👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS

گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS در 215 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS در 215 صفحه ورد قابل ویرایش

مطالب:

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل 1: توضیح درباره موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاه

مقدمه..................................................................................................................... 2

تاریخچه موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی........................................... 4

توضیح وظایف اساسی موسسه............................................................................ 12

تشكیلات موسسه................................................................................................... 15

بخش تحقیقات آ‍فت كش‌ها..................................................................................... 18

بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان.......................................................... 20

بخش تحقیقات علف‌های هرز و انگل‌های گلدار..................................................... 21

بخش تحقیقات سن گندم........................................................................................ 23

بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان......................................................................... 24

بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات........................................................................... 27

بخش تحقیقات جانور شناسی كشاورزی.............................................................. 29

بخش تحقیقات نماتود شناسی گیاهی..................................................................... 31

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیك............................................................................ 32

بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری‌های ویروسی گیاهی............................ 33

بخش تحقیقات شناسایی رستنی‌ها......................................................................... 34

عنوان                                                                                                                    صفحه

بخش تحقیقات بیولوژی مولكولی و بیوتكنولوژی.................................................. 35

نیروی انسانی........................................................................................................ 36

طرح‌های تحقیقاتی.................................................................................................. 37

انتشارات................................................................................................................ 38

منابع فصل............................................................................................................. 41

فصل 2: معرفی محل كارآموزی 

معرفی محل كارآموزی......................................................................................... 43         

فصل 3: كلیات 

كلیات...................................................................................................................... 47

فصل 4: پرپاراسیون میكروسكوپی حشرات و اتاله كردن حشرات 

اتاله كردن حشرات................................................................................................ 50

تهیه پرپاراسیون از حشرات كوچك...................................................................... 53

منبع این فصل........................................................................................................ 58

فصل 5: آزمایشات مربوط به مگس سفیدگلخانه‌ای و پروژه مربوط به آن 

مقدمه..................................................................................................................... 60

مرفولوژی مراحل رشدی...................................................................................... 61

دموگرافی و دینامیسم جمعیت............................................................................... 67

عنوان                                                                                                                    صفحه

پروژه مگس سفیدگلخانه‌ای................................................................................... 68

مگس سفید............................................................................................................. 72

سم آندوسولفان و مبارزه شیمیایی با مگس‌های سفید گلخانه‌ای.......................... 79

انواع آندوسولفان................................................................................................... 81

عسلك پنبه............................................................................................................. 88

كنه دو نقطه‌ای....................................................................................................... 93

شپشك آرد آلود ساحلی........................................................................................ 95

منابع این فصل....................................................................................................... 97

فصل6: پروژه سن گندم و تاثیر روی كاهش سن‌زدگی در مزرعه آسیب‌دیده توسط این آفت

زیرراسته ناجور بالان........................................................................................... 99

كلید شناسایی خانواده‌های مهم سن‌ها.................................................................. 100

رده‌بندی‌ سن‌ها...................................................................................................... 106

الف: زیرراسته سن‌های آبزی............................................................................... 106

ب: زیر راسته سن‌های خاكزی............................................................................. 107

سن گندم................................................................................................................ 111

پروژه سن گندم و تاثیر سموم در كاهش سن زدگی روی مزرعه آسیب دیده.... 126

عنوان                                                                                                                     صفحه

مواد و روش‌ها...................................................................................................... 129

نتایج....................................................................................................................... 131

بحث....................................................................................................................... 133

نتیجه این آزمایشات.............................................................................................. 139

منابع این فصل....................................................................................................... 141

فصل هفتم: پروژه مگس قهوه‌ای جالیز و جداول مربوط به آن بعد از تاثیر سموم مربوطه

مگس قهوه‌ای جالیز............................................................................................... 143

24 SC Tracer..................................................................................................... 149

سم دلتامترین 5/2% EC........................................................................................ 161

دپیتركس 80% SP................................................................................................. 161

موسپیلان 4/20%................................................................................................... 162

مگس خربزه.......................................................................................................... 173

سرخرطومی هندوانه............................................................................................. 177

منابع این فصل....................................................................................................... 180

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل هشتم: آزمایشات جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور كلزا

آزمایشاتی جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور كلزا........ 182

فصل نهم: UAV،GPS،GIS‌ و نقش آنها در حفظ نباتات

مقدمه..................................................................................................................... 192

ابعاد كشاورزی دقیق............................................................................................ 194

امكان بالقوه وجود آفات در كشت دقیق................................................................ 195

PIPM‌ درون مزرعه............................................................................................. 196

سیستم‌های حس كننده از راه دور UAV............................................................. 197

تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به  عكس‌های حاصله از دستگاه UAV.............. 198

PIPM‌در سطوح وسیع......................................................................................... 199

اطلاعات منطقه‌ای................................................................................................... 200

اطلاعات مربوط به مقیاس محلی........................................................................... 200

سیستم حمایت از تصمیم....................................................................................... 201

ذخیره و بازیافت GIS........................................................................................... 204

به كارگیری GIS و IPM‌حشرات......................................................................... 207

IPM و تكنولوژی حشرات.................................................................................... 212

عنوان                                                                                                                    صفحه

منابع این فصل....................................................................................................... 214

فصل دهم: منابع

منابع لاتین............................................................................................................. 216

منابع فارسی.......................................................................................................... 217

 

«مقدمه»[1]

آدمی از سپیده دم ظهور بر این كره خاكی و از آن هنگام كه دوران شكارگری دانه‌ها و میوه‌ها را پشت سر گذاشت و برای تهیه غذای كافی به كشاورزی پرداخت، همواره درگیر نبردی بی‌امان با عواملی بوده است كه بعضی تندرستی و بقای او را با ایجاد بیماری‌های گوناگون به چالش طلبیده اند و برخی با نابودسازی قوت و غذای او قحطی و مرگ‌های ناشی از گرسنگی و بی غذایی را باعث شده‌اند.

كشتار بی رحمانه و گسترده بیماریهای همه‌گیری همچون طاعون، وبا، مالاریا، تب زرد، سل و … در دوران‌های گذشته گهگاه نسل بشر را حتی تا آستانه نیستی و نابودی بوده است و زیان‌های وسیع آفات و بیماری‌های گیاهی نظیر ملخ، سن، بیماری‌های قارچی و ….  با ایجاد قحطی‌های هولناك، مرگ‌های دسته جمعی ناشی از گرسنگی را به دنبال داشته است. در تاریخ بشری تلفیق زیان‌های این دو گروه كراراً دیده شد كه فجایع سهمگینی آفریده است.

تا حدود یك قرن پیش، به واقع بشر پس مانده خوار سفره آفات و بیماری‌های گیاهی بود كه حاصل دسترنج او در كشتزارها و انبارها را نابود می‌ساخت و تنها از اوایل قرن بیستم میلادی، بشر توانسته است به كمك دانش و فناوری، مبارزه موثری را با این عوامل آغاز كند.

تحقیقات گیاه پزشكی و جستجو برای یافتن راه‌حل‌های موثر در مبارزه با آفات كشاورزی زمانی ممكن شد كه انسان بر خلاف گذشته این عوامل را سرنوشت محكوم و گریزناپذیر ندانست بلكه عوامل طبیعی به شمار آورد كه می‌توان به كمك هوش و دانش بر آنها چیره شد.

به واقع تحقیقات گیاه پزشكی حاصل تفكر نوین و نگرش جدید انسان به طبیعت پیرامونی است  و گیاه پزشكان امروزه بخش مهمی از مسئولیت سنگین تامین خوراك بیش از 6 میلیارد نفوس بشری را بر دوش دارند.

گیاه پزشك ایرانی باید هم فون و فلور طبیعی ایران را مد نظر داشته باشد و هم گونه‌های وارداتی را كه اكثرا بومی‌شده‌اند مورد بررسی قرار دهد و هم به موجودات زنده‌ای كه مداوماً از مبادی ورودی رسمی و یا از مرزهای طولانی كشور به صورت غیر قانونی (از جمله آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز قرنطینه‌ای) وارد می‌شوند در چالش باشد. در مطالعه جانوران و حشرات و گیاهان و غیره هم باید فون و فلور Afrotropical و هم  با منطقه Oriental‌ و هم با منطقه پاله آركتیك (كه بخش اعظم سرزمین در آن قرار دارد) آشنا باشد كه عناصر فراوانی از هر سه منطقه اصلی جغرافیایی جانوری (zoo geography) در ایران وجود دارند توجه به این پیچیدگی‌ها، دشواری كار و مسئولیت سنگین گیاهپزشكان ایران را به خوبی نشان می‌دهد.

 

👇محصولات تصادفی👇

دانلود تحقیق اولترافیلتراسیون مقاله روابط عاطفی قبل و بعد ازدواج پاورپوینت جا به جایی، ترک کار و انضباط کار مبانی و پیشینه نظری هویت و نحوه شکل گیری آن (فصل دوم پایان نامه) پایان نامه طراحی میان افزار محیط زمان اجرای بی درنگ برای فراخوانی متد از راه دور (RT2RMI)