👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی مكاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی- ژرمنی- كامن لا و حقوق اسلامی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی مكاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی- ژرمنی- كامن لا و حقوق اسلامی

پایان نامه بررسی مكاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی ژرمنی كامن لا و حقوق اسلامی

پایان نامه بررسی مكاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی- ژرمنی- كامن لا و حقوق اسلامی

 

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی

مشابهت نظامهای حقوقی به یکدیگر امر انکار ناپذیری است و قوانین و مقررات در کشورهای گوناگون شباهت فراوانی به یکدیگر دارند . کسانی که به خارج از مسافرت و در آنجا به خرید ، فروش ، اجاره هتل ، کرایه ماشین ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت می کنند ، تفاوت ماهوی بین این قراردادها و قراردادهای منعقده در کشورهای خود نمی بینند . همین طور مسافران مزبور می دانند که در کشور خارجی نیز دزدی جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طریق کلاهبرداری و حیله موجب مسئولیت می شود و از بین بردن اموال عمومی مجاز نیست . با وجود این ، همانندی و مشابهت بین برخی از نظامهای حقوقی به اندازه ای روشن و شفاف است که می توان این نظامها را متعلق به یک خانواده حقوقی بزرگ تر دانست.

طبقه بندی نظامهای حقوقی در خانواده های حقوقی بزرگ تر یک فعالیت علمی و نظری برای مقاصد آموزشی و ایجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق  تطبیقی است . در علوم ، طبقه بندی امر رایجی بوده و فواید آن انکاناپذیر است . برای نمونه ، دانشمندان علوم طبیعی  گیاهان یا جانوران را طبقه بندی می کنند و این طبیقه بندی به دانش آموزان کمک می کند تا راحت تر بتوانند گونه های گوناگون گیاهی یا حیوانی را شناسایی و نسبت به مشخصه های عمومی آنها اطلاع پیدا کنند. 

فهرست

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه                                                                                                              1

فصل اول           

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی                     2

گفتار اول: معیار و ملاك دسته بندی نظامهای حقوقی                                      3

گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی                                                    5

گفتار سوم: نظام های مختلط                                                            6

فصل دوم

تاریخچه تشكیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی                                         8

مبحث اول-حقوق مشترك دانشگاهها                                                 11

مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای                                               17

گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی(مبتنی بر قانون)                                30

گفتار اول:شكل گیری نظام حقوق نوشته و تحولات تاریخی آن                38

گفتار سوم: نقش حقوقدانان                                                            51

 مبحث دوم: حقوق فرانسه                                                              52

گفتار اول:  تاریخچه شكل گیری حقوقی مدرن                                               52

گفتار دوم: قانون مدنی فرانسه                                                                  53

گفتار سوم:ساختار حكومت                                                            54

گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعالیتهای حرفه ای آن                                     65

مبحث سوم: حقوق آلمان                                                                67

گفتار اول: تاریخچه شكل گیری حقوق مدرن                                       67

گفتار دوم : تدوین قانون در آلمان                                                    68

گفتار چهارم: ساختار حكومت                                                          71

فصل سوم:نظام حقوقی كامن لو                                                       78

گفتار سوم: منابع حقوق انگلیس                                                       128

مبحث اول: آرای قضایی                                                                129

بند اول: سازمان قضایی انگلیس                                                       129

بند دوم: قاعده سابقه                                                                     137

مبحث سوم : عرف و عادت                                                             144

مبحث چهارم: دكترین و عقل                                                           146

مبحث پنجم: سازمان های قضایی در حقوق انگلیس                               147

بند اول: دادگاه های بالا یا مافوق SUPERIOR COURTS                           148

نمودار سازمانهای قضائی در حقوق انگلیس                                        148

دوم :دادگاه عالی جزائی CROWN COURT                                    150

سوم : دادگاه استیناف COURT OF APPEAL                                152

الف: دادگاه های بخش COUNTY COURTS                                  153

ب: دادگاه صلح COURT  OF PEACE                                          154

ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS                         155

فصل چهارم: حقوق اسلامی                                                             156

گفتار اول: اساس تغییر ناپذیر حقوق اسلامی                                       157

گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامی با دنیای جدید                                    160

نتیجه گیری                                                                                 161

منابع و ماخذ                                                                               162

👇محصولات تصادفی👇

سمینار برق بررسی تاثیرعملیات ذوب در خلاء بر زیر ساختار و خواص مکانیکی فولاد رسوب حاوی نیکل تنگستن و تیتانیم مقاله معماری در محیط بررسی رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین برنامه طراحی شده برای حقوق و دستمزد کارکنان