كلسیم و انرژی رژیم غذایی...............................................................................................................

ملاحظات اخلاقی..................................................................................................................................................

فصل چهارم: یافته‌ها..........................................................................................................................................

میانگین و انحراف معیار متغیرهای زمینه‌ای گروه مكمل كلسیم و دارونما پیش از مداخله.................

میانگین و انحراف معیار متغیرهای چربی بدن گروه مكمل كلسیم و دارونما پیش از مداخله.............

میانگین و انحراف معیار دریافت انرژی و كلسیم گروه مكمل كلسیم و دارونما پیش از مداخله.........

میانگین و انحراف معیار پروفایل لیپیدی گروه‌ مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله.......................

مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و شاخص‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مكمل كلسیم       

مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و شاخص‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مكمل دارونما     

مقایسه میانگین های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه مكمل كلسیم          

مقایسه میانگین های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه دارونما     

مقایسه میانگین‌های متغیرهای چربی بدن گروه مكمل كلسیم و دارونما پس از مداخله.......................

مقایسه میانگین‌های پروفایل لیپیدی گروه‌ مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله.................................

جمع‌بندی نتایج....................................................................................................................................................

فصل پنجم: بحث................................................................................................................................................

مقایسه گروه های مكمل كلسیم و دارونما در ابتدای مطالعه......................................................................

تأثیر مكمل یاری كلسیم بر لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها.................................................

تأثیر مكمل یاری بر وزن و چربی بدن..........................................................................................................

پیشنهادات...........................................................................................................................................................

پیوست و ضمائم..............................................................................................................................................

چكیده انگلیسی..................................................................................................................................................

منابع و ماخذ......................................................................................................................................................

 

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق مقایسه افیولیت منطقه دهشیر با دیگر مناطق مقاله رله های حفاظت خط تحقیق تاریخچه استفاده از خاک گزارش كارآموزی كاجهای مناسب جهت کشت در استان تهران پایان نامه راهبردهای تنظیم هیجانی و تیپ شخصیتی D در پیش بینی وضوع وعدم وقوع بیماری های قلبی – عروقی