👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش اموزان مراجعه كننده به مشاورین مدارس

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش اموزان مراجعه كننده به مشاورین مدارس

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش اموزان مراجعه كننده به مشاورین مدارس

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش اموزان مراجعه كننده به مشاورین مدارس

 

مقدمه

 

    دورۀ نوجوانی دوره ای است كه در مصادف با تغییر و انتقال در برگ[1]، 1990 ) . استقلال نسبی از والدین و وابستگی به گروه همسالان  و دوستان ، رشد و تحول مفهوم خود و هویت یابی اجتماعی و جنسی ، اتتخاب رشته تحصیلی ، برنامه ریزی برای دانشگاه و انتخاب شغل از جمله عواملی هستند كه برای نوجوانان تنیدگی هایی را ایجاد می كنند (فورنت[2] و همكاران ،1998 ) این عوامل تنیدگی زا توأم با خواست ها و تقاضا های آموزشی در محیط مدرسه و انتظارات والدین از نوجوانان ، سلامت و بهداشت روانی آنها را به مخاطره می اندازد و بر عملكرد كلی و تحصیلی آنها تأثیر منفی می گذارد (نایمی[3] و واینیوماكی[4] ،1999 ) پژوهش ها حاكی است افرادی كه در رویارویی با چنین مسائلی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند ، آسب پذیر بوده و مشكلاتی نظیر افسردگی ، اضطراب ، تنهایی و احساس طرد شدگی ، كمرویی ، خشم ، تعارض بین فردی و....را تجربه  می كنند. در عین  حال پژوهش های بیشماری حاكی است كه بسیاری از مشكلات بهداشتی و اختلالات روانی – عاطفی ریشه های روانی – اجتماعی دارند و ارتقای مهارتهای مقابله ای و توانایی های روانی – اجتماعی در بهبود و سلامت روانشناختی افراد بسیار مؤثر است . این توانایی ها فرد را برای مقابله مؤثر باموقعیت های تعارض زا یاری می كند و شخص را قادر می سازد تا در رابطه با سایر افراد جامعه ، فرهنگ و محیط خود به گونه ای  مثبت و سازگارانه عمل كرده و سلامت به ویژه سلامت روانی خود را تامین كند . به همین دلیل در سالهای اخیر آموزش مهارتهای زندگی[5] برای آماده نمودن افراد هنگام مقابله با مشكلات و فشارهای زندگی و ایجاد رفتارهای مثبت و كاهش رفتارهای منفی و در نتیجه دستیابی به زندگی موفقیت آمیز مورد توجه روانشنا سان و دست اندر كاران نظام های آموزشی قرار گرفته است.

 

[1]-Steinberg , I..

 

[2] -Fournet , D.N.

 

[3] -Niemi ,P.M.

 

[4] -Vainiomaki , P.T.

 

[5] -Life Skills

فهرست مطالب

۱-۱- مقدمه ۸

۱-۲- بیان مسأله ۱۰

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۷

۱-۴- اهداف پژوهش ۲۱

۱-۵- فرضیه های پژوهش ۲۲

۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۲۳

۱-۶-۱- سلامت روانشناختی ۲۳

۱-۶-۲- شیوه های حل مساله ۲۴

۱-۶-۳- شیوه های حل تعا رض بین فردی ۲۵

۱-۶-۳- مهارت جرأت ورزی ۲۶

۲-۱- مفهوم سلامت ۲۸

۲-۲- ابعاد سلامت ۲۹

۲-۳-مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی ۳۵

الف )مهارت های زندگی ۳۵

ب) ارتباطات ارتباطی ۳۸

۲-۳-۱-حل مساله ۴۰

۲-۳-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله ۴۳

الف ) جهت گیری به مساله ۴۳

ب) مهارت های خاص حل مساله ۴۶

۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای ۴۸

۲-۳-۱-۳- سبکهای حل مساً له ۵۱

۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد ۵۲

۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی ۵۷

۲-۳-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض ۵۸

۲-۳-۲-۲- انواع تعارض ۶۲

الف )تعارض فرد با خود ۶۲

ب ) تعارض های گروهی و سازمانی ۶۳

۲-۳-۲-۳- منابع تعارض ۶۵

۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض ۶۸

۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها ۷۲

الف ) تعارض های شخصی و بین فردی ۷۲

ب) شیوه سازمان یافتن یک موسسه (یا یک رابطه ) با میزان تعارض هایی که در آن رخ می دهد ارتباط دارد ۷۵

۲-۳-۳- جرأت ورزی یا ابزار وجود ۷۶

۲-۳-۳-۱- تعریف جرأت ورزی ۷۷

۲-۳-۳-۲- اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی ۷۸

۲-۳-۳-۴- سبک های پاسخدهی افراد ۸۱

۲-۳-۳-۵- انواع جرأت ورزی ۸۳

۲-۳-۳-۶- مؤ لفه های جرأت ورزی ۸۵

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور ۸۶

۳-۱- روش تحقیق ۹۰

۳-۲- متغیرهای مستقل و وابسته ۹۱

۳-۳- جامعه آماری ۹۱

-۴-۴نمونه و روش نمونه گیری ۹۱

۴-۵– ابزارهای جمع آوری اطلاعات ۹۲

۳-۵-۱- مقیاس SCL-90-R 92

الف) معرفی مقیاس ۹۲

شاخص های کلی پریشانی: ۹۵

ب) شواهد مربوط به روایی واعتبار مقیاس ۹۶

ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات ۹۷

۳-۵-۲- مقیاس شیوه حل مسأله ۹۸

الف) معرفی مقیاس : ۹۸

ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس ۹۹

ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات ۱۰۰

۳-۵-۳- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II) 100

الف) معرفی مقیاس ۱۰۰

ب)شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس ۱۰۱

ج)شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات: ۱۰۲

۳-۵-۴- مقیاس جرأتمندی جرابک ۱۰۲

الف) معرفی مقیاس ۱۰۲

ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس ۱۰۳

ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات ۱۰۳

۳-۵-۵- دستورالعمل و برنامۀ آموزش مهارت های ارتباطی ۱۰۳

روش جمع آموری اطلاعات ۱۰۴

۴-۱- فراوانی گروه ها ۱۰۷

۴-۲-تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق ۱۰۸

الف)آمار توصیفی ۱۰۸

جدول ۴-۲- میانگین ،انحراف استاندارد، دامنه ،حداقل و حداکثر نمرات آزمودنیها در پیش آزمون ۱۰۸

جدول ۴-۳- میانگین ، انحراف معیار ، دامنه ، حداقل وحداکثر نمرات آزمودنی ها در پس آزمودن ۱۰۹

جدول ۴-۴- نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون مقیاس شیوه حل مسأله ۱۱۱

جدول ۴-۵- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون شیوۀ حل مسأله ۱۱۳

جدول ۴-۶ نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک ۱۱۵

جدول ۴-۷- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک ۱۱۵

جدول ۴-۸- نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه حل تعارض رحیم ۱۱۷

جدول ۴-۹- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون پرسشنامه حل تعارض رحیم ۱۱۷

ب) آمار استنباطی ۱۱۸

جدول ۴-۱۰ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه ؛ متغیر وابسته : سلامت روانی ۱۱۹

الف)شیوه حل تعارض سازنده ۱۲۱

جدول ۴-۱۱ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛متغیر وابسته :شیوه حل تعارض سازنده ۱۲۱

ب)شیوۀ حل تعارض غیر سازنده ۱۲۲

جدول ۴-۱۲ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛متغیر وابسته : شیوه حل تعارض غیر سازنده ۱۲۲

الف)حل مسأله سازنده ۱۲۴

جدول شماره ۴-۱۳ نتایج تحلیل کواریانس یکطرفه؛ متغیر وابسته : حل مسأله سازنده ۱۲۴

جدول۴-۱۴ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛ متغیر وابسته: جرأت ورزی ۱۲۵

جدول ۴-۱۵ نتایج آزمون tبرای مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی در سلامت روانشناختی دو گروه راهنمایی و متوسطه ۱۲۷

۵-۱- بحث و بررسی در مورد یافته های تحقیق ۱۳۱

۵-۲- محدودیت های پژوهش ۱۳۸

۵-۳- پیشنهادات ۱۳۹

آزمون SCL-90 139

2-1- مفهوم سلامت ۱۴۹

۲-۲- ابعاد سلامت ۱۵۰

۲-۳-مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی ۱۵۷

الف )مهارت های زندگی ۱۵۷

ب) مهارت های ارتباطی ۱۶۰

۲-۳-۱-حل مساله ۱۶۲

۲-۳-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله ۱۶۴

الف ) جهت گیری به مساله : ۱۶۴

ب) مهارت های خاص حل مساله : ۱۶۸

۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای ۱۷۰

۲-۳-۱-۳- سبکهای حل مساً له ۱۷۳

۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد ۱۷۴

۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی ۱۸۰

۲-۳-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض ۱۸۱

۲-۳-۲-۲- انواع تعارض ۱۸۶

الف )تعارض فرد با خود ۱۸۶

ب ) تعارض های گروهی و سازمانی ۱۸۷

۵-تعارض و تضاد میان ارزش ها ۱۸۸

۶-تعارض و تضاد بین نیاز ها ۱۸۸

۲-۳-۲-۳- منابع تعارض ۱۸۹

۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض ۱۹۳

۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها ۱۹۶

الف ) تعارض های شخصی و بین فردی ۱۹۶

منابع مورد استفاده ۲۰۰

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق حرکات اصلاحی درمانی و ناهنجاری های اكتسابی دستگاه استخوانی تحقیق زن مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه شخصیت در روانشناسی ترجمه مقاله روش جدید بررسی سرویس تحمل خرابی غیر متمرکز برای محاسبه ابر پایان نامه مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان مطلقه و زنان متأهل شهر بوئین زهرا